Sociálna poisťovňa radí

logo-Soc-poist
Tu nájdete odpovede na otázky, ako správne uhrádzať odvody do Sociálnej poisťovne, na aké dávky máte nárok a aké sú vaše povinnosti, keď ste živnostník, či dobrovoľne nezamestnaná osoba. Ak hľadáte odpoveď na inú otázku ohľadom sociálneho poistenia, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Prosím Vás, potrebujem poradiť. Syn študoval na vysokej škole v Londýne. Štúdium ukončil 21.06.2015. Od tohto dátumu až do 31.12.2015 bol nezamestnaný, no nie na Slovensku, ale v Londýne, kde aj naďalej žije. Od 1.1.2016 začal pracovať, čiže už za…
Odpoveď: Štát poistné na žiadny druh sociálneho poistenia neplatí za študentov od roku 2004, poistné neplatí ani za nezamestnaných. Povinnosť platiť poistné nemajú ani samotné spomínané osoby, Sociálna poisťovňa nemá študentov a nezamestnané osoby vôbec v evidencii. V období po skončení štúdia až do obdob…
Odpovedal: Peter Visvader (02.05.2017)
Otázka: Dobrý deň,skončil som školu a následne si vybavujem živnosť v Čechách. Mám 8 dní na to, aby som zmenu nahlásil poisťovni, ale nestíham si v Čechách vybaviť zdravotné a sociálne poistenie. Aký je poplatok či pokuta, keď zmenu nahlásim Sociálnej poi…
Odpoveď: Z Vašej otázky vyplýva, že na Slovensku ste po ukončení štúdia nepracovali a pracovať ani nechcete, vybavujete si živnosť v Čechách. V tejto súvislosti nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, v súvislosti s vybavovaním živnosti a prácou v Čechách nič oznamovať nemusíte. Žiadne ozna…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (26.02.2016)
Otázka: Mam trvalé bydlisko na Slovensku. Skoro tri roky som sa zdržiavala v Austrálii, kde som poberala iba sociálne dávky pre osamelého rodiča. Aké vysoké mesačné dávky by som mala spätne doplatiť pre dobrovoľné poistenie vo VZP, kde ma viedli ako do…
Odpoveď: V kompetencii Všeobecnej zdravotnej poisťovne je zdravotné poistenie, v kompetencii Sociálnej poisťovne sociálne poistenie (dôchodkové, nemocenské, poistenie v nezamestnanosti, úrazové a garančné). Čo sa týka sociálneho poistenia, v čase, keď je osoba dobrovoľne nezamestnaná, nemá voči Sociá…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (14.02.2016)
Otázka: Moja matka vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebuje nepretržitú opateru. Rozmýšľame o tom, že budeme platiť opatrovníka. Máme nárok na nejakú finančnú výpomoc od štátu?
Odpoveď: Sociálna poisťovňa vypláca len dávky vyplývajúce z jej poistného systému, finančné príspevky v prípade potreby opatrovania člena rodiny neposkytuje. Odporúčame kontaktovať príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý priznáva a vypláca štátne sociálne dávky, prípadne sa obráťte na prí…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (10.02.2016)
Otázka: Som dobrovoľne nezamestnaný, ale rád by som si našiel zamestnanie. Mám počas hľadania nárok na podporu?
Odpoveď: Nárok na dávku v nezamestnanosti má len osoba, ktorá je zaevidovaná v evidencii na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, keďže vyplácanie dávky v nezamestnanosti je striktne previazané so samotnou evidenciou na úrade práce. Okrem tejto podmienky musí osoba ešte získať minimálne 730 dní pois…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (10.02.2016)
Otázka: Ako mám postupovať voči SP po štátniciach na VŠ, ak už mám sľúbené zamestnanie hneď po škole?
Odpoveď: Absolvent vysokoškolského štúdia nemá v súvislosti s ukončením štúdia žiadne oznamovacie ani iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni (výnimkou je len poberateľ sirotského dôchodku, ktorý je povinný informáciu o ukončení štúdia Sociálnej poisťovni oznámiť). Žiadne povinnosti nemá ani v prípad…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (08.02.2016)
Otázka: Moje dieťa bude mať 2 roky a ja sa chystám vrátiť do práce. Budem mať naďalej nárok na rodičovský príspevok?
Odpoveď: Rodičovský príspevok priznávajú a vyplácajú príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska žiadateľa, nie Sociálna poisťovňa. Z dostupných informácii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vyplýva, že počas poberania rodičovského príspevku môže rodič pracovať. B…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (08.02.2016)
Otázka: Mám ako vdovec nárok na nejakú sociálnu dávku?
Odpoveď: Vdovec má možnosť uplatniť si zo Sociálnej poisťovne po smrti manželky nárok na vdovecký dôchodok. Nárok naň mu vznikne, ak jeho manželka ku dňu smrti poberala starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mala nárok na predčasný starobný dôchodok (alebo ku dňu smrti splnila podmienky nároku na…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (08.02.2016)
Otázka: O mesiac sa mi končí rodičovská dovolenka. Aké povinnosti budem mať voči Sociálnej poisťovni, ak sa neplánujem zamestnať, no nechcem byť ani vedená na Úrade práce?
Odpoveď: Na posúdenie povinností voči Sociálnej poisťovni nemá vplyv skutočnosť, či ste ako nezamestnaná vedená na úrade práce alebo nie. Ani v jednom prípade voči Sociálnej poisťovni nemáte žiadne povinnosti. Nemáte ich ani pri ukončení rodičovskej dovolenky u svojho zamestnávateľa. Pre Sociálnu po…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (08.02.2016)
Otázka: Dobrý deň, v prípade, že po ukončení mojej materskej dovolenky nastúpi na materskú dovolenku manžel, patrí mu tiež náhrada vo výške 70% DVZ po dobu 280 dní, ako mne počas mojej mat.dovolenky?
Odpoveď: Všeobecne platí, že nárok na materské má okrem matky dieťaťa aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará. Iným poistencom môže byť aj otec dieťaťa. Nárok na materské má odo dňa prevzatia dieťaťa, trvá mu 28 týždňov od vzniku nároku na materské, prič…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (29.01.2016)
Otázka: Ak sa rozhodnem, že budem dobrovoľne nezamestnaná, musím platiť nejaké odvody sociálnej a zdravotnej poisťovni? Je potrebné, aby som sa išla registrovať na sociálku a zdravotnú poisťovňu? Ak áno, viem vybaviť túto registráciu aj mailom alebo tel…
Odpoveď: Počas obdobia dobrovoľnej nezamestnanosti nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti a ani povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie. Počas tohto obdobia máte v prípade záujmu možnosť využiť inštitút dobrovoľného poistenia. Ak sa na dobrovoľné poistenie (dôchodkové, nemo…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (29.01.2016)
Otázka: Podľa čoho určuje sociálna poisťovňa výšku invalidného dôchodku? Rozhoduje iba diagnóza, alebo aj vek?
Odpoveď: Suma invalidného dôchodku sa určí podľa vzorca stanoveného zákonom o sociálnom poistení. U invalida s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % sa vynásobí obdobie dôchodkového poistenia (je to obdobie poistenia získané po dovŕšení 16 rokov veku do vzniku invalidity a …
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (29.01.2016)
Otázka: Som dôchodca (poberám starobný dôchodok) a chcel by som si privyrábať na dohodu. Budem mať voči Sociálnej poisťovni nejaké povinnosti vyplývajúce z tejto pracovnej činnosti? Vybaví to celé za mňa zamestnávateľ?
Odpoveď: V súvislosti s uzatvorením právneho vzťahu na základe dohôd mimo pracovného pomeru nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť Vás do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia  a  tak isto Vás aj  odhlásiť po skončení…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (26.01.2016)
Otázka: Keď som na materskej dovolenke a začala by som pracovať na hlavný pracovný pomer, bude mi i naďalej Sociálna poisťovňa vyplácať materský príspevok?
Odpoveď: Počas nároku na materské nemôžete mať príjem za vykonanú prácu z toho nemocenského poistenia (zo zamestnania), z ktorého ste si nárok na dávku materské uplatnili. V prípade, ak Vám počas trvania nároku na materské vznikne iné povinné nemocenské poistenie zamestnanca (napr. uzatvoríte nový pracovn…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (26.01.2016)
Otázka: Mám ako študent nejaké povinnosti voči SP? Aké?
Odpoveď: Študent (žiak strednej školy alebo študent vysokej školy a ani doktorand) nie je z dôvodu štúdia povinne poistený na sociálne poistenie, na žiadny druh poistenia za študentov  neplatí poistné ani štát (už od 1.1.2004). To znamená, že počas trvania štúdia (ak nie je študent dobrovoľne poistený) ne…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (26.01.2016)
Otázka: Kto bude platiť vyššie odvody - zamestnanec s minimálnou mzdou 405 eur alebo SZČO s príjmom vo výške minimálnej mzdy? Aký bude rozdiel v odvodoch?
Odpoveď: Povinne poistená SZČO platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu v sume 429 eur na: Nemocenské poistenie    4,4 %  - 18,87 eur Starobné poistenie          18 %        - 77,22 eur Invalidné poistenie           6 %          - 25,74 eur Rezervný fond                  4,75%       - 20,37 …
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (25.01.2016)
Otázka: Ak živnostník zarobí menej ako je minimálny vymeriavací základ 429 eur, tak sa mu odvody počítajú z tejto sumy?
Odpoveď: Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) od 1. júla kalendárneho roka resp. 1. októbra kalendárneho roka (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), ak jej príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti z…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (25.01.2016)
Otázka: Aké odpočítateľné položky si pri výpočte odvodov môže uplatniť zamestnanec a aké SZČO?
Odpoveď: V sociálnom poistení nie je systém odpočítateľných položiek.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (25.01.2016)
Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, či môže ísť živnostník na OČR s dieťaťom, keď si platí len zdravotné odvody. Ďakujem.
Odpoveď: Ak živnostník nie je povinne nemocenský poistený (v Sociálnej poisťovni), nárok na ošetrovné nemá. Nárok na ošetrovné má poistenec, ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa…
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (18.01.2016)
Otázka: Som na starobnom dôchodku a súčasne pracujem ako SZČO. Prečo som povinná odvádzať mesačne 136,57 eur? 
Odpoveď: Ak ste povinne poistená SZČO a máte priznaný starobný dôchodok, naďalej neplatíte poistné na invalidné poistenie. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má priznaný starobný dôchodok, platí poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. To znamená, …
Odpovedal: Peter Višváder (30.01.2015)
1 2 3 »

Vyberáme z banky.sk