Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Podľa čoho určuje sociálna poisťovňa výšku invalidného dôchodku? Rozhoduje iba diagnóza, alebo aj vek?

Odpoveď:
Suma invalidného dôchodku sa určí podľa vzorca stanoveného zákonom o sociálnom poistení. U invalida s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % sa vynásobí obdobie dôchodkového poistenia (je to obdobie poistenia získané po dovŕšení 16 rokov veku do vzniku invalidity a tzv. dopočítané obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku) priemerným osobným mzdovým bodom a aktuálnou dôchodkovou hodnotou, ktorá v roku 2016 predstavuje 10,9930 eur. U invalida s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 41 % do 70%, sa vynásobí percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť obdobím dôchodkového poistenia, priemerným osobným mzdovým bodom a aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Treba dodať, že poistenec je invalidný len vtedy, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pre nárok na invalidný dôchodok musí poistenec splniť dve podmienky. Prvá je medicínska, teda poistenec musí byť invalidný s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Zdravotný stav poistenca posúdi posudkový lekár na základe predložených lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Následne v súlade s prílohou zákona o sociálnom poistení určí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Druhou podmienkou pre nárok na invalidný dôchodok je získanie potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity. Tento počet rokov závisí od veku poistenca. Napr. poistencovi do 20 rokov stačí získať menej ako jeden rok dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity; poistenec nad 45 rokov musí získať najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity. Ak poistenec splní len medicínsku podmienku a nesplní podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, nárok na invalidný dôchodok mu nevznikne.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (29.01.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk