Sociálna poisťovňa radí

logo-Soc-poist
Tu nájdete odpovede na otázky, ako správne uhrádzať odvody do Sociálnej poisťovne, na aké dávky máte nárok a aké sú vaše povinnosti, keď ste živnostník, či dobrovoľne nezamestnaná osoba. Ak hľadáte odpoveď na inú otázku ohľadom sociálneho poistenia, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Odkedy budem mať upravený starobný dôchodok za odpracované obdobie ako SZČO na dôchodku?  
Odpoveď: Čo sa týka zvýšenia starobného dôchodku za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia, od 1.1.2015 platí, že ak bol poberateľ starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistený k 31.12.2014, Sociálna poisťovňa mu zvýši starobný dôchodok za obdobie povinného dôchodkového poistenia (zamestnanie, SZČO) poča…
Odpovedal: Peter Višváder (30.01.2015)
Otázka: Som nezamestaný a chcem brigádovať. Môžem ísť na brigádu a aké odvody musím z tejto činnosti odvádzať? 
Odpoveď: Čo sa týka možnosti pracovať v čase, keď ste nezamestnaný a poberáte dávku v nezamestnanosti, Sociálna poisťovňa Vám ju bude vyplácať celé podporné obdobie, pokiaľ budete spĺňať hlavnú podmienku jej výplaty – a tou je evidencia na úrade práce. Sociálna poisťovňa neskúma, či počas poberania dávky …
Odpovedal: Peter Višváder (30.01.2015)
Otázka: Som živnostník a chcel by som zamestnať dlhodobo nezamestnaného na dohodu. Môžem mať na neho nejaké úľavy pri odvodoch do sociálnej poisťovne? 
Odpoveď: Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnané fyzické osoby sa vzťahuje iba na pracovný pomer alebo na štátnozamestnanecký pomer, nevzťahuje sa na dohody mimo pracovného pomeru. To znamená, že ak Vy ako živnostník zamestnáte dohodára, máte povinnosť odvádzať za neho poistné na sociálne poistenie v záv…
Odpovedal: Peter Višváder (30.01.2015)
Otázka: Môže si SZČO už zaplatené odvody pýtať späť, ak ich platil omylom vyššie 
Odpoveď: Ak samostatne zárobkovo činná osoba zaplatila na sociálne poistenie vyššie poistné ako jej bolo vypočítané na základe daňového priznania, ide o  poistné zaplatené bez právneho dôvodu. V tomto prípade má SZČO možnosť písomne požiadať Sociálnu poisťovňu o vrátenie preplatku. Sociálna poisťovňa nemá…
Odpovedal: Peter Višváder (29.01.2015)
Otázka: Musí živnostník platiť sociálne odvody aj keď je v strate? 
Odpoveď: Povinnosť platiť poistné vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe na základe hrubých príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak napr. za rok 2014 hrubé príjmy prekročia sumu 4 944 eur, povinné poistenie SZČO vznikne, resp. bude trvať od 1. júla 2015. Pri výpočte samotného poistné…
Odpovedal: Peter Višváder (28.01.2015)
Otázka: Ak som zamestnanec, ale popri tom pracujem aj na dohodu, musím si odvádzať sociálne odvody z oboch príjmov? 
Odpoveď: Ak jeden človek pracuje na riadnu pracovnú zmluvu a súčasne na dohodu, ide o tzv. súbeh poistných vzťahov. Prihlásený v Sociálnej poisťovni musí byť v tomto prípade z oboch poistných vzťahov, má teda dvakrát postavenie zamestnanca,  a z oboch musí platiť poistné on aj jeho zamestnávateľ.  Pri súb…
Odpovedal: Peter Višváder (27.01.2015)
Otázka: Bol som zaregistrovaný na Úrade práce a prešiel som od konca januára na živnosť. Mám nejakú oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni a musim platiť odvody už vo februári?  
Odpoveď: Ak ste začali so živnosťou koncom januára 2015, povinnosti voči Sociálnej poisťovni Vám môžu vzniknúť najskôr k 1. júlu 2016, bezprostredne po založení živnosti nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – ani oznamovacie, ani povinnosť platiť poistné. O Vašich povinnostiach voči Sociálnej…
Odpovedal: Peter Višváder (27.01.2015)
Otázka: Aké penále mi hrozí ak som meškal s platením poistného niekoľko dní? 
Odpoveď: Sociálna poisťovňa zo zákona predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly. Za zamestnanca odvádza poistn…
Odpovedal: Peter Višváder (23.01.2015)
Otázka: Pracujem v Rakúsku na rakúsky živnostensky list ako opatrovateľka a odvody platim tiež v Rakusku. Akú povinnosť mám voči SP na Slovensku?  
Odpoveď: Ak ako opatrovateľka pracujete výlučne v Rakúsku, podliehate v oblasti sociálneho zabezpečenia rakúskym právnym predpisom. V Rakúsku si preto, ako uvádzate, platíte aj poistné na sociálne poistenie. V takom prípade nemáte voči Sociálnej poisťovni na Slovensku žiadne povinnosti – ani oznamovacie, …
Odpovedal: Peter Višváder (21.01.2015)
Otázka: Čo sa stane ak nezaplatím poistné dva mesiace po sebe?  
Odpoveď: Platiť poistné sú povinné samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým povinné poistenie vznikne, zamestnávatelia (za zamestnancov aj za seba) a osoby, ktoré sa riadne prihlásili na dobrovoľné poistenie. Ak riadne neplatia poistné zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, Sociálna poisťovňa…
Odpovedal: Peter Višváder (19.01.2015)
Otázka: Aký je rozdiel v sociálnych odvodoch majiteľa eseročky a živnostníka ak majú zhruba rovnaké ročné príjmy? 
Odpoveď: Rozdiel je v podmienkach, za akých vzniká povinné poistenie majiteľovi eseročky a živnostníkovi, vo výpočte poistného a tiež v sadzbách poistného. 
Odpovedal: Peter Višváder (16.01.2015)
Otázka: Menej zarábajúci zamestnanci majú od januára nižšie zdravotné odvody? Bude to platiť aj pre sociálne odvody? 
Odpoveď: Zrážku zo mzdy zamestnanca na sociálne poistenie vykonáva zamestnávateľ. Vykonáva ju zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na sociálne poistenie sa neznižuje.  
Odpovedal: Peter Višváder (15.01.2015)
Otázka: Musí sa živnostník povinne registrovať v Sociálnej poisťovni ak presiahne istú sumu príjmu? Ak nechce štátny dôchodok môže odmietnuť platiť? 
Odpoveď: Živnostník už od 1. januára 2015 nemá oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni v súvislosti so vznikom povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia.  Skutočnosť, že mu vzniklo povinné poistenie,  oznamuje SZČO od januára 2015 Sociálna poisťovňa, a to do 20 dní odo dňa…
Odpovedal: Peter Višváder (13.01.2015)
Otázka: Aké nové povinnosti budú mať zahraničné SZČO od nového roka 2015?  
Odpoveď: Zahraničné SZČO, na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadení EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, majú od 1. januára 2015 povinnosť oznamovať výšku príjmov a výdavkov zo zárobkovej činnosti do ôsmich dní od určenia príslušnosti k právnym predpisom SR a v bežnom roku najneskôr do…
Odpovedal: Peter Višváder (12.01.2015)
Otázka: Pribudnú Sociálnej poisťovni nejaké oznamovacie povinnosti voči živnostníkom?  
Odpoveď: Ak SZČO vznikne, resp. jej zanikne povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie po 31. decembri 2014, vznik resp. zánik tohto poistenia bude SZČO už oznamovať Sociálna poisťovňa. Pri vzniku poistenia bude Sociálna poisťovňa oznamovať SZČO aj vymeriavací základ, výšku poistného, dát…
Odpovedal: Peter Višváder (09.01.2015)
Otázka: Dokedy musím uhradiť novú platbu poistného?  
Odpoveď: Poistné na sociálne poistenie je splatné do ôsmeho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné. To znamená, že poistné v novej výške je povinná SZČO uhradiť najneskôr do 9. februára 2015.  
Odpovedal: Peter Višváder (07.01.2015)
Otázka: Zmenia sa nejako minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO od 1.1.2015?
Odpoveď: Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2015 zvýši na 412 eur z 402,5 eur v minulom roku. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá platí poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu bude od januára 2015 platiť poistné vo výške 136,57 eur namiesto 133,42 eur .  
Odpovedal: Peter Višváder (02.01.2015)
Otázka: Ako sa vypočíta vymeriavací základ pre SZČO od 1. januára 2015?  
Odpoveď: Výpočet vymeriavacieho základu pre samostatne zárobkovo činnú osobu sa od januára 2015 nemení. Vymeriavací základ na platenie poistného je možné si vypočítať nasledovne: čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poist…
Odpovedal: Peter Višváder (02.01.2015)
Otázka: Mám 55 rokov a 35 odpracovaných rokov. Teraz som nezamestnaný, ale občas sa mi podarí nájsť si prácu na dohodu. Odvody z práce na dohodu sa mi rátajú do dôchodku aj odpracované roky, ale osobný mzdový bod za minulý rok mi vyjde len na 0,05. Tým …
Odpoveď: Pre výpočet osobného mzdového bodu sa používa úhrn všetkých zárobkov dosiahnutých v kalendárnom roku. V prípade, že dosahujete nízke zárobky, svoje osobné mzdové body si máte možnosť zvýšiť platením dobrovoľného dôchodkového poistenie alebo súčasným výkonom dvoch a viac zamestnaní naraz. Na dobr…
Odpovedal: Peter Višváder (28.01.2014)
Otázka: Je nejaký limit na príjmy zo samostatne zárobkovej činnosti z ktorých sa nemusia odvádzať odvody?  
Odpoveď: Samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO) vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s p…
Odpovedal: Peter Višváder (27.01.2014)
« 1 2 3 »

Vyberáme z banky.sk