Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Mám ako vdovec nárok na nejakú sociálnu dávku?

Odpoveď:

Vdovec má možnosť uplatniť si zo Sociálnej poisťovne po smrti manželky nárok na vdovecký dôchodok. Nárok naň mu vznikne, ak jeho manželka ku dňu smrti poberala starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mala nárok na predčasný starobný dôchodok (alebo ku dňu smrti splnila podmienky nároku na spomenuté dôchodky), prípadne ak zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Všetky kompletné a detailné informácie ohľadom uplatnenia si nároku na túto dávku možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne » http://www.socpoist.sk/vdovecky-dochodok/1290s . Na ostatné dávky zo Sociálnej poisťovne vzniká nárok po splnení zákonom stanovených podmienok všetkým poistencom rovnako, skutočnosť, že človek ovdovel, nemá na ich priznanie žiadny vplyv.

Ohľadom štátnych sociálnych dávok (napr. dávka v hmotnej núdzi, prípadne aj príspevok na pohreb a pod.) odporúčame kontaktovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska, ktorý ich priznáva a vypláca.
Odpovedal: Ing. Peter Višváder (08.02.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk