Sociálna poisťovňa radí

logo-Soc-poist
Tu nájdete odpovede na otázky, ako správne uhrádzať odvody do Sociálnej poisťovne, na aké dávky máte nárok a aké sú vaše povinnosti, keď ste živnostník, či dobrovoľne nezamestnaná osoba. Ak hľadáte odpoveď na inú otázku ohľadom sociálneho poistenia, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Zmenia sa nejako minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO roku 2014?  
Odpoveď: Minimálny vymeriavací základ SZČO a dobrovoľne poistenej osoby (DPO) pre rok 2014 je 402,50 eur a maximálny vymeriavací základ je 4 025,00 eur. Z minimálneho vymeriavacieho základu bude SZČO do Sociálnej poisťovne odvádzať 133,42 eur mesačne a z maximálneho vymeriavacieho základu 1 334,28 eur me…
Odpovedal: Peter Višváder (15.01.2014)
Otázka: Môže dôchodca poberať dva dôchodky z Česka aj zo Slovenska? 
Odpoveď: Áno, dôchodca môže poberať dva dôchodky – jeden zo Slovenskej republiky a jeden z Českej republiky. Ak má poistenec bydlisko na území Slovenskej republiky a bol dôchodkovo poistený (zabezpečený) v štáte, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, alebo v štáte, s ktorým má Slove…
Odpovedal: Peter Višváder (28.02.2013)
Otázka: Môže predčasný dôchodca pracovať na dohodu alebo na polovičný úväzok? 
Odpoveď: Môže, zákon o sociálnom poistení však neumožňuje súbeh zamestnania, prípadne výkonu samostatnej zárobkovej činnosti a poberania predčasného starobného dôchodku. To znamená, že ak poberateľovi predčasného starobného dôchodku vznikne povinné dôchodkové poistenie z práce na polovičný/plný úväzok al…
Odpovedal: Peter Višváder (28.02.2013)
Otázka: Ako dlho môže živnostník dostávať nemocenské? 
Odpoveď: Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. To znamená, že výplata nemocenskej dávky trvá najviac jeden kalendárny rok. 
Odpovedal: Peter Višváder (26.02.2013)
Otázka: Kedy sa môže stať dobrovoľne poistená osoba povinne poistenou? 
Odpoveď: Dobrovoľne poistená osoba sa môže stať povinne poistenou v prípade, že sa napr. zamestná alebo jej ako SZČO vznikne povinnosť platiť poistné na povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie. Upozorňujeme však, že platiť sociálne poistenie do Sociálnej poisťovne môže fyzická osoba súčasne z vi…
Odpovedal: Peter Višváder (26.02.2013)
Otázka: Koľko peňazí dostane z príjmu SZČO ako nemocenské, keď môj príjem mesačne kolíše? 
Odpoveď: Dávka nemocenské u samostatne zárobkovo činnej osoby nezávisí od jej aktuálneho mesačného príjmu, ale od vymeriavacích základov, z ktorých zaplatila poistné v rozhodujúcom období a na ktoré aktuálny mesačný príjem nevplýva. Nárok na nemocenské jej pritom môže vzniknúť len ak jej nemocenské poiste…
Odpovedal: Peter Višváder (21.02.2013)
Otázka: Som živnostník a chcel by som zamestnať študenta na dohodu. Musím za neho niečo platiť do sociálnej poisťovne? 
Odpoveď: Ak zamestnáva SZČO študenta na dohodu, musí ho v Sociálnej poisťovni prihlásiť ako zamestnanca. Pri platení poistného – rovnako ako v predchádzajúcom prípade platí, že je rozhodujúca forma dohody. Ak ide o dohodu o brigádnickej práci študenta, platí SZČO za študenta len na dôchodkové poistenie (…
Odpovedal: Peter Višváder (20.02.2013)
Otázka: Ak študent pracuje na dohodu pre viacerých zamestnávateľov musí byť sociálne poistený u každého? 
Odpoveď: Ak študent pracuje u viacerých zamestnávateľov, je povinnosťou každého z nich prihlásiť ho v Sociálnej poisťovni na sociálne poistenie (bez ohľadu na výšku príjmu). Poistné platí v závislosti od toho, na akú formu dohody pracuje.
Odpovedal: Peter Višváder (19.02.2013)
Otázka: Je nejaký limit na príjmy zo samostatne zárobkovej činnosti z ktorých sa nemusia odvádzať odvody? 
Odpoveď: Povinné poistenie zamestnanca nemá žiadny vplyv na povinné poistenie SZČO môže mať vplyv len na výšku poistného samostatne zárobkovo činnej osoby. Ak ste zamestnanec a súčasne SZČO, pričom ako SZČO Vám vznikne povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne a platiť poistné, poistné na nemocenské …
Odpovedal: Peter Višváder (06.02.2013)
Otázka: Ak som zamestnaný na dohodu a zároveň mám živnosť, z ktorého príjmu mám platiť odvody do sociálnej poisťovne? 
Odpoveď: Ak v súvislosti so živnosťou ste povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba, platíte odvody z obidvoch poistení (ako zamestnanec - dohodár, aj ako živnostník). Prednostne sa však poistné na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v n…
Odpovedal: Peter Višváder (04.02.2013)
Otázka: V novembri 2011 som požiadal o invalidný dôchodok, ktorý mi bol lekárom schválený na 75%, avšak sociálna poisťovňa mi ho zamietla, preto, že som ako bývalý štátny zamestnanec nemal odrobených 15 rokov ale iba 14 rokov a 263 dní. Potom som sa zame…
Odpoveď: Obdobie, ktoré ste získali po dátume vzniku invalidity, nie je možné hodnotiť pre nárok na invalidný dôchodok. To znamená, že nárok na invalidný dôchodok Vám nevznikne, pretože 15 rokov dôchodkového poistenia ste nezískali do dňa vzniku invalidity. 
Odpovedal: Peter Višváder (31.01.2013)
Otázka: Od akého príjmu bude autor musieť platiť sociálne odvody? 
Odpoveď: Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistený bude od 1. júla 2013 ten "autor", ktorý za rok 2012 dosiahol príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 4 716,00 EUR. K tomuto dátumu však musí mať postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby - dovŕšil vek 18 rokov a v …
Odpovedal: Peter Višváder (30.01.2013)
Otázka: Ak pracujem na autorskú zmluvu a nebol som doteraz sociálne poistený, môžem sa poistiť dobrovoľne? 
Odpoveď: Dobrovoľne poistiť sa môžete bez ohľadu na to, či ste boli, alebo ste súčasne povinne sociálne poistený. Podmienkou je: . dovŕšenie 16 rokov veku, . trvalý pobyt, povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, . skutočnosť, že nemáte priznaný s…
Odpovedal: Peter Višváder (28.01.2013)
Otázka:  Môžem si skombinovať dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie?
Odpoveď: Áno, takáto možnosť pribudla od 1. januára 2013. K existujúcim „balíkom“ dobrovoľného sociálneho poistenia (balík dobrovoľného nemocenského, dôchodkového a poistenia v nezamestnanosti, balík samostatného dôchodkového poistenia, balík samostatného poistenia v nezamestnanosti pre samostatne zárobk…
Odpovedal: Peter Višváder (23.01.2013)
Otázka: Ako sa zmenia v roku 2013 minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO? 
Odpoveď: Od 1. januára 2013 je minimálny vymeriavací základ pre SZČO stanovený sumou 393,00 EUR. V súvislosti s tým sa od 1.1.2013 minimálne mesačné poistné pre samostatne zárobkovo činnú osobu zvýšilo na sumu 130,27 EUR. (Do 31.12.2012 bolo mesačné poistné pre samostatne zárobkovo činnú osobu z minimálne…
Odpovedal: Peter Višváder (21.01.2013)
Otázka: Dobrý deň, poprosila by som o usmernenie, ako treba postupovať ak mám pracovnú zmluvu v zahraničí, zostanem PN a zamestnávateľ mi ku dňu začiatku PN ukončí pracovnú zmluvu. Mám sa za obdobie od začiatku PN po podpis novej pracovnej zmluvy poistiť …
Odpoveď: V podobnej situácii fyzickej osobe žiadne oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni nevznikajú, nie je jej povinnosťou poistiť sa na sociálne poistenie a platiť poistné. Ak počas práceneschopnosti v zahraničí ukončí s Vami Váš zahraničný zamestnávateľ pracovný pomer, teda nebudete z tohto z…
Odpovedal: Peter Visvader ()
« 1 2 3

Vyberáme z banky.sk