Životné poistenie

Businessman vyplnuje tlacivo-IS
Aký je rozdiel medzi rizikovým poistením a investičným poistením? Môžem životnú poistku ukončiť predčasne? Dá sa úrazové poistenie uzavrieť aj na krátku dobu? Do akého veku ma poistia? Poistia ma vôbec, ak moje zdravie nie je 100%-tné? Kto "zdedí" moju poistku? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Spadol som na ľade pred obchodom a zlomil som si ruku. Môžem si škodu uplatniť z úrazového poistenia v rámci životného alebo od majiteľa obchodu? 
Odpoveď: Náhradu škody si môžete uplatniť zo životného poistenia. Za údržbu chodníka môže byť zodpovedná obec, magistrát a mestské časti ako správcovia miestnych komunikácií alebo vlastníci nehnuteľnosti hraničiacej s chodníkom.  
Odpovedal: Martin Fučík (27.12.2013)
Otázka: Je pri cene poistného dôležitý vek? Má dieťa či dôchodca nejakú zľavu?
Odpoveď: Sadzba v krátkodobom úrazovom poistení pre osobu na jeden deň nie je odvodená od veku poistenej osoby, výška poistného závisí od počtu dní a rizikovej skupiny. V prípade dlhodobého úrazového poistenia majú deti nižšiu sadzbu.
Odpovedal: Judita Smatanov (28.03.2011)
Otázka: Môžem si pri úrazovom poistení navoliť aké úrazy chcem mať pokryté či drobné alebo závažné?
Odpoveď: V dlhodobom úrazovom poistení sú trvalé následky úrazu povinným rizikom. Klient má možnosť pripoistiť si aj riziko čas nevyhnutného liečenia úrazu, ktoré sa vzťahuje aj na krytie menej závažných úrazov.
Odpovedal: Judita Smatanov (18.03.2011)
Otázka: Keď si platím zdravotné poistenie, kryje mi aj úrazy. Čo extra mi pokryje úrazové poistenie v súkromnej poisťovni?
Odpoveď: Verejné zdravotné poistenie pokrýva potrebnú odkladnú aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť vrátene ošetrenia úrazov, nekryje však ďalšie riziká a dôsledky spojené s úrazom. Úrazové poistenie  v Union poisťovni kryje jednotlivé riziká, ktoré si klient môže zvoliť: trvalé následky úrazu – príp…
Odpovedal: Judita Smatanov (08.03.2011)
Otázka: Je možné vykonať v poistnej zmluve zmeny počas jej trvania? Napríklad zmenu poistníka či oprávnenej osoby?
Odpoveď: Áno, samozrejme.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (20.01.2011)
Otázka: Za akých podmienok môžem začať platiť moje životné poistenie, ktoré za mňa platili rodičia?
Odpoveď: Povinnosťou poistníka je platiť poistné. Ak za neho platí poistné iná osoba, táto povinnosť sa považuje za splnenú. Takže v podstate kedykoľvek počas trvania poistnej zmluvy môže platiť poistné ktokoľvek. V prípade, ak by však poistné zaplatené nebolo, bude si právo na poistné uplatňovať poisťovň…
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (18.01.2011)
Otázka: Ak v závete určím dediča dostane sa k peniazom zo životnej poistky rýchlejšie ako pri dedičskom konaní? Ako dlho to môže trvať? 
Odpoveď: V poistení sa dá dediť poistné plnenie pre prípad smrti poistníka, ktorý je zároveň poisteným, a to len vtedy, ak poistník neurčil pre prípad smrti oprávnenú osobu a neexistujú ani osoby uvedené v odpovedi na otázku č. 6. Až potom sa poistné plnenie pre prípad smrti stáva predmetom dedičstva, ked…
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (17.01.2011)
Otázka: Môže životné poistenie zdediť aj iná osoba ako rodinný príslušník?
Odpoveď: Samotné poistenie sa nedá zdediť. V poistení sa dá dediť poistné plnenie pre prípad smrti poistníka, ktorý je zároveň poisteným, a to len vtedy, ak poistník neurčil pre prípad smrti oprávnenú osobu a neexistujú ani osoby uvedené v odpovedi na otázku č. 6. Až potom sa poistné plnenie pre prípad sm…
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (14.01.2011)
Otázka: Môžem moje životné poistenie prepísať na syna hoci nie je plnoletý? Platím pri tom nejaké poplatky?
Odpoveď: V poistnej zmluve treba rozlišovať poistníka od poisteného. Ak chcete pridať do poistenia na strane poisteného neplnoletú osobu, nie je v tom žiaden problém. Ak by ste však chceli vymeniť poistníka za neplnoletú osobu, je to možné s tým, že v jeho mene by konal jeho zákonný zástupca. Poplatky sa …
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (13.01.2011)
Otázka:  Môžu sa zdedené peniaze z poistenia použiť na nákup čohokoľvek alebo sú tam obmedzenia?
Odpoveď: Samotné poistenie nie je predmetom dedenia. Predmetom dedenia sa stáva len prípadný preplatok, ktorý vznikol na poistnej zmluve, ak zmluva zanikla smrťou poistníka. V poistení sa dá ďalej dediť poistné plnenie, a to v nasledovnom prípade: ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného,…
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (12.01.2011)
Otázka:  Môžem životné poistenie darovať? Platím za to nejaké poplatky či daň?
Odpoveď:  Darovanie životného poistenia je možné len v tom zmysle, že iná osoba, ako poistená, bude platiť poistné za ňu. Buď sa sama stane poistníkom a má tak právo disponovať s poistnou zmluvou alebo osoba, ktorej chce poistenie „darovať“, bude poistníkom a zároveň poisteným s tým, že poistné bude za ne…
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (07.01.2011)
Otázka: Kto zo zákona zdedí po majiteľovi životného poistenia jeho poistku? 
Odpoveď: V zmysle § 819 Občianskeho zákonníka ak zomrie ten, kto uzavrel s poistiteľom poistnú zmluvu, podľa ktorej je poistený niekto iný, vstupuje do poistenia na jeho miesto poistený.  Ak však zomrie poistník, ktorý je zároveň poisteným, poistná zmluva zaniká, tzn. poistka sa nededí.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (04.01.2011)
Otázka: Som po operacií driekovej chrbtice a mám životné poistenie. Mám nárok na bolestné? 
Odpoveď: Klientka by mohla mať nárok na plnenie z nasledovných poistení: - poistenie pre prípad hospitalizácie – štandardne vo forme dennej dávky – súčin dávky a počtu dní v nemocnici - poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii – štandardne vo forme dennej dávky – súčin dávky a …
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (16.03.2010)
Otázka: Dostal som peniaze z predčasne zrušenej životnej poistky. Musím tento príjem zdaniť?
Odpoveď: V zmysle § 7 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov podlieha odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia dani z príjmov. V takomto prípade poisťovňa zrazí daň z odkupnej hodnoty a klientovi zasiela už zdanenú odkupnú hodnotu.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (10.03.2010)
Otázka: Môžem pri investičnom životnom poistení prestať platiť poistné úplne? 
Odpoveď: V zmysle Občianskeho zákonníka je ten, kto s poistiteľom uzavrel poistnú zmluvu, povinný platiť poistné. Ukončenie platenia poistného má za následok zánik poistnej zmluvy. 
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (05.03.2010)
Otázka: Záleží výška nákladov na čase kedy poistku zruším? 
Odpoveď: Náklady na zrušenie poistnej zmluvy spočívajú v poplatku za zrušenie poistnej zmluvy. Na jeho výpočet poisťovňa používa poistno-matematický vzorec. Najdôležitejším faktorom v tomto výpočte je dĺžka trvania poistenia. Čím dlhšie poistenie trvalo, tým je tento poplatok nižší.  
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (23.02.2010)
Otázka: Čo je odkupná hodnota poistenia? 
Odpoveď: Odkupná hodnota poistenia je hodnota, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade, že sa klient rozhodne poistnú zmluvu ukončiť. Základom pre jej výpočet je hodnota podielových jednotiek vedených na podielovom účte znížená o poplatok za zrušenie poistnej zmluvy. 
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (23.02.2010)
« 1 2

Vyberáme z banky.sk