Téma: Životné poistenie
Otázka:

Môže životné poistenie zdediť aj iná osoba ako rodinný príslušník?

Odpoveď:
Samotné poistenie sa nedá zdediť. V poistení sa dá dediť poistné plnenie pre prípad smrti poistníka, ktorý je zároveň poisteným, a to len vtedy, ak poistník neurčil pre prípad smrti oprávnenú osobu a neexistujú ani osoby uvedené v odpovedi na otázku č. 6. Až potom sa poistné plnenie pre prípad smrti stáva predmetom dedičstva, kedy prebehne dedičské konanie bez ohľadu na to, či poistník spísal závet alebo nie.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (14.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk