Téma: Životné poistenie
Otázka:

 Môžu sa zdedené peniaze z poistenia použiť na nákup čohokoľvek alebo sú tam obmedzenia?

Odpoveď:
Samotné poistenie nie je predmetom dedenia. Predmetom dedenia sa stáva len prípadný preplatok, ktorý vznikol na poistnej zmluve, ak zmluva zanikla smrťou poistníka. V poistení sa dá ďalej dediť poistné plnenie, a to v nasledovnom prípade: ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, môže ten, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel, určiť osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie. Ak však takáto oprávnená osoba nie je v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného. Ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo dedičia poisteného.
Takto zdedené peniaze je možné použiť na čokoľvek. 
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (12.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk