Poistenie nehnuteľnosti

byvanie3-redakcia
Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti? Podľa čo ho poisťovňa určuje výšku poistného? Preplatia vám škodu, keď vás vytopí sused? Dá sa poistiť aj rozostavaná stavba? Čo sa stane, ak poistku nezaplatím? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Je nejaký rozdiel medzi povodňou a záplavou? Keď mám poistený živel, pokrýva mi poistka akékoľvek škody na dome, ktoré mi spôsobí voda?   
Odpoveď: V prípade povodne ide o zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také …
Odpovedal: Peter Žilka (24.10.2018)
Otázka: Počas poslednej búrky sa na susedovom strome odlomil konár a spadol na môj plot. Plot som opravil na vlastné náklady. Aká poistka sa vlastne vzťahuje na podobné prípady?  
Odpoveď: Najlepším spôsobom ochrany na takýto prípad je mať dojednané poistenie na oplotenie, ktoré je považované tiež za nehnuteľnú vec, čiže to spadá pod poistenie domu, resp. nehnuteľnosti. Vaša poisťovňa Vás odškodní a následne bude žiadať od Vášho suseda refundáciu poistného plnenia. To buď sused zap…
Odpovedal: Peter Žilka (12.10.2018)
Otázka: Plánujem predať byt, ktorý mám poistený. Ako mám postupovať pri zrušení poistnej zmluvy? Vrátia mi alikvotnú časť poistného, ktoré som už zaplatil za nasledujúci rok?  
Odpoveď: V prípade predaja bytu môže poistník požiadať o zrušenie poistnej zmluvy písomnou žiadosťou, v ktorej vydokladuje ukončenie vlastníckeho vzťahu k poisťovanej nehnuteľnosti. Ako doklad slúži Zápis do katastra nehnuteľností na nového vlastníka. Alikvotnú časť poistného (nespotrebované poistné) Vám …
Odpovedal: Peter Žilka (12.10.2018)
Otázka: Pri poslednom silnom vetre som mala strach, aby mi na auto nespadol veľký konár zo stromu. Auto parkujem na svojom parkovisku pri rodinnom dome. Ak by mi auto poškodil zlomený konár, škodu si mám nárokovať z poistenia nehnuteľnosti alebo z havarij…
Odpoveď: Ak máte uzatvorené havarijné poistenie, škodu na aute, ktorú spôsobí zlomený konár, si môžete uplatniť z havarijného poistenia.
Odpovedal: Milan Janásik (25.10.2017)
Otázka: Bývame v rodinnom dome a pozemok máme oplotený klasickým pletivom. V poslednej dobe sa v okolí vyskytlo niekoľko krádeží. Ak zlodej prelezie plot, a ukradne mi náradie z nezamknutého záhradného domčeka, považuje poisťovňa prelezenie plotu za preko…
Odpoveď: V prípade krádeže je vždy podstatné, že niečo musí byť odcudzené z uzamknutého priestoru. Takýto priestor je definovaný ako priestor, ktorý má riadne uzamknuté a uzatvorené všetky dvere, okná a všetky ostatné zvonku prístupné otvory. Musí ísť o krádež vlámaním, teda zlodej musí prekonať nejakú pr…
Odpovedal: Milan Janásik (20.10.2017)
Otázka: Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď uzatváram poistku na dom on-line. Je povinnosťou poistovne prísť aj na fyzickú obhliadku nehnuteľnosti?
Odpoveď: Ak si klient uzatvorí poistenie majetku od našej poisťovne online na webe, pri bežných nehnuteľnostiach či bežne vybavenej domácnosti fyzické obhliadky nie sú potrebné. Obhliadajú sa nehnuteľnosti s poistnou sumou nad 300 000 eur. V tomto prípade online poistenie nie je možné, je potrebné navštív…
Odpovedal: Milan Janásik (13.10.2017)
Otázka: Dobrý deň, ja nie som v týchto veciach odborník, tak Vám len laicky opíšem našu situáciu a poprosím Vás o radu, či sa s tým dá vôbec niečo robiť. Pred tromi rokmi sme žiadali o výrub štyroch obrovských stromov (jedľa a trikrát smrek) spred nášho d…
Odpoveď: V rámci nášho poistenia majetku DOMino Trio majú naši klienti poistené aj prípady, ak im nehnuteľnosť poškodí spadnutý strom. Z otázky nie je jasné, kto je vlastníkom stromov a teda sa má o ne starať. V princípe ale platí, že poisťovňa má po preplatení škody na nehnuteľnosti, v prípade, ak sa…
Odpovedal: Milan Janásik (13.10.2017)
Otázka: Je pravda, že ak ručím bytom banke a vznikne poistná udalosť, poisťovňa vyplatí peniaze banke? Kde zoberiem peniaze na opravu ja?
Odpoveď: Ak je kúpa nehnuteľnosti financovaná hypotekárnym úverom, banky jeho poskytnutie zvyčajne podmieňujú zriadením takzvanej vinkulácie. Pre banky je to akási poistka pre prípady, ak by mal klient voči nej podlžnosti. Ak totiž dôjde k poistnej udalosti, poisťovňa sa na základe vinkulácie pýta banky, …
Odpovedal: Milan Janásik (13.10.2017)
Otázka: Potrebujem zrušiť poistku na dom z dôvodu predaja nehnuteľnosti, ako postupovať?
Odpoveď: Pri predaji nehnuteľnosti je potrebné požiadať písomne poisťovňu o zrušenie poistenia z dôvodu zániku predmetu poistenia. K žiadosti sa prikladá list vlastníctva s novým majiteľom (kde je uvedený dátum zmeny vlastníka), prípadne Rozhodnutie príslušného katastrálneho odboru (kde je uvedená zmen…
Odpovedal: Milan Janásik (03.10.2017)
Otázka: Dobrý deň! Potreboval by som poradiť ohľadom poistenia domu. Už niekoľko rokov mal môj otec uzatvorené poistenie domu, v ktorom sme celý život bývali. Otec nedávno zomrel a ja by som rád zmenil údaje v poistnej zmluve. Pretože tá zmluva bola nieko…
Odpoveď: Ak poistník zomrie, novým poistníkom môže byť na základe žiadosti nový vlastník nehnuteľnosti, samozrejme ak uhradí poistné na ďalšie poistné obdobie. Teda poistnú zmluvu v tomto prípade nemusí zrušiť. Stačí, aby syn, ktorý nehnuteľnosť zdedil, poslal do poisťovne žiadosť o zmenu poistníka spo…
Odpovedal: Milan Janásik (03.10.2017)
Otázka: Skúmate v prípade požiaru tiež technický stav krbu či komína? Je potrebné dokladovať revízne správy alebo stačí, ak je komín či krb v dobrom technickom stave? A ak je revízia povinnosťou v poistných podmienkach - ako často som povinný dať si revíz…
Odpoveď: Samozrejme, pri riešení poistnej udalosti skúmame aj technický stav krbu a komína (pokiaľ sa zachoval) a to, či má klient platné revízie príslušných stavebných prvkov. Podľa aktuálnych právnych predpisov má vlastník nehnuteľnosti povinnosť udržiavať skolaudovanú nehnuteľnosť v dobrom technickom s…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (21.04.2015)
Otázka: Ako sa stanovuje výška poistného pri poistení nehnuteľnosti? Má veľkosť nehnuteľnosti, prípadne jej lokalita, vplyv na cenu?
Odpoveď: Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu, ktoré sa stanoví v závislosti od lokality (napr. v povodňovej oblasti sa sadzba zvyšuje), rozsahu poistenia, poistnej sumy a dojednanej spoluúčasti. Výška poistného sa vypočíta vynásobením poistnej sumy, delené tisíc, krát príslušná poistná sadzba.…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (10.04.2015)
Otázka: Vytopili ma susedia, ich poisťovňa mi však zaplatila iba časť nákladov na obnovu pôvodného stavu stien - s odôvodnením, že tabuľky nepustia. Susedia odmietajú doplatiť rozdiel. Môžem si tento rozdiel nárokovať u mojej poisťovne v rámci môjho poist…
Odpoveď: Áno, môžete si rozdiel nárokovať. Konkrétny postup však závisí od toho, akým spôsobom a v akej výške mi bola vyplatená poistná udalosť z poistky môjho suseda. Z poistky suseda je to plnené z poistenia zodpovednosti a z poistky poškodeného, čiže mňa, by to bolo plnené z poistenia nehnuteľnosti. Zj…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (07.04.2015)
Otázka: Čo všetko mám zvážiť, keď si chcem poistiť byt?
Odpoveď: Je potrebné dať si pozor na to, aby nehnuteľnosť nebola poistená na nižšiu sumu, než je jej skutočná hodnota. V takomto prípade by totiž nemusel klient získať poistné plnenie, ktoré by mu v prípade poistnej udalosti dostatočne spôsobené škody. Je potrebné tiež vedieť, či si klient byt poisťu…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (02.04.2015)
Otázka: Má zmysel dať si poistiť nehnuteľnosť aj domácnosť? Aký je v tom rozdiel?
Odpoveď: Každé z týchto dvoch poistení slúži na poistenie niečoho iného. Laicky povedané, ak by sme zobrali dom a prevrátili ho naopak, všetko, čo sa z neho vysype, kryje poistenie domácnosti. No a steny a hrubú stavbu zasa poisťujeme v rámci poistenia nehnuteľnosti. Má preto určite zmyslel uzatvoriť si o…
Odpovedal: Mgr. Milan Janásik (01.04.2015)
Otázka: Zhorel mi vianočný stromček a poškodil aj iné veci v domácnosti. Pomôže mi poistenie domácnosti či nehnuteľnosti? 
Odpoveď: Áno, škoda na hnuteľných veciach (nábytok, koberec,...) je krytá z poistenia domácnosti, škoda na nehnuteľných veciach (stierky, parkety, okná,...) je krytá z poistenia rodinných domov/bytov. 
Odpovedal: Judita Smatanová (30.12.2014)
Otázka: Ako môže poisťovňa krátiť poistné plnenie ak zistí nedostatky v revízii? 
Odpoveď: Poisťovňa nemá prečo posudzovať prípadné nedostatky samotnej revízie. Ak však vlastník objektu si nedá urobiť revíziu či prečistenie komína, alebo si nedá odstrániť nedostatky revíziou zistené, má poisťovňa právo uplatniť krátenie poistného plnenia v prípade, že príčinou vzniku škody je samotný k…
Odpovedal: Judita Smatanová (27.11.2014)
Otázka: Keď mi maľovku v byte poškodil dym z kozubu, bude poisťovňa zisťovať aj to či mám revíziu komína? 
Odpoveď: Ak sa stane, že prevádzkovaním kozubu, napríklad dymom unikajúcim z otvoreného kozubu alebo pri otváraní dvierok na kachliach, či krbovej vložke, dôjde k ušpineniu maľovky alebo iných predmetov sadzami, na takéto poškodenie sa poistné krytie nevzťahuje. Preto ani poisťovňa pri tejto príležitosti …
Odpovedal: Judita Smatanová (26.11.2014)
Otázka: Na Silvestra mi susedova petarda poškodila okno na balkóne pokryje mi to bežné poistenie nehnuteľnosti či musím mať okno špeciálne pripoistené? Môžem si škodu žiadať aj od suseda hoci nemá poistenie zodpovednosti za škodu? 
Odpoveď: Bežné živelné riziká takéto škody nekryjú, prípadne iba do konkrétneho dojednaného limitu v závislosti od typu poistenia. Odporúčame sklá pripoistiť, a vtedy hradíme akékoľvek poškodenia skla a neskúmame príčinu.Náhradu škody je možne uplatňovať od suseda v každom prípade, ak vieme preukázať, že …
Odpovedal: Martin Fučík (31.12.2013)
Otázka: Zmenil som si tvar strechy z plochej na sedlovú ovplyvní to cenu poistného? 
Odpoveď: Cena poistného sa zmení iba za predpokladu, že by sa zmenila hodnota domu/bytu a teda aj poistná suma. 
Odpovedal: Miroslav Škripec (29.08.2013)
1 2 3 »

Vyberáme z banky.sk