Poistenie nehnuteľnosti

byvanie3-redakcia
Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a domácnosti? Podľa čo ho poisťovňa určuje výšku poistného? Preplatia vám škodu, keď vás vytopí sused? Dá sa poistiť aj rozostavaná stavba? Čo sa stane, ak poistku nezaplatím? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Mám dom na rušnej ulici. Už mi ho pár krát poškodili sprejeri. Môžem si ho poistiť aj proti vandalizmu? Koľko by to stálo? 
Odpoveď: Škoda spôsobená na poistenej nehnuteľnosti sprejermi nie je predmetom poistného krytia, čiže nie je to možné. 
Odpovedal: Lucia Muthová (02.02.2012)
Otázka: Namontoval som si na byt bezpečnostné dvere, klesne mi poistné? 
Odpoveď: Pri poistení bytu nepožadujeme mať bezpečnostné dvere, preto ich prítomnosť nemá dopad na výšku poistného. Avšak, mať vstupné bezpečnostné dvere je podmienka poistenia v poistení domácnosti pri poistnej sume hnuteľných vecí nad 17 000 €.  
Odpovedal: Lucia Muthová (30.01.2012)
Otázka: Ak mám nový dom z dreva je poistné drahšie ako pri tehlovom? 
Odpoveď: Poistné za drevenú nehnuteľnosť je vyššie ako poistné za nehnuteľnosť murovanú. Je to najmä pre zvýšenú mieru rizika, ktorej čelia domy z dreva. 
Odpovedal: Lucia Muthová (27.01.2012)
Otázka: Zmenil som si tvar strechy z plochej na sedlovú - ovplyvní to cenu poistného? 
Odpoveď: Áno, zmena tvaru strechy má vplyv na výšku poistnej sumy poistenej nehnuteľnosti, a tým aj na poistné. Zmenu tvaru strechy na poistenej nehnuteľnosti je preto poistník povinný oznámiť poisťovni. 
Odpovedal: Lucia Muthová (25.01.2012)
Otázka: Zrekonštruoval som si starý dom. Zmení sa mi aj cena poistného? 
Odpoveď: Rekonštrukcia (prístavba, nadstavba, stavebné úpravy) väčšinou dom aj zhodnotí. Odporúčame preto poistnú sumu nehnuteľnosti navýšiť a predísť tak možnému podpoisteniu. Klient si však musí byť vedomý aj skutočnosti, že navýšením poistnej sumy sa zvýši aj poistné, pri zachovaní rovnakých dojednanýc…
Odpovedal: Lucia Muthová (23.01.2012)
Otázka: Ak mi cena bytu klesla z dôvodu zhoršenia lukratívnosti lokalizácie zníži sa mi aj poistné? 
Odpoveď: Áno, je to možné. Výška poistného sa totiž stanovuje z poistnej sumy bytu. Teda znížením poistnej sumy bytu, pri zachovaní dojednaných poistených rizík, sa zníži aj poistné, ktoré klient platí. 
Odpovedal: Lucia Muthová (19.01.2012)
Otázka: Mám podkrovný byt, kde nevyužívam celú plochu. Môže to poisťovňa nejako zohľadniť vo výške poistného? 
Odpoveď: Poistná suma bytu sa stanoví z celkovej podlahovej plochy bytu. Poistné sa potom stanovuje z poistnej sumy bytu a dojednaného modulu poistného krytia. 
Odpovedal: Lucia Muthová (17.01.2012)
Otázka:  Prišla mi faktúra na nový rok na poistenie bytu a je vyššia ako minulý rok prečo?
Odpoveď: Zvýšenie poistného môže nastať z viacerých dôvodov. Často ide o navýšenie poistnej sumy poistenej nehnuteľnosti na základe v zmluve dohodnutej indexácie poistnej sumy (zvýšenia poistnej sumy). Okrem toho môžu nastať zmeny modulu poistného krytia na modul s väčším počtom poistených rizík alebo si …
Odpovedal: Lucia Muthová (15.01.2012)
Otázka: Môžem indexáciu poistného odmietnuť? Aký je pri tom postup? 
Odpoveď: Indexáciu poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve je možné odmietnuť, resp. zrušiť. Stačí, ak poistník o zrušenie indexácie požiada.  
Odpovedal: Lucia Muthová (15.01.2012)
Otázka: Mám nárok na náhradu škody ak mi zatieklo cez pootvorené strešné okno? 
Odpoveď: Nárok na poistné plnenie vznikne len v tom prípade, ak je takéto riziko („atmosférické zrážky“) dohodnuté v poistnej zmluve. 
Odpovedal: Jozef Hrdý (29.04.2010)
Otázka: Môže si nezaplatené mesiace poisťovňa vymáhať na súde? 
Odpoveď: Áno. Poisťovňa si môže uplatniť svoj nárok na poistné z poistnej zmluvy na súde za obdobie, v ktorom poskytovala poistnú ochranu. 
Odpovedal: Jozef Hrdý (28.04.2010)
Otázka: Kedy mi vypovie zmluvu poisťovňa ak neplatím poistné?
Odpoveď: Platí ustanovenie Občianskeho zákonníka, resp. všeobecných poistných podmienok. „Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, keď poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zapla…
Odpovedal: Jozef Hrdý (21.04.2010)
Otázka: Zatieklo mi do bytu cez strechu. Mám si škodu uplatňovať cez poistenie domácnosti či bytového domu?
Odpoveď: Náhradu škody spôsobenej zatečením cez strechu je možné uplatniť si len z poistnej zmluvy, ktorá riziko „atmosférické zrážky“ obsahuje.
Odpovedal: Jozef Hrdý (16.04.2010)
Otázka: Čo skúma poisťovňa pri poistení bytu či domu? A ako určí výšku poistného? 
Odpoveď: Pri poistení bytu sa poistná suma určí podľa veľkosti podlahovej plochy bytu, roku postavenia domu, v ktorom je poisťovaný byt, resp. podľa roku poslednej rekonštrukcie bytu a podľa miesta, kde byt je (Bratislava, ostatné obce). Poistná suma rodinného domu, bytového domu alebo chaty sa určí na z…
Odpovedal: Jozef Hrdý (16.04.2010)
Otázka: Platím si dve poistenia - domácnosti a bytového domu. Aký je rozdiel medzi nimi a neplatím si poistenie dvakrát na tú istú vec?
Odpoveď: Poistením domácnosti sa poisťujú hnuteľné veci (nábytok, šatstvo, elektronika, elektrospotrebiče a pod.). Poistenie bytového domu je poistenie nehnuteľnosti, poistené sú múry, strecha, stavebné súčasti. Ide o dve rozdielne poistenia.
Odpovedal: Jozef Hrdý (14.04.2010)
Otázka: Ako dlho trvá preplatenie škody z poškodenej nehnuteľnosti?
Odpoveď: To je veľmi individuálne. V Allianz – Slovenskej poisťovni zlikvidujeme veľké množstvo škôd deň – dva po ich oznámení. Prakticky to znamená, že riešenie škody sa uskutoční s klientom telefonickým prejednaním. Vzápätí je likvidácia poistnej udalosti ukončená a klient dostane na svoj účet poistné p…
Odpovedal: Jozef Hrdý (13.04.2010)
Otázka: Čo je výhodnejšie pre poistenca, žiadať si poistné na základe faktúry alebo paušálne?
Odpoveď: Nemožno hovoriť o menšej či väčšej výhodnosti pre klienta. V oboch prípadoch by malo poistné plnenie predstavovať primerané náklady na opravu – samozrejme po zohľadnení ostatných podmienok poistnej zmluvy (napr. spoluúčasť a pod.). Je teda na poistenom, či sa rozhodne odstraňovať škodu dodávateľs…
Odpovedal: Jozef Hrdý (13.04.2010)
Otázka: Do koľkých dní musím nahlásiť poistnú udalosť?
Odpoveď: V niektorých prípadoch je doba, do ktorej je potrebné oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti, stanovená v poistných podmienkach. Býva spravidla 3 až 15 dní. Porušenie tohto dojednania môže mať za následok zníženie, resp. v krajnom prípade až neposkytnutie poistného plnenia. Väčšina poistn…
Odpovedal: Jozef Hrdý (09.04.2010)
« 1 2 3

Vyberáme z banky.sk