Téma: Poistenie nehnuteľnosti
Otázka:

Je nejaký rozdiel medzi povodňou a záplavou? Keď mám poistený živel, pokrýva mi poistka akékoľvek škody na dome, ktoré mi spôsobí voda? 
 

Odpoveď:

V prípade povodne ide o zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov. O záplave hovoríme vtedy, keď väčšie množstvo vody vytvára súvislú plochu vnútri alebo v okolí poistenej stavby. Tá tu stojí alebo prúdi po určitú dobu a spôsobí tým na poistenom majetku škodu.

Nie všetky škody spôsobené vodou sú kryté. Výlukou je napríklad vniknutie atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí následkom poistného rizika združený živel, ktorého poistenie je v poistnej zmluve dojednané alebo ich vniknutie do budovy cez otvorené okná, dvere alebo cez otvory v streche spôsobené obnovami, rekonštrukciami alebo inými prácami.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci povodňou alebo záplavou sa nevzťahuje na škody spôsobené napríklad spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia (okrem prípadov súvisiacich s povodňou, záplavou alebo atmosférickými zrážkami), vodou unikajúcou zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky, príp. zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou, záplavou či atmosférickými zrážkami.
 
Odpovedal: Peter Žilka (24.10.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk