Zdravotné poistenie

nemocnica3
Preplatí vám poisťovňa dentálnu hygienu, rovnátka na zuby, či každé očkovanie? Na čo máte nárok, ak ochoriete v zahraničí? Za ktoré vyšetrenie si budete musieť zaplatiť sami? A ako je to s nezmluvnými lekármi? Ak hľadáte odpoveď na inú otázku ohľadom zdravotného poistenia, napíšte nám na adresu redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Ktoré ošetrenia u zubára mám bez doplatku, keď mám 61 rokov? Ďakujem.
Odpoveď: Zoznam výkonov, ktoré sú plne, alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia určuje Opatrenie MZ SR, ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych výkonov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Plne hradená je napr. preventívna prehliadka, …
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (09.03.2016)
Otázka:  Ak nedám svoje dieťa zaočkovať povinným očkovaním, hrozí mi nejaký postih? Môže mu byť odopretá zdravotná starostlivosť, ak v budúcnosti ochorie na niektorú z chorôb, proti ktorým sa povinne očkuje?
Odpoveď: V súlade so zákonom 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 ods. 1) „každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“. Rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti bude závi…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (29.02.2016)
Otázka: Akú výhodu má pre mňa zaregistrovať sa do vašej e-pobočky? Na čo vlastne slúži? 
Odpoveď:  Vďaka ePobočke si môžu poistenci prezerať napríklad výpisy zo svojho osobného účtu poistenca, prehľady o navštívených lekároch, alebo aj prehľady o doplatkoch za lieky. Navyše si môžu jednoducho požiadať aj o vydanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia, zistiť, kto za nich platí poistné, a…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (29.02.2016)
Otázka: Aké sú najčastejšie dôvody odmietnutia preplatenia zákroku v zahraničí?
Odpoveď: Najčastejšie dôvody odmietnutia preplatenia zákroku v zahraničí sú, že poistenec nespĺňal niektorú zo zákonom stanovených podmienok na úhradu cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Podmienky na úhradu nájdete tu.
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (26.02.2016)
Otázka: Ak v mojom meste nie je lekár-špecialista, ktorý má podpísanú zmluvu s mojou poisťovňou, môžem sa nechať ošetriť u lekára, ktorý tu je, ale nemá s poisťovňou zmluvu s tým, že náklady na ošetrenie mi moja poisťovňa spätne preplatí? Alebo musím cest…
Odpoveď: V zmysle platnej legislatívy VšZP uhrádza u nezmluvného poskytovateľa neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pokiaľ ide o plánovanú zdravotnú starostlivosť, VšZP môže poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom. N…
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (26.02.2016)
Otázka: Ak sa dám ošetriť u zubára v zahraničí, preplatí mi zdravotná poisťovňa časť nákladov? Aké podmienky na to musím splniť?
Odpoveď: Pacienti môžu od 1. októbra 2013 vycestovať za zdravotnou starostlivosťou, ktorá je hradená na Slovensku z verejného zdravotného poistenia, do niektorej z členských krajín EÚ. Podmienkou je, že zdravotná starostlivosť je v SR dostupná a je hradená z verejného zdravotného poistenia, pričom musia …
Odpovedal: Mgr. Petra Balážová (26.02.2016)
Otázka: Prosím vás o uvedenie informácie, kde nájdem zoznam úkonov u zubára, ktoré vaša poisťovňa hradí. Konkrétne chcem si dať urobiť mostík - korunky, mám 60 rokov. Za odpoveď veľmi pekne ďakujem 
Odpoveď: Zdravotná poisťovňa hradí štandardnú zubnú zdravotnú starostlivosť v rozsahu danom dvoma zákonnými predpismi: Zubné výkony v stomatológii a čeľustnej ortopédii: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa …
Odpovedal: Judita Smatanová (31.07.2015)
Otázka: Počas dovolenky v Čechách som mal úraz a potreboval som ošetrenie lekára. Môj európsky preukaz poistenca však lekár neakceptoval - musel som si teda ošetrenie zaplatiť. Dala sa takáto situácia riešiť aj inak? Ak svojej zdravotnej poisťovni pošlem …
Odpoveď: Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) majú občania EÚ nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť na území členských štátov EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako dom…
Odpovedal: Judita Smatanová (31.07.2015)
Otázka: Môj 8-ročný syn má plánovanú operáciu a rada by som po operácii zostala v nemocnici s ním. Preplácate rodičovi náklady na pobyt v nemocnici s dieťaťom?
Odpoveď: Áno, pobyt sprievodcu hradí Union ZP v rámci platby za ukončenú hospitalizáciu. Je možné, že v prípade nadštandardných služieb bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nemocnica) požadovať od pacienta doplatok. O tomto doplatku však musí byť pacient vopred riadne poučený.
Odpovedal: Judita Smatanová (24.07.2015)
Otázka: Svoj aktívny pracovný život som prežil v zahraničí, na dôchodok by som sa však rád vrátil na Slovensko. Mám nárok na štátom platené zdravotné poistenie na Slovensku?
Odpoveď: V prípade, ak má poistenec trvalý pobyt na území SR a poberá dôchodok zo zahraničia, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistený v tomto členskom štáte, štát je platiteľom poistného do zdravotného poistenia.
Odpovedal: Judita Smatanová (24.07.2015)
Otázka: Viem si ako váš poistenec pozrieť výpočet ročného zúčtovania na internete?
Odpoveď: Poistenec Union ZP si môže, v prípade ak má zriadené prístupové práva, prostredníctvom online pobočky Union ZP prezrieť svoj výsledok ročného zúčtovania a to buď príslušný výkaz nedoplatkov (ak je výsledkom nedoplatok) alebo oznámenie o výsledku (ak je výsledkom preplatok). Súčasťou týchto dokume…
Odpovedal: Judita Smatanová (24.07.2015)
Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je to s platením zdravotného poistenia, ak pracujem v zahraničí. Je možné odhlásiť sa ako poistenec na dobu neurčitú? Poprípade je možné, ak prídem v lete na mesiac na Slovensko, zaplatiť si poistné na ten m…
Odpoveď: V prípade, ak je poistenec verejne zdravotne poistený v cudzine z titulu zárobkovej činnosti, poprípade sa dlhodobo zdržiava v cudzine a súčasne je tam verejne zdravotne poistený, je povinný tieto skutočnosti oznámiť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni, ktorá ho odhlási zo systému verejného zdra…
Odpovedal: Judita Smatanová (13.07.2015)
Otázka: Moja dcéra má 7 rokov a má astmu. Lekárka nám doporučila liečenie v horách. Chcela by som sa spýtať, čo prepláca poisťovňa? Ja ako jej matka chcem ísť s ňou. Aké náklady hradí poisťovňa?
Odpoveď: Nárok na kúpeľnú liečbu majú pacienti s bronchiálnou astmou sústavne odborne liečenou. Kúpeľnú (lepšie povedané klimatickú) liečbu môžu absolvovať raz do roka na základe odporúčania lekára špecialistu – pneumológa (pľúcneho lekára), alergológa, imunológa, u pacientov do 18 rokov aj všeobecného …
Odpovedal: Judita Smatanová (13.07.2015)
Otázka: Prepláca poisťovňa i plastické operácie? Máte stanovené nejaké podmienky?
Odpoveď: Union zdravotná poisťovňa uhrádza operácie plastickej chirurgie v tom prípade, ak ide o medicínsky indikovaný výkon, čo znamená, že zákrok plastického chirurga si zo zdravotného, nie estetického hľadiska, vyžaduje zdravotný stav pacienta. Inak povedané, zdravotná poisťovňa výkon plastického chi…
Odpovedal: Judita Smatanová (13.07.2015)
Otázka: Môj syn práve skončil strednú školu a na vysokú školu nastúpi od októbra 2015. Musí si počas obdobia medzi štúdiami platiť zdravotné poistenie sám?
Odpoveď: Absolventi stredných škôl sa považujú za nezaopatrené deti do 31.8. príslušného kalendárneho roka, t.j. do tejto doby sa nemusia evidovať na úrade práce, poistné za nich platí štát. Ak nepokračujú štúdiom na vysokej škole, ak sa nezaevidujú na úrade práce, nezamestnajú sa a ani nezačnú podnikať…
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Otázka: Som na rodičovskej dovolenke a kvôli manželovej práci sme sa na niekoľko mesiacov presťahovali do zahraničia. Mám nárok na to, aby štát za mňa počas tohto obdobia platil zdravotné poistenie?
Odpoveď: V prípade ak je nositeľ (manžel/manželka) zdravotne poistený v cudzine z titulu ekonomickej činnosti a má v Slovenskej republike nezaopatrených rodinných príslušníkov v zmysle zákona o zdravotnom poistení, títo nezaopatrení rodinní príslušníci sú zdravotne poistení v cudzine spolu s nositeľom. Zd…
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Otázka: Musím ako dôchodca platiť zdravotné poistenie z príjmu, ktorý mám z prenájmu bytu? Plánujem v budúcnosti byt prepísať na dcéru - bude musieť platiť poistné ona ako zamestnaná osoba?
Odpoveď: Príjem z prenájmu nehnuteľnosti sa v zmysle zákona o zdravotnom poistení nepovažuje za zárobkovú činnosť, teda činnosť, z ktorej príjem podlieha odvodu zdravotného poistenia.
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Otázka: Do kedy je nutné zaplatiť nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného?
Odpoveď: Union zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 v zmysle platnej legislatívy do 30.09.2015. V prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) nedoplatok, zdravotná poisťovňa zasiela výkaz nedoplatkov. V prípade, ak je výsledkom RZZP preplatok, zdra…
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Otázka: Zmenil som poisťovňu, ale môj všeobecný lekár nemá s novou poisťovňou uzatvorenú zmluvu. Musím zmeniť aj lekára alebo ma ošetrí?
Odpoveď: V zmysle súčasnej platnej legislatívy je zdravotná poisťovňa povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom. Na druhej strane posky…
Odpovedal: Judita Smatanová (18.01.2010)
Otázka: Aké doklady musím doniesť novej poisťovni, ak som SZČO?
Odpoveď: SZČO predkladá v prípade zmeny zdravotnej poisťovne fotokópiu dokladu, na základe ktorého vykonáva podnikateľskú činnosť (živnosť), napr. živnostenský list a pod. V prípade, že SZČO zmenila zdravotnú poisťovňu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka je ďalej povinná: a) písomne vykázať …
Odpovedal: Judita Smatanová (12.01.2010)
« 1 2 3 4 5

Vyberáme z banky.sk