Havarijné poistenie

Auto-004
Poškodili ste si auto výtlkom? Preplatí vám poisťovňa škodu, aj keď ste nemali zimné pneumatiky? Čo robiť v prípade nehody v zahraničí? Kde všade vám platí havarijná poistka? Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk

Otázka: Zábavná pyrotechnikami poškodila čelné sklo na aute. Od koho si mám vymáhať škodu keď neviem páchateľa? Pomôže mi bežné havarijné poistenie alebo musím mať pripoistený vandalizmus? 
Odpoveď: V prípade, ak má klient dopoistené čelné sklo, likvidácia prebehne bez odpočítania spoluúčasti. Ak toto samostatné riziko dopoistené nemá, poškodenie čelného skla je možné likvidovať z havarijného poistenia, nakoľko jedným zo základných rizík je aj vandalizmus. 
Odpovedal: Martin Fučík (31.12.2013)
Otázka: Poškodil som si koleso na cestnom výtlku. Pomôže mi havarijné poistenie alebo si to musím pripoistiť?
Odpoveď: Škody, ktoré vzniknú na vozidle v súvislosti s výtlkmi alebo nerovnosťami na vozovke, si môže klient uplatniť z havarijného poistenia. Pri vzniku poistnej udalosti je dôležité, aby klient na mieste nehody výtlk a škodu na vozidle riadne zdokumentoval a následne nahlásil poistnú udalosť čo najskôr…
Odpovedal: Martin Fučík (28.11.2013)
Otázka: Môžem škodu vymáhať aj od správcu cesty?
Odpoveď: Ak klient nemá uzavreté havarijné poistenie, môže si uplatniť svoj nárok na náhradu škody u správcu cestnej komunikácie. V tomto prípade platí, že klient musí urobiť fotodokumentáciu výtlku a poškodenia, zmerať výtlk a bezodkladne kontaktovať správcu komunikácie a oznámiť mu, že sa takáto škoda s…
Odpovedal: Martin Fučík (28.11.2013)
Otázka:  Môžem si od vinníkovej poisťovne žiadať škodu z PZP, hoci sa vinník nepriznal?
Odpoveď: V každom prípade áno. Poisťovňa vinníka musí škodu prešetriť a rozhodnúť o tom, či tu nárok poškodeného na náhradu škody voči poisťovni a poistenému existuje. Môže tu vzniknúť viacero situácií. Dopravnú nehodu šetrila polícia a potvrdila zavinenie tretej osoby. Účastníci spísali správu o nehode, …
Odpovedal: Martin Fučík (21.11.2013)
Otázka: Kto dostane poistné plnenie z havarijného poistenia, keď poistenec zahynul pri nehode?  
Odpoveď: Poistné plnenie môže obdržať leasingová spoločnosť (ak bolo plnenie vinkulované). V podobných prípadoch postupuje ASP na základe dedičského konania.  
Odpovedal: Jozef Hrdý (15.05.2013)
Otázka: Keď predávam auto a nemal som na ňom škody môžem si bonusy preniesť do novej poisťovne? 
Odpoveď: Bonus sa vzťahuje na vodiča, nie auto. Ak klient predá vozidlo a chce si poistiť iné vozidlo (nezáleží na tom v akej poisťovni), má nárok na bonus. Bonus za bezškodový priebeh poistenia pôvodného vozidla sa nevzťahuje na nového majiteľa tohto vozidla. 
Odpovedal: Jozef Hrdý (14.05.2013)
Otázka: Ako si poisťovňa určí výšku mojej spoluúčasti pri nehode? 
Odpoveď: Spoluúčasť je fixne daná poistnou zmluvou, t.j. pri každej škode sa klient podieľa na poistnom plnení do výšky spoluúčasti uvedenej v poistnej zmluve. Ak má klient zmluvne dojednanú spoluúčasť napr. min. 5% alebo 165,97 EUR znamená to, že z poistného plnenia bude odpočítaná suma minimálne 165,97 …
Odpovedal: Jozef Hrdý (13.05.2013)
Otázka: Mám auto na lízing. V rámci lízingu platím aj havarijné poistenie. Keď sa auto poškodí mojou vinou bude poistnú udalosť riešiť lízingovka alebo ja? Zmenia sa mi splátky? 
Odpoveď: Je vhodné, aby sa klient oboznámil s podmienkami leasingovej zmluvy. V závislosti od typu leasingu a leasingovej spoločnosti sú určité odlišnosti. Vo väčšine prípadov je poistné plnenie vinkulované v prospech leasingovej spoločnosti. Splátky leasingu sa nemusia zmeniť ani pri nehode zavinenej kli…
Odpovedal: Jozef Hrdý (10.05.2013)
Otázka: Čo sa stane ak klient poistku nezaplatí. Vypovie poisťovňa zmluvu na konci roka či nejaký čas po neuhradení splátky? 
Odpoveď: Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak n…
Odpovedal: Jozef Hrdý (09.05.2013)
Otázka: Je pri jednorazovo platených poisteniach poistné obdobie totožné s poistnou dobou? 
Odpoveď: Poistné obdobie je časové obdobie dojednané v poistnej zmluve, za ktoré sa platí v stanovených intervaloch poistné. Poistná doba je doba, na ktorú je dohodnuté poistenie a môže sa deliť na poistné obdobia. U jednorázovo plateného poistenia sa poistné obdobie rovná poistnej dobe, napr. z hľadiska …
Odpovedal: Jozef Hrdý (09.05.2013)
Otázka: Ak platím poistné štvrťročne akceptuje vaša poisťovňa výpoveď poistného 6 tyždňov pred vypršaním štvrťroka?  
Odpoveď: Poistenie, základné poistenie a doplnkové poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak bol poistným obdobím štvrť rok, je možné vypovedať poistnú zmluvu tiež na základe uvedenej le…
Odpovedal: Jozef Hrdý (07.05.2013)
Otázka: O koľko mi zdražie havarijná poistka keď spôsobím nehodu? 
Odpoveď: Závisí od toho, či ide o prvú škodu a v akom stupni bonusu alebo malusu sa klient nachádza. Jednoznačný číselný údaj sa preto nedá vyjadriť. Poistné sa nemusí zmeniť vôbec, v extrémnom prípade môže zdražieť o 100 percent.  
Odpovedal: Jozef Hrdý (03.05.2013)
Otázka: Kedy bývajú výluky na poškodenie auta požiarom? 
Odpoveď: Poistenie sa nevzťahuje na škody na vozidle alebo jeho častí spôsobené výbuchom alebo požiarom prepravovaného nákladu. Ďalej sa poistenie nevzťahuje aj na škody na vozidle, resp. jeho častí spôsobených požiarom, alebo výbuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej osoby.  
Odpovedal: Jozef Hrdý (02.05.2013)
Otázka: Zhorelo mi stojace auto, ktoré sa chytilo od vedľajšieho vozidla. Môžem si škodu uplatňovať z havarijnej poistky?  
Odpoveď: Pokiaľ nebolo poistené vozidlo podpálené úmyselne, resp. konanie osoby nebolo smerované voči predmetu poistenia môže si klient uplatniť nárok na poistné plnenie z havarijného poistenia.  
Odpovedal: Jozef Hrdý (30.04.2013)
Otázka: Majú vodiči z povolania zľavy na poistnom? 
Odpoveď: Aj vodiči z povolania majú nárok na získanie zliav, resp. výhodnejších sadzieb, zavisí to však od viacerých faktorov. Osobitná zľava pre vodičov z povolania neuplatňujeme. 
Odpovedal: Jozef Hrdý (26.04.2013)
Otázka: Ak som dôchodca a šoférujem iba v malom okresnom meste môžem mať zľavu na poistnom? 
Odpoveď: Výška sadzby pri havarijnom poistení (t.j. aj výška poistného) závisí o.i. aj od veku poistníka a miesta trvalého pobytu. Dôchodca z malého okresného mesta môže dostať pri dojednaní zmluvy výhodnejšiu sadzbu.  
Odpovedal: Jozef Hrdý (25.04.2013)
Otázka: Aké zľavy môžem dostať pri havarijnej poistke? 
Odpoveď: Klient môže pri dojednaní havárijného poistenia dostať viaceré zľavy napr. za beškodový priebeh (bonus), ak má klient dojednaných viacero zmlúv, za dojednanie PZP spolu s Kaskom, ročné splátky poistného a pod.  
Odpovedal: Jozef Hrdý (24.04.2013)
Otázka: Od čoho závisí výška sadzby pri havarijnom poistení?  
Odpoveď: Výška sadzy pri havárijnom poistení závisí od viacerých faktorov medzi najdôležitejšie patria: • atribúty vozidla: značka vozidla, výkon vozidla, vek vozidla, sôsob použitia (napr. bežná prevádzka, taxislužba, vozidlo určené na prepravu osôb a pod.), ketégoria vozidla (napr. osobné, nákladné …
Odpovedal: Jozef Hrdý (23.04.2013)
Otázka: Čo mi asistenčná služba môže zariadiť pri nehode?  
Odpoveď: Allianz Assistance pri havárijnom poistení je možné využiť na geografickom území Európy (t.j. aj európska časť Ruska a Turecka) s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Klient má možnosť využiť služby v oblasti technickej asistencie pre dvojstopové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony v rozsahu zm…
Odpovedal: Jozef Hrdý (22.04.2013)
Otázka: Ako fungujú malusy a bonusy pri havarijnom poistení?  
Odpoveď:  Zľava na poistnom - bonus a prirážka k poistnému - malus sa spravidla uplatňuje voči poistníkovi  výlučne len v základnom poistení pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie. Držiteľom vozidla musí byť fyzická alebo podnikajúca fyzická osoba. Na všetky ostatné druhy poistení…
Odpovedal: Jozef Hrdý (15.04.2013)
« 1 2 3 4 5 »

Vyberáme z banky.sk