Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Ako fungujú malusy a bonusy pri havarijnom poistení?  

Odpoveď:
 Zľava na poistnom - bonus a prirážka k poistnému - malus sa spravidla uplatňuje voči poistníkovi  výlučne len v základnom poistení pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie. Držiteľom vozidla musí byť fyzická alebo podnikajúca fyzická osoba. Na všetky ostatné druhy poistení sa táto zľava nevzťahuje (napr. odcudzenie vozidla, poškodenie alebo zniženie vozidla v dôsledku živelnej udalosti a pod.). V poistnej zmluve je možné dojednať iné podmienky.

Zľava na poistnom je určená stupňom bonusu, ktorý je uvedený v tabuľke v príslušných osobitných poistných podmienkach alebo v zmluvných dojednaniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
Ak vzniklo právo na bonus, potom sa bonus priznáva od prvého dňa nasledujúceho poistného obdobia. Každý ďalší (vyšší) stupeň bonusu je poskytovaný vždy od začiatku nasledujúceho poistného obdobia po dosiahnutí rozhodujúcej doby, t.j. doby neprerušeného trvania poistenia, v priebehu ktorej nedošlo k poistnej udalosti, ktorá by mala vplyv na jej prerušenie.

Za každú  zavinenú haváriu je poistník zaradený o jeden stupeň bonusu alebo malusu nižšie od najbližšieho výročného dňa. Klient prichádza o celý bonus a začína tak povediac na nule pokiaľ spôsobil škodu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo sa bezdôvodne odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na zistenie týchto látok.

Ak podľa škodového priebehu dôjde k zaradeniu klienta do stupňa malusu môže poisťovateľ pristúpiť k prirážke k poistnému. Zo stupňa malusu klient automaticky prechádza na pôvodnú hranicu, t.j. nulu od najbližšieho výročného dňa, pokiaľ nespôsobil v danom období škodu, ktorá má vplyv na bonus, resp. malus.
 
Odpovedal: Jozef Hrdý (15.04.2013)
Späť

Vyberáme z banky.sk