Povinné zmluvné poistenie

auto-redakcia
Často sa nás pýtate na nejasnosti ohľadom PZP. Od čoho závisí výška Povinného zmluvného poistenia? Platí len na Slovensku, alebo aj v zahraničí? Čo sa stane, ak PZP nezaplatím? Pozrite si, čo zaujíma našich čitateľov najviac. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, pošlite nám ju mailom na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Môžem vypovedať havarijné poistenie, kde platím poistku raz ročne, aj v priebehu roka s tým, že by mi poisťovňa vrátila alikvotnú časť?
Odpoveď: Vo všeobecnosti je možné poistnú zmluvu vypovedať k výročiu poistnej PZ za podmienky doručenia výpovede 6 týždňov pred výročím. V takom prípade nespotrebované poistné nevzniká.
Odpovedal: Peter Ripka (10.11.2017)
Otázka: Môže si poisťovňa odo mňa nárokovať nejaké peniaze, ak som spôsobil dopravnú nehodu a poisťovňa druhej strane vyplatila škody z môjho PZP, no v čase nehody som pár dní meškal s úhradou PZP?
Odpoveď: Áno, poisťovňa má v tomto prípade nárok voči poistníkovi na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa Zákona č. 381/2001 Z. z § 12: Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia (1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náh…
Odpovedal: Peter Ripka (10.11.2017)
Otázka: Plánujeme cestovať po Európe autom požičaným od známych (camper). Čo všetko potrebujú mať poistené oni a čo všetko my - pre prípad, že by došlo k nehode, resp. k poškodeniu auta počas jazdy? Vďaka za odpoveď.
Odpoveď: Samozrejmosťou je, aby mal majiteľ vozidla uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) a platnú Zelenú kartu, ktorá je medzinárodne uznávaným dokladom o tom, že vo svojej domovskej krajine má uzatvorené zákonné poistenie vozidla. Zelenú kartu vydáva poisťovňa, v ktorej bolo PZP uzatvorené. Môžete …
Odpovedal: Lucia Muthová (30.08.2017)
Otázka: Dobrý deň, chcel by som sa spýtať na krátkodobé poistenie osobného mot. vozidla cestou do zahraničia (Maďarsko 3 dni)
Odpoveď: Pri ceste autom za hranice Slovenska je potrebné mať so sebou platnú Zelenú kartu, ktorá je medzinárodne uznávaným dokladom o tom, že máte vo svojej domovskej krajine uzatvorené zákonné poistenie vozidla, resp. PZP. V prípade nehody v zahraničí tak systém zelenej karty zabezpečuje plnenie, bez nu…
Odpovedal: Lucia Muthová (30.08.2017)
Otázka: Kupujem vozidlo, ktoré bolo dovezené zo zahraničia, ale ešte nie je prihlásené a budem ho prevážať. Aké poistenie potrebujem?
Odpoveď: Pokiaľ chcete vozidlo prevážať napríklad na prívesnom vozíku, poistenie nepotrebujete. Ak chcete vozidlo prevážať po vlastnej osi, budete potrebovať Povinné zmluvné poistenie.
Odpovedal: Peter Matejík (13.12.2016)
Otázka: Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aká je doba na vyplatenie škodovej udalosti, 6.9.2016 sa stala dopravná nehoda, ktorú zavinil na našom území maďarský kamionista, auto išlo na totálnu škodu a Slovenská kancelária poisťovateľov postúpila môj prí…
Odpoveď: Podľa zákona o PZP je poisťovateľ povinný ukončiť šetrenie do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti a ak to tak neurobí, v rovnakej lehote je povinný písomne informovať poškodeného o dôvodoch, pre ktoré nebolo možné šetrenie ukončiť. Plnenie je splatné do 15 dní odo dňa ukončeni…
Odpovedal: Peter Matejík (13.12.2016)
Otázka: Dobrý deň, môže mi poisťovňa odmietnuť zaplatiť škodu - moju aj na aute niekoho iného - len preto, že som v novembri jazdila na letných pneumatikách a ťukla som do auta predo mnou?
Odpoveď: Pri PZP nie je možné odmietnuť plnenie poškodenému pre nedostatok technickej spôsobilosti, ale z tohto dôvodu môže poisťovňa uplatniť u poisteného náhradu poskytnutého plnenia až do jeho celkovej výšky.Pri havarijnom poistení všeobecne platí, že za porušenie povinnosti poisteného je poisťovňa opr…
Odpovedal: Peter Matejík (07.12.2016)
Otázka: Oplatí sa mi viac PZP s pripoisteniami, alebo PZP a havarijné poistenie každé zvlášť?
Odpoveď: Je ťažké odpovedať na túto otázku, pretože miera akceptácie rizika je u každého iná. Podľa môjho názoru by malo poistenie prinášať „pokoj na duši“ a teda určitú mieru istoty v prípadoch, v ktorých by sme už neboli schopní prípadné škody znášať z vlastného vrecka. Odporúčam porovnať si Vaše finanč…
Odpovedal: Peter Matejík (02.12.2016)
Otázka: Dobrý deň, keď chcem zmeniť poisťovňu, bude nová poisťovňa brať do úvahy môj bezškodový záznam za posledné roky?
Odpoveď: Každá poisťovňa vyhodnocuje a prijíma klientov do poistenia na základe kritérií, ktoré si stanovila. Jedným z nich je spravidla aj škodový priebeh, ktorý Vám vystaví Vaša poisťovňa pri ukončení Vašej aktuálnej zmluvy. Ak ste mali bezškodový priebeh za posledné roky, poisťovne zvyčajne zohľadňujú …
Odpovedal: Peter Matejík (01.12.2016)
Otázka: Žijem mimo SR, ale auto mám registrované aj poistené na Slovensku. Ako mám postupovať v prípade prasknutého čelného skla? Musím kvôli jeho výmene cestovať do SR? Ďakujem.
Odpoveď: Ak žijete a auto používate mimo územia SR, je vhodné (a dokonca v niektorých krajinách aj povinné zo zákona) si poistiť vozidlo v krajine, kde žijete a pracujete. V každom prípade musíte škodovú udalosť nahlásiť svojej poisťovni, kde máte auto poistené. Každá poisťovňa môže uplatňovať iné postup…
Odpovedal: Peter Matejík (25.11.2016)
Otázka: Čo znamená poistenie právnej ochrany? V akých situáciách sa to dá využiť?
Odpoveď: Jedná sa o službu alebo pripoistenie poskytnutia právnych služieb poistenému pri riešení právnych sporov. Toto pripoistenie už aj na Slovenku ponúkajú niektoré poisťovne zadarmo napríklad v rámci balíka povinného zmluvného poistenia. Právna pomoc sa poskytuje najmä ak ide o: náhradu škody na moto…
Odpovedal: Peter Matejík (21.11.2016)
Otázka: Mám 10-ročné auto vo výbornom stave. Oplatí sa mi však naňho platiť havarijnú poistku? Do akého veku auta to vlastne dáva zmysel?
Odpoveď: Závisí to hlavne od trhovej ceny vozidla, ale je potrebné brať do úvahy aj faktory, ako je značka a typ vozidla alebo počet najazdených kilometrov. Zachovalé vozidlá luxusnejších značiek môžu mať vyššiu trhovú hodnotu aj napriek vyššiemu veku, platiť na ne havarijné poistenie určite nie je zbytoč…
Odpovedal: Peter Matejík (21.11.2016)
Otázka: Dočítal som sa, citujem "poistenie zodpovednosti zamestnanca pri škodách spôsobených na motorových vozidlách zamestnávateľa sa vzťahuje len na škody spôsobené na havarijne poistených vozidlách". Čiže v mojom prípade, keď zamestnávateľ neplatí …
Odpoveď: Ak hovoríme, že Vy ste zamestnanec, a predpokladáme situáciu, že Vy spôsobíte služobným autom škodu, potom princíp môžeme opísať takto: Z PZP sa vyplácajú škody spôsobené vozidlom inej osobe. Pokiaľ teda Vy spôsobíte služobným vozidlom škodu inej osobe, tak škoda tej inej osobe bude uhradená z…
Odpovedal: Miroslav Chovan (18.03.2016)
Otázka: Uzatvorila som PZP na ďalší rok a v priebehu  roka chcem auto predať. Vráti mi alikvotnú čiastku poistky poisťovňa späť, keď auto predám? Ak áno - ako to funguje, aké doklady treba predložiť?
Odpoveď: Áno, vráti. Zánikom povinnosti mať dohodnuté PZP, keďže žiadne auto nevlastníte, resp. nechcete inému platiť jeho poistenie, poistenie PZP zaniká. Zo zákona vyplýva, že poisťovňa je povinná vrátiť poistenie, na ktoré po zániku poistenia nemá nárok, tzv. nespotrebované poistné. Ak ste teda napríkl…
Odpovedal: Miroslav Chovan (17.12.2015)
Otázka: Dobrý deň, dá sa PZP uzatvoriť aj na inú dobu ako jeden rok?
Odpoveď: Áno, je to možné. Je potrebné ale rozlišovať, či hovoríme o poistnej dobe alebo o dobe platnosti poistnej zmluvy. Právne je možné, aby obe tieto lehoty boli iné ako jeden rok. Na Slovensku sa v bežnej praxi stretávame prevažne s ročnou poistnou dobou, pričom platnosť zmluvy je buď ročná s automat…
Odpovedal: Miroslav Chovan (17.12.2015)
Otázka: Počula som, že v zahraniční cenu poistky ovplyvňuje aj farba auta. Prečo?
Odpoveď: Áno, a našli by ste taký príklad v minulosti aj na Slovensku. Existujú určité psychologické štúdie a tiež aj určité analýzy poistných kmeňov, ktoré ukazujú niektoré spoločné prvky pre skupiny s určitým správaním. Určité skupiny ľudí vykazujú istú podobnosť správania sa, ktorú môžete rozoznať…
Odpovedal: Miroslav Chovan (17.12.2015)
Otázka: Všade píšete, že PZP kryje škody na aute niekoho iného, ktoré spôsobím ja. A potom napíšete, že poisťovňa vám v rámci PZP opraví defekt na vašom vozidle. Ako to teda je?
Odpoveď: PZP svojou povahou je poistenie, ktoré za poisteného zaplatí ním spôsobené škody na majetku alebo zdraví inej osoby. Na Slovensku mnoho ľudí považuje toto poistenie za povinnú platbu s presvedčením, že toto poistenie ani nepotrebujú. Pravda samozrejme do okamihu, kým sa niečo stane. Aby sme zvýši…
Odpovedal: Miroslav Chovan (10.12.2015)
Otázka: Ako môžem riešiť prasknuté čelné sklo na mojom aute, keď netuším, kto mi škodu spôsobil a z evidentných dôvodov to nechcem riešiť z havarijného poistenia?
Odpoveď: Čelné sklo je možné riešiť iba z poistenia auta. Tu je k dispozícii poistenie havarijné alebo poistenie PZP. Pre plnenie z PZP je nutná podmienka, že musí existovať vinník, ktorému je zavinenie aj preukázané a je preukázaná aj súvislosť medzi vznikom škody a prevádzkou vozidla. Samotné doznanie v…
Odpovedal: Miroslav Chovan (10.12.2015)
Otázka: Čo všetko obsahujú asistenčné služby k PZP? A čo ponúkate vo forme pripoistení k PZP?
Odpoveď: Asistenčné služby bežne obsahujú služby pomoci pri nehode. My sme sa rozhodli pomôcť aj pri poruche alebo chybách, ktoré si spôsobí aj sám motorista. Typické sú napríklad vybité batérie, prázdna nádrž. Častý býva aj defekt, nefunkčné stierače a podobne. Niektoré úkony zaplatíme za klienta, ale dô…
Odpovedal: Miroslav Chovan (10.12.2015)
Otázka: Keď si porovnám ceny PZP od jednotlivých poisťovní, rozdiel na mojom aute medzi najlacnejšou a najdrahšou je vyše 30 eur. Ako je to možné? Poistné limity sú dané zákonom – v čom je teda rozdiel?
Odpoveď: Základný rozdiel je v tom, ako jednotlivé poisťovne pristupujú k hodnoteniu rizika. Každá poisťovňa má svoje prepočty a určité skúsenosti a informácie. Niektorá skúma riziko spojené s užívateľom auta viac, iná menej. Rozdiel je tiež aj vo výške vlastných nákladov poisťovne, ktoré sa samozrejme do…
Odpovedal: Miroslav Chovan (10.12.2015)
« 1 2 3 4 »

Vyberáme z banky.sk