Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?

dochodca
Počas mesiacov, keď je otvorený 2. dôchodkový pilier, je možné do neho vstúpiť, aj z neho vystúpiť. Čo sa vám viac oplatí? Radia vám odborníci na 2. dôchodkový pilier.

Otázka: Ako DSS vypočítavajú výšku anuity a prečo sa líšia v rôznych DSS? 
Odpoveď: Doživotné anuity nevyplácajú správcovské spoločnosti ale životné poisťovne. Pri výpočte doživotného dôchodku je zohľadnená doba predpokladaného dožitia a tá sa môže v jednotlivých poisťovniach líšiť. Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu vyplácať dva druhy výplat - programový výber a výplatu vý…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (16.02.2015)
Otázka: Od čoho bude záležať výška mojej anuity?  
Odpoveď: Výška doživotnej anuity bude plne závislá od nasporených finančných prostriedkov. Výšku nasporenej sumy klient ovplyvňuje nepriamo prostredníctvom svojej mzdy alebo má možnosť prispievať si dobrovoľné príspevky priamo na svoj osobný účet čím si môže svoje úspory navýšiť.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (13.02.2015)
Otázka: Aký je rozdiel pri výberoch úspor cez programový výber a cez anuitu? 
Odpoveď: V prvom rade by som rád upozornil, že klient musí mať možnosť (z ponukového listu) výberu doživotného dôchodku a programového výberu. Klient sa môže rozhodovať iba z možností, ktoré mu boli ponúknuté. Ak hovoríme, že klient dostal ponuku od niektorej životnej poisťovne na zakúpenie doživotného dô…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (13.02.2015)
Otázka: Čo sa stane, keď práve v preddôchodkovom veku (do dôchodku majú 7 a 12 rokov) prídu sporitelia o prácu a možno celé roky nebudú mať príjem? Môžete im odporučiť aký druh fondu (či konzervatívny, indexový alebo miešaný) je pre nich výhodný a pri kto…
Odpoveď: Každá dôchodková správcovská spoločnosť ponúka klientom minimálne dva dôchodkové fondy. Jeden garantovaný a jeden negarantovaný. Pričom tieto dva fondy je možné medzi sebou kombinovať s istým zákonným obmedzením týkajúcim sa veku. Výber fondu by mal zodpovedať najmä miere rizika, ktorú je klient …
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (12.02.2015)
Otázka: Čo by ste radili dvom 55 a 53 ročným zamestnancom s príjmom okolo 2000 a 1500 eur na mesiac,ktorý vstúpili do II. piliera pred 9 rokmi. Majú ostať v II. pilieri alebo vystúpiť? 
Odpoveď: Tým, že si klienti sporia na dôchodok v II. pilieri už 9 rokov, majú na svojich osobných účtoch nasporené finančné prostriedky a ak berieme dôchodkový vek 62 rokov, ešte si sporiť budú. Dôchodok z II. Piliera, bude plne závislí od výšky nasporenej sumy, ktorú si navyše klient môže ovplyvniť dobro…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (11.02.2015)
Otázka: V tomto roku začala platiť anuitná novela 2.piliera z minulého roka. Aké zmeny priniesla pre sporiteľov? 
Odpoveď: Zásadné zmeny priniesla v oblasti čerpania dôchodku z tohto sporenia a presne stanovila podmienky pre jeho nárok. Zmena bola napríklad v povinnej dobe sporenia, ktorá sa práve touto anuitnou novelou zrušila a dôraz sa kladie už iba na dosiahnutie dôchodkového veku. Ak by sme mali spomenúť ešte j…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (10.02.2015)
Otázka: Dá sa vôbec určiť aspoň približná veková aj príjmová hranica kedy sa už oplatí ostať v 2. pilieri? 
Odpoveď: Pre výpočet dôchodku z 2. piliera je dôležitá suma, ktorú si sporiteľ nasporí. Od tejto sumy bude závislí dôchodok z tohto systému. Sporiteľ má možnosť výšku svojho osobného účtu ovplyvniť a to okrem povinných odvodov zo Sociálnej poisťovne, ktoré sú závislé od príjmu a teda od odvodov na dôchodk…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (09.02.2015)
Otázka: Môže si klient nejak vypočítať výšku penzie z 2. piliera a porovnať ju s predpokladanou v 1. pilieri 
Odpoveď: Ak hovoríme o dôchodku z II. Piliera, ten bude plne závislý od výšky nasporenej sumy. Životné poisťovne pri výpočte doživotnej renty používajú svoje údaje o priemernom veku dožitia (úmrtnostné tabuľky) pre výpočet dôchodku, ktoré by sa nemali veľmi líšiť od verejne dostupných informácii. Na strán…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (06.02.2015)
Otázka: Mám 40 rokov v 2. pilieri som 10 rokov, zarábam okolo 1000 eur mesačne, oplatí sa mi tam ostávať? 
Odpoveď: Keď ste vstupovali do 2. piliera mali ste 30 rokov. V čase, keď dosiahnete dôchodkový vek, finančná čiastka ktorú nasporíte za viac ako tridsať rokov bude predstavovať zaujímavú sumu, pričom práve od tejto sumy bude závisieť váš budúci dôchodok. Vo všeobecnosti platí, že vstup sa odporúča mladým …
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (04.02.2015)
Otázka: Čo bude pre sporiteľov znamenať otvorenie 2. pilieru v marci tohto roka?
Odpoveď: V prípade ak príde k otvoreniu 2. piliera, tak môžeme očakávať, že v čase otvorenia tohto sporenia bude možné vstúpiť a rovnako pre už existujúcich sporiteľov vystúpiť. Výstup pre sporiteľov bude znamenať ukončenie zmluvy v ich dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prevedenie ich nasporenej sumy…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (03.02.2015)
Otázka:  Aký je rozdiel medzi úsporami v 1.,2. a 3. pilieri?
Odpoveď: Kým 1. pilier je povinný, tak práve zvyšné dva dávajú priestor sporiť si na dôchodok na osobných účtoch a nebyť tak plne závislí od povinného 1. piliera. Všetky spôsoby však majú za úlohu jedno a to je zabezpečiť príjem v čase staroby.  1. pilier predstavuje Sociálna poisťovňa, ktorá vykonáva 5 …
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (02.02.2015)
Otázka: Dedia sa aj nasporené peniaze z druhého aj z tretieho piliera? 
Odpoveď:  Otázku dedenia v 2. pilieri rieši § 40 zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý hovorí, že ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku a nie sú osoby, ktorým by sa vyplácal vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok, vyplatí sa aktuálna hodnota os…
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (04.01.2011)
« 1 2 3 4

Vyberáme z banky.sk