Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?

dochodca
Počas mesiacov, keď je otvorený 2. dôchodkový pilier, je možné do neho vstúpiť, aj z neho vystúpiť. Čo sa vám viac oplatí? Radia vám odborníci na 2. dôchodkový pilier.

Otázka: Som klientom Vašej poisťovne a aktuálna hodnota môjho osobného dôchodkového účtu dosiahla za obdobie od r. 2005 do súčasnosti sumu cca 2400 eur . V nasledovných rokoch asi nebude môj príjem, resp. príspevok vyšší. Je tento stav dôvodom pre vystúpe…
Odpoveď: Výška dôchodku z II. piliera bude závislá od nasporenej sumy. Rozhodujúce je teda doba sporenia a odvod príspevkov pre každého sporiteľa. Zároveň je potrebné rozumne zvážiť budúce príjmy, zázemie, dobu ktorú bude sporiteľ ešte sporiť a ďalšie faktory ovplyvňujúce finančné možnosti sporiteľa. Samo…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (23.03.2015)
Otázka: Môžem si moje dobrovoľné poistné do 2. piliera odrátať z daní? 
Odpoveď: Preukázateľne zaplatenými dobrovoľnými príspevkami na starobné dôchodkové sporenie si sporiteľ môže ponížiť základ dane, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane, pričom táto suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násoboku priemernej mesačnej mzdy.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (20.03.2015)
Otázka: Je nejako limitovaná výška dobrovoľných príspevkov na 2.pilier? 
Odpoveď: Výška dobrovoľného príspevku nie je obmedzená. Suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie bude do 31. decembra 2016 tvoriť nezdaniteľnú časť základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane je suma, o ktorú sa znižuje základ dane.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (19.03.2015)
Otázka: Chcem zrušiť 2.pilier, kde na vašom webe nájdem tlačivá na zrušenie a musím ísť osobne na pobočku? 
Odpoveď: Fyzická osoba, ktorá je k 15. marcu 2015 sporiteľom, môže v období od 15. marca do 15. júna 2015 doručiť Sociálnej poisťovni písomné oznámenie, ktorého obsahom je prejav vôle tejto fyzickej osoby, aby jej zaniklo právne postavenie sporiteľa. Sporiteľ nemusí svojej dôchodkovej správcovskej spoločn…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (18.03.2015)
Otázka: Môžem v 2. pilieri všetko stratiť? 
Odpoveď: Každá dôchodková správcovská spoločnosť ponúka svojím klientom garantovaný dôchodkový fond. V ňom sa zaviazala, že v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky v sledovanom období doplní do majetku fondu tento pokles z vlastného majetku.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (16.03.2015)
Otázka: Mám 42 rokov a som v druhom pilieri od roku 2006. Môj mesačný príjem je nadštandardný. Žiaľ, pred 2 rokmi mi bola diagnostikovaná nevyliečiteľná choroba, s dĺžkou dožitia max. 3-4 roky. Je v takomto prípade lepšie i naďalej zostať v druhom pilieri…
Odpoveď: Sporenie v druhom pilieri je dediteľné v plnej výške nasporenej sumy vo fáze sporenia. V zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo dodatočnou zmenou si môže sporiteľ určiť pozostalé osoby – fyzické alebo právnické. Tieto osoby sú uprednostnené pred dedičským konaním a majú nárok na podiel, kto…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (13.03.2015)
Otázka: Môžem zmeniť fond v 2. pilieri kedykoľvek? Ako rýchlo zmena fondu nastane? 
Odpoveď: Fond je možné meniť kedykoľvek s prihliadnutím na povinnosť minimálneho percentuálneho rozloženia od veku 52 rokov. Zmena fondu bude zrealizovaná podľa zmluvných podmienok resp. v zmysle žiadosti o zmenu dôchodkového fondu.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (12.03.2015)
Otázka: Sú nejaké obmedzenia pri investovaní do fondov? 
Odpoveď: Áno, v zmysle zákona o starobnom dôchodkovom sporení musí sporiteľ, ktorý dosiahne vek 52 rokov mať minimálne 10 % svojho majetku zainvestovaného do dlhopisového garantovaného fondu. Tento pomer sa každým rokom zvyšuje v prospech dlhopisového fondu. Sporiteľ má zároveň možnosť si tento povinný pe…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (11.03.2015)
Otázka: V ktorých fondoch sa dajú moje úspory najviac zhodnotiť? 
Odpoveď: Spravidla pri negarantovanom fonde je v dlhodobom horizonte predpoklad, že by mal dosiahnuť lepšie zhodnotenie ako garantovaný fond. Je dôležité si však uvedomiť, že miera rizika v negarantovaných fondoch je vyššia a dosiahnutý výnos nie je zárukou budúcich výnosov.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (10.03.2015)
Otázka: Aké sú rozdiely medzi akciovým a dlhopisovým fondom? 
Odpoveď: Hlavným rozdielom medzi uvedenými fondmi je spôsob akým môže spoločnosť investovať prostriedky vo fonde. Dlhopisový fond v zmysle zákona môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika. Dlhopisový fond je považovaný za konzervatívny fon…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (09.03.2015)
Otázka: Aké druhy dôchodkových fondov si môžem vybrať? 
Odpoveď: Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť a spravovať minimálne jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Spoločnosti však môžu vytvárať aj ďalšie fondy s rôznou stratégiou investovania. 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (06.03.2015)
Otázka: Mám 36 rokov a chcel by som vstúpiť do 2. piliera, je to možné, keď sa 2 pilier otvorí? 
Odpoveď: Z minulosti vieme, že každé otvorenie 2. piliera prinieslo okrem možnosti vystúpenia pre aktuálnych sporiteľov aj možnosť do tohto sporenia vstúpiť. Od 15. marca bude možné počas troch mesiacov do tohto sporenia vstúpiť bez ohľadu na vek sporiteľa. Jedinou podmienkou pre vstup bude, že fyzickej o…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (04.03.2015)
Otázka: Už 7 rokov pracujem v zahraničí ako živnostník.Som v druhom pilieri. Bola som predtým zamestnaná,takže mi tam šla časť odvodov. Keď som začala pracovať v zahraničí, chcela som vystúpiť, kvôli platbe. V DSS mi však povedali, že musím počkať, kým bu…
Odpoveď: S účinnosťou od apríla roku 2012 sa z dôvodu zmeny legislatívy zmenil spôsob účtovania poplatkov na zmluvách starobného dôchodkového sporenia. Po tejto zmene sa poplatky za správu fondu a za zhodnotenie majetku nepočítajú priamo na účet sporiteľa, neznižujú mu hodnotu osobného účtu ale poplatky s…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (03.03.2015)
Otázka: Môže byť z 2. piliera vyplácaný pozostalostný dôchodok a ak áno ako dlho? 
Odpoveď: Pozostalostný dôchodok je potrebné si dohodnúť pri podpise zmluvy so životnou poisťovňou. Je možné si dohodnúť krytie na jeden alebo dva roky, životná poisťovňa sa týmto zaväzuje vyplácať pozostalostný dôchodok vo výške akú poberal zomretý ku dňu smrti. Ak je pozostalých viac, suma pozostalostnéh…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (02.03.2015)
Otázka: Ak sa nedožijem vyplatenie všetkých nasporených peňazí v podobe anuity zdedia zvyšok moje deti alebo to prepadne v prospech Dss? 
Odpoveď: Treba rozlišovať dva faktory. Budúci dôchodok môže byť vyplácaní v podobe doživotnej anuity zo životnej poisťovne a v prípade ak na to bude mať sporiteľ nárok časť dôchodku môže byť vyplácaná vo forme programového výberu z dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Pri zakúpení doživotného dôchodku s…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (27.02.2015)
Otázka: Ako dlho si musím sporiť v 2.pilieri, aby som mal nárok na dôchodok? 
Odpoveď: Dĺžka sporenia bola poslednou novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení zrušená. Pre splnenie nároku na dôchodok je dôležité splniť podmienku dôchodkového veku, resp. v prípade predčasného starobného dôchodku mať tento priznaní Sociálnou poisťovňou.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (25.02.2015)
Otázka: Na mojom výpise z dôchodkového účtu som našiel aj položky ako penále z Sociálnej poisťovne. Môžete mi vysvetliť prečo je to tam, keď som s príspevkami do SP nikdy nemeškal?  
Odpoveď: Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote do 60 dní od ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, je povinná bez zbytočného odkladu od zistenia ich výšky vypočítať a zaplatiť penále.…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (24.02.2015)
Otázka: Mám cez 50 rokov, v 2.pilieri si sporim už 10 rokov, môj priemerný prijem je od 400 do 600 eur .  Zvažujem vystúpenie z 2. piliera, lebo neverím, že si dokážem nasporiť dostatok peňazí. Čo mi odporúčate?
Odpoveď: Na tieto otázky nie je možné kvalifikovane sa vyjadriť len na základe poskytnutých informácií. Odpoveď na otázku, či ostať v 2. pilieri alebo z neho vystúpiť, príp. vstúpiť, musí posúdiť každý človek sám. V tomto prípade je nutné posúdiť veľmi veľké množstvo okolností, a nielen iba nasporenú sumu…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (20.02.2015)
Otázka: Môže byť nezamestnaný človek v 2. pilieri? Platí zaňho štát príspevky v dobe nezamestnanosti? 
Odpoveď: Ak je sporiteľ nezamestnaný neplatí za neho odvody štát. Povinné príspevky postupuje Sociálna poisťovňa iba z odvodov na dôchodkové poistenie. Ak sa sporiteľ stane nezamestnaným, ostáva v II. Pilieri, avšak za toto obdobie mu nebudú pripisované príspevky na jeho osobný dôchodkový účet.  
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (19.02.2015)
Otázka: Aký rozdiel na celkovom dôchodku bude mať 35 ročná sporiteľka, ktorá vo svojom živote nebola nikde zamestnaná, lebo bola na materskej, v prípade, že zostane v 2.pilieri, alebo z neho teraz po 10 rokoch vystúpi?  
Odpoveď: Pre II. pilier bude v čase dôchodku rozhodujúca nasporená suma. Ak má sporiteľ obdobie kedy nepracuje a teda nemá odvody do Sociálnej poisťovne, za toto obdobie nebude mať rovnako odvody na starobné dôchodkové sporenie, resp. ak počas tohto obdobia za neho odvádza odvody štát, je potrebné si uved…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (18.02.2015)
« 1 2 3 4 »

Vyberáme z banky.sk