Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Dedia sa aj nasporené peniaze z druhého aj z tretieho piliera? 

Odpoveď:
 Otázku dedenia v 2. pilieri rieši § 40 zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý hovorí, že ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku a nie sú osoby, ktorým by sa vyplácal vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok, vyplatí sa aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zosnulej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorú určil ako poberateľa majetku zosnulý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak zosnulý v zmluve takúto osobu neurčil, alebo ak táto nenadobudne právo na vyplatenie peňažnej sumy, nadobúdajú právo na vyplatenie manžel zosnulého, po ňom deti zosnulého. Ak ani tých niet, nadobúdajú toto právo rodičia zosnulého. Ak ich niet, osoby, ktoré žili so zosnulým počas najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na zosnulého; ak niet ani týchto osôb, stáva sa toto právo predmetom dedenia. 
 
Otázku dedenia v 3. pilieri rieši § 21 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorý hovorí, že aktuálna hodnota osobného účtu účastníka, poberateľa dočasného doplnkového starobného dôchodku alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku je predmetom dedenia, ak zosnulý v účastníckej zmluve neurčil ako oprávnenú osobu na vyplatenie inú fyzickú alebo právnickú osobu.
Odpovedal: Jana Tarčáková Janičová (04.01.2011)
Späť

Vyberáme z banky.sk