Máte nárok na náhradu škody ak letecká spoločnosť zruší let?

Meškanie, štrajk či nedostatok personálu, teroristický útok, technická porucha... Dôvodov na zrušenie letu je viacero a práve od nich závisí, či vám škodu nahradí poisťovňa alebo letecká spoločnosť.

view-of-a-low-flying-plane-above
Na náhradu škody za zrušený alebo omeškaný let majú cestujúci nárok vyplývajúci z Nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave; cestujúci má nárok na finančnú kompenzáciu, a zároveň aj na náhradu škody (letenka a súvisiace náklady), nie však v prípade mimoriadnych okolností. Tu môže byť riešením pripoistenie k cestovnému poisteniu. „Cestovné poistenie je názov balíka poistení, ktorého základom je poistenie liečebných nákladov v prípade náhlej a nepredvídanej udalosti u poisteného mimo územia krajiny trvalého bydliska,“ vysvetľuje Eva Jacková, hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní s tým, že sa v ňom dajú dojednať ďalšie poistenia, ako napríklad úraz, strata alebo krádež batožiny alebo dokladov storno zájazdu, poistenie prerušenia cesty, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie asistencie (asistenčné služby). „Jedným z pripoistení môže byť aj poistenie zrušeného alebo omeškaného letu, kde si však každá poisťovňa stanovuje svoje vlastné podmienky, čo sa týka dĺžky meškania letu – kedy, do akej výšky (limity poistného plnenia) a aké náklady sú preplatené, a okolností, ktoré k omeškaniu alebo zrušeniu letu viedli – niektoré príčiny meškania alebo zrušenia letu podobne ako v Nariadení môžu byť vo výlukách.“ Zároveň dodáva, že je dôležité vybrať si také poistenie, ktorého rozsah krytia nepredvídateľných okolností je vzhľadom na klientove potreby a jeho situáciu najviac vyhovujúci. „Podrobnosti o tom, aké situácie a do akej výšky sú poistením kryté, nájde klient vo všeobecných poistných podmienkach k cestovnému poisteniu. Tu – možno aj viac, ako pri iných poisteniach – platí, že je potrebné si ich dôkladne preštudovať.“

Zrušenie letu nie je predmetom poistného krytia v cestovnom poistení, tieto situácie musí klient riešiť priamo s leteckou spoločnosťou. „Je dobré v tejto súvislosti dať do pozornosti, že nárok na kompenzácie a finančné odškodnenie nielen pri zrušení, ale aj pri meškaní letu vyplýva cestujúcim v rámci leteckého priestoru a leteckých prepravcov so sídlom v EÚ najmä z legislatívy Európskej únie,“ vysvetľuje Kristína Balúchová, hovorkyňa poisťovne Union s tým, že v prípade meškania letu môže nárok na odškodné z cestovného poistenia klientovi vzniknúť iba vtedy, ak je dôvodom meškania mimoriadna udalosť, ako technická porucha lietadla, alebo pre let nepriaznivé poveternostné podmienky na letisku a doba meškania presahuje 6 hodín.

Katarína Ondra, hovorkyňa poisťovne Generali, hovorí, že cestovné poistenie sa nevzťahuje na situácie v súvislosti s meškaním dopravného prostriedku, ku ktorému došlo napríklad následkom štrajku letiskového personálu alebo technickej poruche lietadla. „V takýchto prípadoch sa odporúčame obrátiť priamo na leteckú spoločnosť a požiadať o odškodnenie, prípadne refundáciu dodatočných nákladov.“

Všímajte si asistenčné služby aj pripoistenia

Podľa Silvie Noskovej Illášovej, hovorkyne poisťovne Kooperativa, by si mal klient pri výbere konkrétnej poisťovne a produktu poistenia všímať aj ponuku zahrnutých asistenčných služieb a voliteľných pripoistení, ktoré klientovi zabezpečia viac komfortu na dovolenke. Napríklad, súčasťou cestovného poistenia v Kooperative je aj dopravná asistencia špeciálne pre letecké dovolenky, ktorá za klientov overí, a následne procesne zastreší nárok na úplnú alebo čiastkovú refundáciu v prípade meškajúceho letu. „Telefonická dopravná asistencia im zasa pomôže nájsť alternatívne spoje zrušeného vlaku či autobusu v cudzine,“ vysvetľuje hovorkyňa.

Odkladajte si účtenky

Pre prípad meškania letu sa môžu klienti poistiť aj v rámci celoročného cestovného poistenia. „Poistený má nárok na náhradu škody v prípade, ak bolo meškanie vyvolané zdržaním alebo zrušením už rezervovaného a potvrdeného letu, preplnením kapacity lietadla alebo oneskoreným príletom predchádzajúceho spoja. Vzťahuje sa na náklady na základné hygienické potreby a občerstvenie (s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov),“ vysvetľuje Gabriela Holková, hovorkyňa poisťovne Wüstenrot. Je potrebné, aby si klienti uchovali originály účtov, pretože ich poisťovňa v rámci likvidácie bude žiadať. Výška poistného plnenia sa následne odvíja v závislosti od dojednaného balíka cestovného poistenia. „Pred nečakanými udalosťami, ktoré môžu klientovi znemožniť odchod na dovolenku, chráni aj poistenie storna cesty. V prípade, ak mal klient zaplatený zájazd u organizátora (ako je cestovná kancelária) a musí svoju dovolenku z vážnych dôvodov zrušiť, poisťovňa mu poskytne poistné plnenie vo výške ceny letenky a storno poplatku za ubytovanie znížené o spoluúčasť poisteného.“

Na dôvode záleží

Má vplyv na vyplatenie odškodného dôvod, kvôli ktorému bol let zrušený? „Určite áno, konkrétne podmienky pre uplatnenie kompenzácie, prípadne refundácie, rieši dopravná asistencia priamo s leteckou spoločnosťou podľa Nariadenia EP a Rady č. 261/ 2004,“ hovorí Illášová.

Pri náhrade škody z dôvodu meškania alebo zrušenia letu existujú výnimky, s ktorými by sa klienti mali oboznámiť pri uzatváraní cestovného poistenia. „Ide napríklad o zmeškanie letu vinou poisteného alebo ak bol dôvod meškania známy už v deň rezervácie letu klientom,“ vysvetľuje Holková.

V prípade štrajku zamestancov leteckej spoločnosti alebo problémov spôsobeným nedostatkom letiskového personálu nevzniká žiadny nárok na poistné plnenie z cestovného poistenia. Tieto situácie je potrebné riešiť v súčinnosti s leteckou spoločnosťou.

Individuálna dovolenka

Pri zrušení letu zo strany leteckej spoločnosti nie je rozhodujúce, či letenka je súčasťou zájazdu zakúpeného prostredníctvom cestovnej kancelárie, alebo či ide o individuálne zakúpenú dopravu.Nárok na náhradu vopred zabezpečeného ubytovania v prípade zrušenia letu z cestovného poistenia nevzniká, prípadné kompenzácie je potrebné nárokovať u leteckej spoločnosti. Z cestovného poistenia si klient môže uplatniť storno ubytovania najmä z dôvodu akútneho ochorenia, úrazu, živelnej udalosti, respektíve z iných dôvodov uvedených v poistných podmienkach – zrušenie letu k nim ale nepatrí,“ konštatuje Balúchová.

Nezabudnite na vyčíslenie stornopoplatkov

Poistenie stornopoplatkov kryje podľa Kataríny Ondra nečakané situácie, pre ktoré klient nemôže na dovolenku vycestovať alebo sa musí z dovolenky predčasne vrátiť. „Ide napríklad o náhle ťažké ochorenie alebo úraz, zistenie tehotenstva, náhle ťažké ochorenie alebo smrť rodinného príslušníka či škoda na majetku a mnohé ďalšie dôvody uvedené v poistných podmienkach.“ Poistenie stornopoplatkov klientovi preplatí vyčíslené stornopoplatky za zrušenie cesty, ktoré mu vzniknú. Poistenie sa vzťahuje nielen na zájazd zakúpený cez cestovnú kanceláriu, ale aj samostatne zakúpené ubytovanie či cestovné lístky, napríklad letenky, lístky na vlak, autobus, trajekt a podobne. „Ak klient nemôže nastúpiť na cestu, je povinný dovolenku stornovať a vyžiadať si od poskytovateľov vyčíslenie stornopoplatkov, ktoré je následne potrebné zdokladovať poisťovni.“

Ak na dovolenke využívate individuálne ubytovanie cez Booking, alebo AirBnB, vopred si overte, či vaša poisťovňa nebude mať problém preplatiť vám storno poplatok za zrušené ubytovanie.

Podľa Holkovej sa klienti môžu poistiť pre prípad meškania alebo zrušenia letu v rámci celoročného cestovného poistenia. „Toto poistenie sa ale nevzťahuje na dodatočné náklady pri ubytovaní, preto odporúčame klientom, aby si pri cestovaní „na vlastnú päsť“ vybrali ubytovanie s možnosťou zrušenia rezervácie, prípadne s možnosťou zmeniť dátum pobytu.“

Nepokoje, teroristický útok či štrajk

Pred vycestovaním by si ľudia mali overiť na stránke Ministerstva zahraničných vecí, aká je bezpečnostná situácia v krajine, do ktorej cestujú. „Neodporúčame cestovať do krajín, pre ktoré bolo vydané upozornenie MZVaEZ SR necestovať z dôvodu zvýšeného bezpečnostného rizika,“ vysvetľuje Balúchová s tým, že cestovné poistenie sa nevzťahuje na prípady vedomej účasti poisteného na vzburách, štrajkoch, nepokojoch, teroristických akciách a udalosti v vzniknuté v dôsledku vojnových udalostí. Cestovné poistenie klientov kryje aj v súvislosti s teroristickým útokom, štrajkom alebo občianskym nepokojom, avšak v prípade, ak sa klient na nich priamo alebo nepriamo nepodieľa.

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk