Poistenie domácnosti

burst-Jeff Levingston- family-room-with-large-screen-doors
Ukradnutý bicykel, vytopení susedia, rozbité okno,...čo z toho vám poisťovňa preplatí a za akých podmienok? Aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti? Potrebujete obidve? Viete, že poistiť si môžete aj škody, ktoré spôsobí váš psík? Kedy treba starú poistnú zmluvu nahradiť novou? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Čo sa mi môže stať ak mám majetok podpoistený?  
Odpoveď: Pokiaľ je poistná suma v dobe vzniku poistnej udalosti nižšia ako poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere, v akom je poistná suma k poistnej hodnote. Znamená to, že v prípade poistnej udalosti bude poisťovňa krátiť poistné plnenie. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (11.04.2014)
Otázka: Chcem si k poisteniu nehnuteľnosti dopoistiť atmosferické zrážky. Musím uzavrieť novú zmluvu či stačí dodatok k starej? Aký je rozdiel v poplatkoch pri oboch úkonoch?  
Odpoveď: Atmosferické zrážky sú u nás automaticky poistené, netreba ich pripoisťovať. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (10.04.2014)
Otázka:  Ak mi prievan rozbije okno, bude to hradené z poistenia nehnuteľnosti?
Odpoveď: Áno, bude. V poistení nehnuteľnosti sú totiž kryté aj škody na skle ako napríklad náhle a nepredvídané rozbitie skla. V poisťovni kryjeme teda napr. aj škody spôsobené prievanom. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (09.04.2014)
Otázka: Do bytu som si kúpil domáce kino a urobil novú podlahu. Mám si tieto veci nejako špeciálne pripoistiť?  
Odpoveď: Pokiaľ celková poistná suma domácnosti (t.j. hodnota hnuteľných vecí v domácnosti ) nevzrástla o viac ako 15%, netreba upravovať poistnú zmluvu. Je však možné doplnkovo si pripoistiť jednotlivé veci nad rámec štandardného krytia, ak je na danú vec stanovený limit poistného plnenia. Elektronika je…
Odpovedal: Zuzana Eliášová (08.04.2014)
Otázka: Zrekonštruoval som si byt čim sa zvýšila jeho hodnota. Zdvihne sa mi automatický aj poistná suma a mesačné poistenie?  
Odpoveď: Poistník je v zmysle poistných podmienok povinný oznámiť poisťovateľovi, ak sa poistná hodnota predmetu poistenia zvýši aspoň o 15%, prípadne ak sa zmenia iné podmienky poistenia, ktoré by mohli mať vplyv na rozsah poistenia. Tieto zmeny spravidla majú za následok úpravu poistného. Poisťovateľ pr…
Odpovedal: Zuzana Eliášová (04.04.2014)
Otázka: Dostanem nejakú zľavu na poistenie domácnosti, ak mám vo vašej poisťovni aj poistenie nehnuteľnosti a auta?  
Odpoveď: Poisťovňa môže poskytnúť klientovi zľavu za splnenia určitých podmienok. Jednou z nich môže byť aj existencia ďalšieho poistenia v poisťovni. 
Odpovedal: Zuzana Eliášová (03.04.2014)
Otázka: Na čo všetko mám pozerať, ak si chcem poistiť byt?  
Odpoveď: Môžete si poistiť byt ako nehnuteľnosť alebo ako domácnosť, prípadne dojednať obidve poistenia. Dôležitým kritériom výberu poistenia je výber rizík, ktoré chcete mať poistené a výška maximálnych poistných súm, ktoré poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti. Cena poistenia by nemala byť pre …
Odpovedal: Zuzana Eliášová (01.04.2014)
Otázka: Zhorel mi vianočný stromček a poškodil aj iné veci v domácnosti. Pomôže mi poistenie domácnosti či nehnuteľnosti?
Odpoveď: Ideálne je poistenie domácnosti aj nehnuteľnosti, pretože je predpoklad, že sa poškodia aj veci zo zariadenia domácnosti a požiar určite poškodí aj stavebné súčasti bytu, resp. domu (maľovky, podlahy...) 
Odpovedal: Martin Fučík (23.12.2013)
Otázka: Ako sa zisťuje reálna výška škody pri krádeži?  
Odpoveď: V našej poisťovni poisťujeme predmety poistenia na novú hodnotu/cenu. V prípade nastatia škody sa zistí, za akú cenu je možné si zakúpiť vec rovnakého druhu a kvality akú mala odcudzená vec, v čase nastatia poistnej udalosti. Ak si ju klient zakúpi, preplatíme mu zakúpenie tejto veci na základe …
Odpovedal: Róbert Koch (29.09.2011)
Otázka: Môžem sa poistiť proti dažďu v rámci poistenia domácnosti?  
Odpoveď: Zatečenie atmosferickými zrážkami je poistením kryté len v prípade, ak ide o nevyhnutný následok poisteného nebezpečia. Príklad: v prípade, ak Vám napr. víchrica, ktorú máte poistenú, poškodí strechu a následne sa spustí dážď, ktorý pretečie cez túto poškodenú strechu a spôsobí Vám škody na zar…
Odpovedal: Róbert Koch (23.09.2011)
Otázka: Od čoho závisí výška poistného domácnosti? Aké iné faktory vstupujú do ceny? 
Odpoveď: Výška poistného za poistenie domácnosti závisí od výšky poistnej sumy, od toho, či sa domácnosť nachádza v obci, resp. mimo obce, či je obývaná, resp. neobývaná a aká spoluúčasť sa zvolí. 
Odpovedal: Róbert Koch (23.09.2011)
Otázka: Ak mám v byte staršiu pračku, ktorá je nespoľahlivá môžem si v rámci poistenia domácnosti pripoistiť aj škody ňou spôsobené? Koľko by ma to stálo? 
Odpoveď: Vo Všeobecných poistných podmienkach je uvedené, že poistnou udalosťou je náhla a nepredvídaná udalosť. Ak Vy viete, že máte doma pračku, ktorá Vám už viackrát spôsobila škodu, v tomto prípade by nešlo o poistnú udalosť, pretože v poistných podmienkach je ďalej uvedené, že klient je povinný riadn…
Odpovedal: Róbert Koch (21.09.2011)
Otázka: Som vášnivý akvarista, môžem sa poistiť v rámci domácnosti proti tomu, že mi akvárium praskne a vytopím suseda? 
Odpoveď: Predmetnú škodu spôsobenú vytopením suseda by sme pokryli z Vašej zodpovednosti príslušníkov domácnosti , ktorá je automaticky poistená v rámci poistenia zariadenia domácnosti.
Odpovedal: Róbert Koch (21.09.2011)
Otázka: Patrí do domácnosti aj kočikáreň, kde mám uložený bicykel? 
Odpoveď: Ak ide o kočikáreň, do ktorej majú prístup aj iné osoby (ide o spoločnú kočikáreň) ako poistený, resp. spolupoistené osoby žijúce s poisteným v spoločnej domácnosti, tak kočikáreň nepatrí k poistenej domácnosti. 
Odpovedal: Róbert Koch (19.09.2011)
Otázka: Aký je rozdiel medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti v bytovom dome? 
Odpoveď: Poistenie nehnuteľnosti bytu zahŕňa poistenie nehnuteľnosti ako stavby (časti stavby – bytového domu), ktorá je vo vlastníctve poisteného. Poistenie zariadenia domácnosti zahŕňa poistenie celého zariadenia domácnosti využívaného na osobné účely (napr. nábytok, audiovizuálna technika, odevy, v…
Odpovedal: Róbert Koch (15.09.2011)
« 1 2

Vyberáme z banky.sk