Ošetrenie v zahraničí. Kedy naň máte nárok?

V tomto článku sa nebudeme venovať prípadom ochorenia na dovolenke. Zameráme sa na plánované ošetrenia či zákroky, ktoré pacient potrebuje, ale v rámci Slovenska sa nerobia. Ako sa schvaľuje liečba v cudzine?Schválená liečba v cudzine


Na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti v zahraničí sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne. Na schválenie plánovanej zdravotnej starostlivosti je potrebné preukázať, že:
- dané ochorenie nie je možné liečiť na Slovensku v primeranej lehote pri zohľadnení zdravotného stavu poistenca a možného vývoja jeho ochorenia
- navrhovaná liečba, ani ekvivalent liečby s porovnateľnou účinnosťou a bezpečnosťou sa na Slovensku nevykonávajú
- boli vyčerpané všetky možnosti liečby v SR a od liečby v cudzine sa očakáva podstatné zlepšenie zdravotného stavu, alebo zabránenie jeho zhoršenia
- ochorenie si vyžaduje použitie vysokošpecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia, ktoré nie sú dostupné v SR
- prípadne, že poistenec má bydlisko v inom členskom štáte a chce pokračovať v liečbe, ktorá sa začala v SR, v mieste bydliska

V ojedinelých prípadoch, ak ochorenie nie je možné liečiť v SR, ani v členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku alebo vo Švajčiarsku, poisťovňa udeľuje svojim riadne platiacim poistencom s trvalým bydliskom v SR aj súhlas na úhradu nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine mimo európskeho priestoru.

Čo patrí k finančne najnáročnejším výkonom v cudzine?


Jedná sa napríklad o transplantácie orgánov spolu s nevyhnutnými predtransplantačnými vyšetreniami a potransplantačnými kontrolami a protónová liečba.

Kde sa najčastejšie realizujú?


V najväčšom počte v Českej republike, Rakúsku a u detí aj v Nemecku. Napríklad v súvislosti s transplantáciou pečene sú predpokladané náklady na jeden výkon vo výške 67-tisíc eur, u detí 160-tisíc eur. Pri transplantácii pľúc tieto náklady dosahujú 97-tisíc eur na jeden výkon.

Cezhraničná zdravotná starostlivosť


Poistenci majú nárok aj na preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ambulantnej i ústavnej) poskytnutej v inom členskom štáte EÚ, bez ohľadu na to, či je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti financovaný z verejného systému. Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorá je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia v SR a preplatenie nákladov je vo výške úhrady v Slovenskej republike. Predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne sa vyžaduje vtedy, ak je predmetný zdravotný výkon uvedený vo Vyhláške MZ SR č.341/2013 Z.z.

Najčastejšie schvaľované výkony


Sem patrí výkon asistovanej reprodukcie v rámci cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, liečba gama nožom a kybernetickým nožom, protónová liečba a neurochirurgické zákroky.

Čo sa vyhodnocuje pri posudzovaní žiadostí o udelenie súhlasu s úhradou liečby v cudzine


Poisťovňa vyhodnocuje medicínske kritériá, indikácie a zákonom predpísané náležitosti. Do výberu poskytovateľa plánovanej zdravotnej starostlivosti poisťovňa nezasahuje. Dĺžku schvaľovacieho procesu určuje zákon a je stanovená na 15 pracovných dní v prípade prijatia kompletnej žiadosti.

Ako sa podáva žiadosť o udelenie súhlasu


Žiadosť je potrebné podať na príslušnom tlačive (vzor nájdete na stránke poisťovne) a musí obsahovať:
- rozsah a odôvodnenie potreby plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR
- potvrdenie zdravotnej indikácie a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v cudzine klinickým pracoviskom príslušného špecializačného odboru
- výpočet predpokladaných nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti v cudzine vypracovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v cudzine, kde sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť
- potvrdenie o možnom prijatí poistenca u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v cudzine po kladnom rozhodnutí zdravotnej poisťovne

Súčasťou žiadosti musí byť aj


- zdravotná dokumentácia o doterajšej liečbe súvisiacej s navrhovanou plánovanou zdravotnou starostlivosťou v takom rozsahu, aby sa revízny lekár mohol k poskytnutiu plánovanej zdravotnej starostlivosti vyjadriť
- informovaný súhlas poistenca, respektíve jeho zákonného zástupcu o možnej finančnej spoluúčasti. Ide o možnosť úhrady na vlastnú ťarchu časti nákladov zo strany poistenca, ktoré nie sú v zmysle platnej legislatívy konkrétneho členského štátu EÚ hradené z verejného zdravotného poistenia.

V prípade špecializovaných výkonov (napríklad transplantácie orgánov) je podmienkou rozhodnutie indikačnej komisie. Nakoľko ide o rozsiahlu tému, pre kompletné informácie treba navštíviť stránky zdravotných poisťovní.

Vyberáme z Poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk