Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?

Doktor a peniaze-001
Zákon nerieši preukazovanie sa kópiou preukazu poistenca. Zákon ukladá povinnosť poistencovi preukázať sa u poskytovateľa občianskym s čipom, preukazom poistenca, zobrazením preukazu v mobilnej aplikácii. V niektorých prípadoch stačí len uvedenie rodného čísla (ak ešte nebol vydaný preukaz poistenca).

Preukaz poistenca slúži nie len na preukázanie totožnosti, ale aj na preukázanie príslušnosti k zdravotnej poisťovni pre účely úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti. „Máme teda za to, že pokiaľ je predložená aj len kópia preukazu poistenca, je splnený účel, na ktorý slúži a poskytovateľ by ho mal akceptovať,“ vysvetľuje hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.

Vo svojom stanovisku zdravotná poisťovňa Dôvera uvádza, že v zmluvách s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (aj so záchrankami) majú uvedené: „Pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti Poskytovateľ overí poistný vzťah Poistenca k Poisťovni z preukazu poistenca. Pokiaľ Poistenec preukaz poistenca nemá alebo pokiaľ má Poskytovateľ dôvodnú pochybnosť o pravosti predloženého preukazu poistenca, je oprávnený overiť si poistný vzťah Poistenca k Poisťovni na webovom sídle Poisťovne alebo telefonicky na zákazníckej linke Poisťovne.“ Čiže v praxi by to malo fungovať tak, že ak bude mať zdravotník pochybnosti, mal by sa obrátiť na zdravotnú poisťovňu.

Výnimočné sú aj situácie pri dopravných nehodách, kedy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je priestor na overovanie príslušenstva k zdravotnej poisťovni. Union sa pri svojom stanovisku opiera o znenie zákona § 79 ods. 1 písm. b) zák. 578/2004 Z. z. , kde je uvedené, že „poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby“.

Podľa §4 ods. 3 zák. 576/2004 Z. z. je tiež „poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.“

Podľa § 5 ods. 1 písm. písm. g) zákona č. 579/2004 Z. z. jeposkytovateľ záchrannej zdravotnej služby povinný odborne prepraviť bez zbytočného odkladu osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia“.

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk