Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.

freelancer-typing-on-keyboard
S pojmom oprávnená osoba sa stretávame hlavne pri poistení osôb. “Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na práva a povinnosti, ktorú poistník pri uzatváraní alebo za trvania tej ktorej poistnej zmluvy určil za osobu, a ktorá okamihom vzniku poistnej udalosti nadobúda právo na poistné plnenie,” vysvetľuje Pavol Daubner, partner právnickej firmy Vojčík & Partners. Inými slovami, je to osoba, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.

Právo na poistné plnenie, ktoré nadobudne oprávnená osoba, je originálnym právom, nie právom, ktoré by na ňu prechádzalo z poisteného, a preto samotné poistné plnenie nie je súčasťou dedičstva po poručiteľovi.

Čo v prípade, ak poistník neurčí žiadnu oprávnenú osobu?

Občiansky zákonník upravuje postup v prípadoch, kedy oprávnená osoba nie je poistníkom určená. Podľa § 817 ods. 2 Občianskeho zákonníka: „Ak nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného.“ Inými slovami, ak nie je určená oprávnená osoba, poistné plnenie sa stáva súčasťou dedičského konania. Dedičom je osoba, ktorej prináleží niektorý z právnych dôvodov dedenia, a ktorá sa v súvislosti so smrťou poručiteľa, stala subjektom dedičského práva. Občiansky zákonník presne určuje skupiny dedičov.

Rozdiely medzi oprávnenou osobou a dedičom

Aj keď existuje určitá podobnosť medzi dedičom a oprávnenou osobou, z pohľadu práva sa však jedná o rozdielne statusy: „Rozdielom medzi oprávnenou osobou a dedičom je tak to, že pokiaľ dedič odvodzuje svoje právne postavenie priamo od poručiteľa, právne postavenie oprávnenej osoby v zmysle § 817 a nasl. Občianskeho zákonníka nie je odvodzované od osoby poisteného, a tak práva vyplývajúce z jej postavenia zaradzujeme medzi originálne práva,” dodáva Pavol Daubner.
 
Oprávnená osoba Dedič
Môže byť určená len pri životnom, úrazovom poistení, II. a III. pilieri)
Poistné plnenie nespadá do dedičského konania a je vyplatené zrýchlene
Neplatí poplatok za dedičské konanie
Nemusí byť v príbuzenskom vzťahu s poistníkom
Dedenie sa presne riadi Občianskym zákonníkom resp. dediči sú určení závetom
Majetok je prevedený na dediča až po ukončení dedičského konania
Platí sa poplatok za dedičské konanie, ktorý závisí od výšky majetku
 

Pri ktorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu

Oprávnenú osobu nie je možné určiť pri akomkoľvek finančnom produkte. Oprávnenú osobu možno určiť pri životnom, úrazovom poistení, starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier) a doplnkovom dôchodkovom sporení (III. pilier),” upresňuje Pavol Daubner, partner právnickej firmy Vojčík & Partners.

Ako je to pri bankových produktoch? “Na účtoch, vkladových účtoch (termínovaných vkladoch), na účtoch sporenia, aj na majetkových účtoch, na ktorých sú evidované cenné papiere, môže majiteľ určiť len „štandardného“ disponenta na disponovanie s prostriedkami počas života majiteľa účtu, vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne s tým, že pri týchto produktoch sa neurčuje oprávnená osoba pre prípad smrti.

Vyberáme z poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk