Aké doklady potrebujem pre poisťovňu pri hlásení poistnej udalosti?

Pri rôznych typoch škodových udalostí je potrebné predložiť rôzne typy dokladov. Pozrite si praktický prehľad, aké doklady bude poisťovňa od vás vyžadovať.

60878

Havarijné poistenie a PZP

V prípade škody na motorovom vozidle z havarijného poistenia sú potrebné tieto doklady:
 • vodičský preukaz vodiča
 • osvedčenie o evidencii vozidla
 • správa o nehode
 • v niektorých prípadoch fotografia poškodeného motorového vozidla
 • faktúra o oprave vozidla v prípade, ak poistné plnenie je určené poistenému.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 • faktúra súvisiaca s opravou predmetu poistenia po poistnej udalosti, prípadne nadobúdací doklad o kúpe predmetu
 • v prípade požiaru súvisiace revízie komína, kotla, elektrickej inštalácie a pod.
 • fotodokumentácia

Poistenie majetku podnikateľov

 • evidenčná karta predmetu poistenia
 • účtovná evidencia
 • faktúra o oprave poškodeného predmetu
 • rôzne revízie v závislosti od typu škody
 • v prípade zodpovednosti poistený predkladá zmluvné vzťahy, ak boli uzatvorené a sú relevantné pre nahlásenú škodu

Každá škoda môže mať ďalšie špecifické doklady, ktoré môžu vyplynúť z povahy škody alebo procesu posudzovania právneho základu pre stanovenie výšky poistného plnenia.

Životné poistenie:

Pracovná neschopnosť

 • fotokópia dokladu o začiatku pracovnej neschopnosti,
 • fotokópia dokladu o pokračovaní pracovnej neschopnosti,
 • fotokópia dokladu o ukončení pracovnej neschopnosti,
 • fotokópia zdravotnej dokumentácie z celého priebehu liečby ochorenia/úrazu, ktoré bolo dôvodom pracovnej neschopnosti

Hospitalizácia

 • fotokópia prepúšťacej správy z nemocnice

Denné odškodné

 • fotokópia kompletnej zdravotnej dokumentácie z liečby úrazu po ukončení liečby

Chirurgický zákrok

 • fotokópia lekárskej správy z chirurgického zákroku.
Úraz so zrýchleným plnením: fotokópia lekárskej správy z prvého ošetrenia úrazu.
V prípade úrazového poistenia dieťaťa: fotokópia rodného listu dieťaťa.

Trvalé následky

 • vyplnená zadná strana tlačiva Oznámenie poistnej udalosti – Trvalé následky alebo trvalé telesné poškodenie s popisom trvalých následkov, ktoré úraz zanechal, alebo lekárska správa s popisom trvalých následkov, ktoré úraz zanechal

Invalidita:

 • fotokópia rozhodnutia zo Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku,
 • fotokópia Odborného lekárskeho posudku o invalidite zo Sociálnej poisťovne (Lekárska správa – zápisnica)

Úmrtie, dočasná renta pre prípad smrti, oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti:

 • fotokópia úmrtného listu overená pracovníkom poisťovne, prípadne notárom,
 • fotokópia listu o prehliadke mŕtveho,
 • overené tlačivo Identifikácia príjemcu poistného plnenia od každej oprávnenej osoby (overuje notár alebo zamestnanec poisťovne),
 • tlačivo Prehlásenie oprávnenej osoby o daňovej rezidencii od každej oprávnenej osoby,
 • fotokópia dokladu totožnosti oprávnených osôb,
 • originál sobášneho listu – ak je oprávnená osoba určená vzťahom - manžel/manželka, vydaný matrikou po dátume úmrtia poisteného alebo Potvrdenie od notára o predbežnom okruhu dedičov,
 • potvrdenie o predbežnom okruhu dedičov - ak nie je oprávnená osoba určená alebo je určená vzťahom (syn, dcéra, deti...),
 • rodný list – ak je oprávnená osoba maloletá a nemá ešte vystavený preukaz totožnosti,
 • rozhodnutie súdu o zverení maloletej oprávnenej osoby do opatrovateľskej/náhradnej starostlivosti alebo aktuálne potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní rodinných prídavkov na dieťa

Cestovné poistenie

Batožina, liečebné náklady, zodpovednosť za škodu, storno:

 • pri strate batožiny poškodený predkladá zápis o strate potvrdený dopravcom (napríklad leteckou spoločnosťou),
 • v prípade krádeže batožiny poškodený vierohodne preukáže, že došlo ku krádeži vlámaním do ubytovacieho zariadenia a tento doklad predloží poisťovni,
 • pri liečebných nákladoch za ošetrenie úrazu či choroby klient predloží lekársku správu,
 • pri storne zájazdu poistený predloží doklady o zaplatení cestovnej služby alebo zálohy za cestovnú službu (zájazd, ubytovanie...)
 • pri vzniku škody zo zodpovednosti poistený predkladá doklady podľa typu škody, či už ide o úhradu súdnych trov pri súdnych alebo mimosúdnych konaniach kvôli spôsobenej škode, ak spôsobil škodu na majetku iného, predkladá doklady o oprave, respektíve náhrade majetku, v prípade škôd na zdraví iného sú to doklady za ošetrenie, lekárske správy...

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk