Na čo nezabudnúť pri poistení firemných vozidiel

Väčšina poisťovní zdvihla ceny poistného na vozidlá ako reakciu na rastúce ceny energií, náhradných dielov, servisu, ako aj vyšší počet dopravných nehôd. Oplatí sa vôbec havarijné poistenie alebo pripoistenie vozidiel? Poradíme.

hands-grasping-a-steering-wheel
Mnohé firmy tak zvažujú, či a do akej miery sa oplatí vozidlá havarijne poistiť a pripoistiť, resp. zmeniť poisťovňu, kde majú uzavreté aj PZP.Poistenie je pre firmu dôležitý nástroj na zmiernenie finančných škôd v spojitosti s poistnými udalosťami. Dôležitý je preto nielen výber poisťovne, ale najmä nastavenie parametrov poistného, vrátane havarijného poistenia či pripoistenia,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Head of Operations Services Business Lease Slovakia.

PZP je povinná, ale...

Povinné zmluvné poistenie (PZP) zo zákona mať musíte, ak vaše vozidlo využíva cestné komunikácie na Slovensku. „Aj v prípade operatívneho lízingu, kedy užívateľ vozidlo nevlastní, ale len užíva, uzatvára PZP, prípadne aj havarijné poistenie lízingová spoločnosť, no pre nájomcu platia tiež isté pravidlá,“ podotýka Guštafik. PZP je tak súčasťou lízingovej zmluvy. Slúži na ochranu poisteného, aby nemusel hradiť škody, ktoré spôsobil prevádzkou svojho vozidla druhému, a zároveň chráni aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale si ju uplatnil v poisťovni. Minimálne limity krytia sú v poisťovniach rovnaké, dané zákonom, ale... Poisťovňu na PZP si vyberajte aj podľa iných kritérií, nielen podľa ceny, napríklad zohľadnite rýchlosť odškodnenia.

Ak spokojní s poisťovňou nie ste, môžete ju zmeniť. V zmysle platnej legislatívy musíte síce priznať vami vzniknuté škody za posledných 36 mesiacov, no navyšovanie poistného pri škodových klientoch je v poisťovniach rôzne. „Ak klient mal nejaké poistné udalosti, je pre neho momentálne výhodné overiť si ceny poistenia v rôznych poisťovniach,“ konštatuje Ľubomír Hrehovčík, konateľ B&H Insurance.

Osobitne to platí pri havarijnom poistení, kde je navýšenie poistného z dôvodu škodovosti rôzne v jednotlivých poisťovniach. Zmenou poistky tak môžete ušetriť.

Pozor na termíny

Pozor však na termíny. Ak spôsobíte vašim vozidlom škodu inému, majte na zreteli dva aspekty, aby vás to pri PZP nevyšlo draho. „Po prvé, mať uhradené poistné načas, pretože v prípade omeškania s platením poistného má poisťovňa právo žiadať od klienta náhradu škody, ktorú vyplatila poškodenej strane. A po druhé, dodržať lehotu na nahlásenie vzniknutej udalosti, ktorá je 15 dní, ak sa stala nehoda na Slovenku a 30 dní, ak sa stala nehoda v zahraničí, pretože ak lehota nebola dodržaná, aj tomto prípade má poisťovňa právo žiadať od klienta časť alebo celú výšku škody, ktorú uhradila poškodenej strane,“ upozorňuje Hrehovčík.

Kedy zvážte havarijné poistenie

Havarijné poistenie zo zákona povinné nie je, no má svoje opodstatnenie. Základom pri zvažovaní havarijnej poistky je uvedomenie si, či je firma schopná a ochotná znášať riziká, ktoré sú stále väčšie. „Kvalitné havarijné poistenie na rozdiel od PZP kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou, poškodenie pri vykradnutí vozidla alebo jeho krádež a taktiež živelné udalosti,“ vysvetľuje Guštafik. V kombinácii s faktom, že služobné vozidlá často zamestnanci parkujú napríklad na sídliskách, sú práve škody bez známeho vinníka čoraz bežnejšie, no zákonné poistenie ich nekryje. Ako podotýka odborník, ďalším dôvodom na poistenie, sú výbavy vozidiel. „Dnes už je celkom bežné, že nové vozidlá majú vpredu zabudovaný dištančný radar, senzory či kamery, ktoré na jednej strane vodičovi pomáhajú predísť kolízii, ale na strane druhej vedia opravu drobného „ťukanca“ predražiť. Bez havarijného poistenia je to výrazný zásah do firemného rozpočtu,“ dodáva.

Legislatíva vie odškodné predražiť

V prípade, že vysielate zamestnancov na služobné cesty aj do zahraničia, dbajte pri výbere poistenia aj na rozsah krytia v zahraničí a rovnako zvážte vyššie poistné krytie. V zahraničí často platí rozdielna legislatíva náhrady škody a vyššie limity sa vám môžu oplatiť. Platí totiž pravidlo, že vzniknutá škoda sa likviduje podľa legislatívy krajiny, v ktorej škoda nastala. Benefitom môže byť aj pripoistenie právnej pomoci k havarijnému poisteniu. Využijete ho v prípade, ak vodič zaviní dopravnú nehodu a príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu.

GAP poistenie pomôže

Hoci GAP poistenie je položka navyše, významne kryje finančnú stratu. „Ide o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou vozidla,“ vysvetľuje Guštafik. Každé nové vozidlo stráca svoju trhovú hodnotu najviac v prvých rokoch od jeho kúpy, a teda v prípade jeho krádeže alebo totálnej škody je jeho trhová hodnota výrazne pod jeho účtovnou zostatkovou hodnotou vedenej v účtovníctve firmy. „Pri totálnej škode vozidla - krádeži alebo havárie, kedy je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky aktuálnej trhovej ceny auta,“ vysvetľuje. Rozdiel, čiže stratu, by ste bez GAP poistenia znášali vy ako klient poisťovne.

Škodovosť sledujte

Škodovosť je jedným z najdôležitejších parametrov, od ktorých sa odvíja cena poistky. Priemerná výška škodovosti dnes dosahuje na celom trhu takmer 70 %. Ak firma presiahne túto hranicu a štruktúra nehôd sa zakladá na frekvenčných škodách, pre poisťovňu je to signál k zvýšeniu poistného. Mnohé poisťovne pritom zvyšujú poistné pre celý fleet firmy, hoci poistnú udalosť spôsobil vodič len jedného vozidla. Mali by ste preto vo firme sledovať typy škôd a viesť štatistiky vodičov, ktorí viedli vozidlo v čase poistnej udalosti. Ľahšie tak identifikujete príčiny vyššej škodovosti a môžete prijať náležité opatrenia. Poisťovne, ako dopĺňa Ľubomír Hrehovčík, uplatňujú tiež tvz. segmentačné kritéria, ktoré zohľadňujú vek majiteľa vozidla a miesto registrácie vozidla. Poistky pre mladých vodičov a vozidlá registrované v krajských mestách s hustejšou premávkou sú vo všeobecnosti drahšie, no tieto kritéria neovplyvníte.

Vyberáme z Poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk