Dokedy treba nahlásiť poistnú udalosť?

Poistná udalosť býva niekedy mimoriadne stresová, či sa jedná o život, alebo majetok. Dokedy je potrebné nahlásiť ju poisťovni? Pozrite si lehoty aj doby premlčania.

redakcia-nehoda

Sú lehoty určené zákonom, alebo poisťovňou?

Lehota na nahlásenie poistnej udalosti je stanovená zákonom len v prípade poistenia PZP. „V prípade, ak poistený klient spôsobí škodu na majetku alebo zdraví inému účastníkovi cestnej premávky, je povinný túto škodu nahlásiť vo svojej poisťovni do 15 dní od vzniku škody, ak k nej došlo na území Slovenska. Ak došlo k škode v zahraničí, lehota na oznámenie škody poisťovni je 30 dní,“ hovorí Katarína Ondra, špecialistka externej a internej komunikácie poisťovne Generali s tým, že lehoty na nahlásenie v prípade ostatných poistení upravujú všeobecné poistné podmienky, ktoré si stanovuje poisťovňa.

Čím skôr, tým lepšie

Pri väčšine poistení nie je stanovená osobitná lehota pre nahlásenie a platí, že škodu je poškodený povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu, pri neskorom nahlásení totiž môže vzniknúť problém pri preukazovaní poškodenia. Platia tu len ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka o premlčaní. Premlčacia doba je trojročná a začína plynúť rok po vzniku poistnej udalosti, teda poškodený je povinný škodu nahlásiť do 4 rokov, potom už poisťovňa nie je povinná vyplatiť plnenie. „Je však prirodzené, že poistený klient si svoje nároky na poistné plnenie snaží uplatniť čím skôr, aby mu poistné plnenie finančne pomohlo v čase náhodnej poistnej udalosti často s dopadmi na jeho finančnú situáciu,“ vysvetľuje Kristína Balúchová, hovorkyňa poisťovne Union. „Poisťovne preto v rámci povinností pre klienta vo všeobecných poistných podmienkach poistenému (respektíve oprávnenej osobe v prípade úmrtia poisteného) ukladajú povinnosť nahlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu a doložiť všetky doklady, ktoré majú vplyv na stanovenie povinnosti poisťovne plniť a výšku poistného plnenia. Čím skôr klient poistnú udalosť nahlasuje, tým je väčší predpoklad, že sa mu najmä pomocou dokladov (napríklad lekárskych správ, vyžiadania si potvrdenia od lekára) podarí preukázať, že došlo k poistnej udalosti. “ dodáva Balúchová. Klientom odporúča poistnú udalosť nahlasovať bezodkladne, aby jej vznik vedeli patrične zdokladovať. V prípade nenahlásenia poistnej udalosti do štyroch rokov od jej vzniku sa nárok na poistné plnenie premlčí. Aj Helena Kanderková, PR špecialistka poisťovne Allianz, odporúča každú poistnú udalosť nahlásiť čo najskôr. „V prípade omeškania, respektíve nesplnenia zákonných lehôt, pristupujeme ku každému prípadu individuálne a posudzujeme dôvody a okolnosti neskorého nahlásenia.“

Lehoty, ktoré je treba dodržať pri ostatných typoch poistenia

Pri niektorých rizikách máme v zmysle našich poistných podmienok stanovené lehoty pre nahlásenie, konkrétne úraz je potrebné nahlásiť do 14 dní od jeho vzniku a do 10 dní, ak ide o úraz dieťaťa, pri PN je škodu potrebné nahlásiť do 14 dní od uplynutia karenčnej doby dohodnutej v poistnej zmluve,“ vysvetľuje Kanderková s tým, že lehoty na nahlásenie škody majú stanovené aj pri niektorých rizikách v cestovnom poistení, napríklad pri poistení storna je potrebné škodu, respektíve skutočnosť, ktorá bráni zúčastniť sa cesty, nahlásiť do 5 dní. „Pri nedodržaní týchto lehôt má poisťovňa právo poistné plnenie krátiť.“ Pri poistení nehnuteľnosti a domácnosti treba udalosť nahlásiť poisťovni Generali bezodkladne, avšak najneskôr do štyroch rokov. Kooperativa uvádza najne­skôr do 15 kalendárnych dní od jej vzniku alebo do 15 kalendárnych dní, odkedy sa o nej klient dozvedel. Pri havarijnom poistení uvádza poisťovňa Kooperativa termín najneskôr do 30 kalendárnych dní od vzniku poistnej udalosti, respektíve odkedy sa o nej klient dozvedel, v opačnom prípade to môžu posúdiť ako porušenie povinnosti poisteného. Porušenie povinnosti si uplatnia iba v prípadoch, keď oneskorené hlásenie malo vplyv na šetrenie. Ako príklad uvádzajú škody spôsobené vandalizmom, útek z miesta dopravnej nehody, podozrivé dopravné nehody bez šetrenia polície a podobne. Ak je poistený v nemocnici, služobne odcestovaný a nejde o podozrivú škodovú udalosť, kde oneskorené nahlásenie nemá vplyv na šetrenie, poisťovňa pri nedodržaní lehoty nahlásenia škody neuplatňuje sankcie.

Poisťovňa Generali uvádza pri havarijnom poistení neodkladne, najneskôr však do 15 dní od vzniku poistnej udalosti na SR alebo do 30 dní od vzniku poistnej udalosti v zahraničí, rovnako sa vyjadrila aj poisťovňa Allianz.

Pri životnom poistení treba udalosť nahlásiť poisťovni Generali bezodkladne, avšak najneskôr do štyroch rokov. Kooperativa uvádza štyri roky s tým, že po uplynutí roka od poistnej udalosti, začína plynúť všeobecná premlčacia doba v trvaní troch rokov, celková dĺžka premlčacej doby je teda stanovená na 4 roky. Premlčacia doba plynie od dátumu poistnej udalosti, bez ohľadu na to, kedy bola poistná udalosť poisťovni oznámená a kedy sa poistné plnenie stalo splatným, teda kedy došlo k vzniku nároku. Pri cestovnom poistení treba poistnú udalosť neodkladne oznámiť asistenčnej službe, dokumenty zdokladovať poisťovni po návrate na Slovensko, najneskôr však do 4 rokov. V prípade úrazu alebo choroby v zahraničí či inej situácie, keď poistený potrebuje asistenciu poisťovne, je vo všeobecných poistných podmienkach uvedené, aby poistený kontaktoval poisťovňu, respektíve asistenčnú službu ihneď/bezodkladne, t. j. do 24 hodín. Výnimkou je zdravotný stav poisteného, ktorý by mu toto neumožnil, napríklad bezvedomie a podobne.

Vyberáme z Poistovne.sk

IMG_20180706_154126_HDR

Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?

Vandali môžu spôsobiť škodu na majetku (posprejovať fasádu), alebo na aute (prerezanie pneumatík). Pozrite si, aké druhy vandalizmu poisťovne rozlišujú, aké doklady budú požadovať a s akými prípadmi sa poisťovne stretávajú najčastejšie.
02.10.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?
31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Vyberáme z banky.sk