Neskoré nahlásenie poistnej udalosti môže poisťovňa sankcionovať

Čo sa stane, ak nestihnete poisťovni nahlásiť poistnú udalosť včas?

IMG_20180706_154126_HDR
Štandardne ľudia nahlasujú poistnú udalosť poisťovni čím skôr, pretože sa tak najskôr dostanú k poistnému plneniu od poisťovne. Avšak, niekedy nahlásenie poistnej udalosti môže skomplikovať hospitalizácia, pobyt v zahraničí, alebo "skleróza".

Ak lehota nie je dodržaná z objektívnych príčin

Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť poisťovni hneď, ako zistíme, že došlo k škode, respektíve hneď, ako to situácia, okolnosti či zdravotný stav dovoľujú. „Je pochopiteľné, že napríklad v prípade bleskových povodní bude každý najskôr zachraňovať svoj majetok a poistnú udalosť nahlási poisťovni až neskôr. Takýto postup je správny, pretože povinnosťou klienta je v situácii, ak už došlo k škode, urobiť všetko preto, aby nedošlo k jej rozšíreniu,“ vysvetľuje Katarína Ondra, hovorkyňa poisťovne Generali. „Než však začneme odstraňovať škody, mali by sme o poistnej udalosti upovedomiť poisťovňu. Rovnako je to aj v prípade iných objektívnych príčin, napríklad hospitalizácie alebo vážneho zdravotného stavu, keď klient nie je schopný poistnú udalosť nahlásiť okamžite. Takéto situácie sú bežné a my sa našim klientom snažíme čo najviac vyjsť v ústrety,“ hovorí ďalej s tým, že v takýchto prípadoch môže poistnú udalosť poisťovni oznámiť napríklad aj rodinný príslušník alebo ju poisťovni oznámi klient, keď dôjde k zlepšeniu jeho stavu.

Objektívne príčiny musí klient vydokladovať

Kooperativa v prípadoch hospitalizácie a podobne toleruje pri PZP plus 10 dní bez toho, aby voči poistenému uplatnila regres – to znamená 25 dní, ak vznikla poistná udalosť na území SR a 40 dní, ak vznikla mimo územia SR. „Ak uvedená lehota nie je dodržaná z objektívnych príčin, napríklad z dôvodu hospitalizácie, a uvedené objektívne príčiny vie poistený vydokladovať, naša spoločnosť odstúpi od vymáhania regresu,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne Kooperativa. V prípade likvidácie poistnej udalosti, keď bolo hlásenie poisteného vykonané oneskorene, likvidátor za porušenie uplatní regres vo výške 10 % (minimálne 67 eur, maximálne 2 000 eur). „V prípade likvidácie škodovej udalosti na základe polície, záznamu o dopravnej nehode a podobne, bez hlásenia poisteného, likvidátor za porušenie uplatní regres vo výške 30 %. V zmysle Občianskeho zákonníka sa právo na náhradu škody premlčí o dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá (subjektívna premlčacia doba). Najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí o tri roky. Ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, o desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví (objektívna premlčacia doba).“

Ak si nespomeniete

A čo v prípade, že klient na nahlásenie jednoducho zabudol? „Žijeme v hektickom svete a chápeme, že sa občas môže stať, že poistnú udalosť klient zabudne nahlásiť. Klientom však odporúčame nahlásiť poistnú udalosť hneď, ako si na to spomenú. O čo skôr poistnú udalosť nahlásia, o to skôr na nej môžeme začať pracovať a klientovi vyplatiť poistné plnenie,“ hovorí Katarína Ondra, PR špecialistka poisťovne Generali. „Výnimkou je však poistenie PZP, ktoré má zákonom stanovené limity pre nahlásenie škody a ktoré je poistený klient povinný dodržať.“

Vyberáme z poistovne.sk

Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.

Štátna sociálna dávka, príspevok na pohreb, je už niekoľko rokov rovnaká 79,67 eur. Nevyhnutné výdavky spojené s pohrebom sa pritom aktuálne pohybujú od stoviek po tisíce eur, v závislosti od mesta či regiónu a miestnych zvyklostí.
01.03.2024 | redakcia
Čítať viac o Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.
17444

Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.
28.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe
IMG_2905-R

Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Poisťovňa Kooperativa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 680 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o viac ako šesť percent.
27.02.2024
Čítať viac o Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Vyberáme z banky.sk