Kedy za vás platí zdravotné poistenie štát

Štát platí zdravotné poistenie nielen za deti, študentov a dôchodcov. Pozrite si, za ktoré osoby platí zdratovné poistenie štát a kedy si ho musíte platiť sami.


Prípady, v ktorých za poistenca platí zdravotné poistenie štát, sú presne vymedzené zákonom. Za poistenca platí štát vtedy, ak osoba nevykonáva zárobkovú činnosť a z tejto činnosti nemá zdaňovaný príjem.

Okruh osôb, za ktoré platí poistné štát:

 • nezaopatrené dieťa
 • starobný dôchodca
 • poberateľ rodičovského príspevku
 • osoba,ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské
 • osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
 • osoba invalidná, ktorej nevznikol nárok na invalidný dôchodok
 • študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia
 • študent z iného členského štátu
 • osoba, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie
 • osoba, ktorá sa osobne celodenne stará o dieťa vo veku do 6 rokov
 • osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb
 • osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoba, ktorá poberá dávky v hmotnej núdzi
 • osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 • osoba, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo
 • osoba, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne
 • osoba, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej PN a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky
 • azylant v období 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu
 • fyzická osoba vykonávajúca dobrovoľnú vojenskú prípravu
 • osoba, ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia a ktorej trvá dočasná PN
 • osoba, ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 14. dňa ošetrovania a ktorá vykonáva ošetrovanie aj po tomto dni
 • ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 90. dňa osobnej starostlivosti a ktorá vykonáva domácu starostlivosť aj po tomto dni
 • manželka alebo manžel zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine
 • obvinený vo väzbe, alebo odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody

Podrobný a kompletný okruh osôb, za ktoré platí poistné štát, je uvedený v §11 ods. 7 zákona o zdravotnom poistení.

Čo v prípade, že dôchodca pracuje

Platí všeobecná zásada, že zo zdaňovaného príjmu sa platí poistné na verejné zdravotné poistenie. To znamená, že ak aj starobný dôchodca ako poistenec štátu je zamestnaný a zamestnávateľ mu vypláca mzdu, z tejto mzdy zamestnávateľ vypočítava a platí poistné. Podrobnosti a ďalšie detaily o vykonávaní zdravotného poistenia nájdete v zákone o zdravotnom poistení.

Čo ak má poistenec štátu iný príjem?

Ak má poistenec štátu príjmy z dividend alebo z kapitálového majetku bude platiť zdravotné poistenie z tohto príjmu.

Kto sa považuje za nezaopatrené dieťa

 • fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na VŠ najdlhšie do získania VŠ vzdelania druhého stupňa (platí okrem externej formy štúdia)
 • poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na VŠ štúdium druhého alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia
 • platí to, ak bol zápis na VŠ štúdium druhého alebo tretieho stupňa vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané VŠ vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia

Vyberáme z Poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk