Ako správne uhrádzať odvody do zdravotnej poisťovneAutor: Katarína Macková
13.04.2018 (09:00)

Ste zamestnanec, samoplatiteľ či na materskej dovolenke? Prípadne dôchodca pracujúci na dohodu? Ako si platíte zdravotné poistenie, respektíve kto vám ho platí?  
Podľa Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, špecialistky externej komunikácie a hovorkyne Union poisťovne, je to takto:


Zamestnanci:

 • sadzba 4% (ZŤP 2 %). Uhrádza zamestnávateľ priamo na účet zdravotnej poisťovne.

Zamestnávatelia:

 • sadzba 10% (ZŤP 5 %). Uhrádza zamestnávateľ za svojich zamestnancov.

Podnikatelia (živnostníci):

 • sadzba 14% (ZŤP 7 %). Preddavky si uhrádzajú individuálne.

Samoplatitelia:

 • sadzba 14% (ZŤP 7 %). Preddavky si uhrádzajú individuálne.

Ženy na materskej:

 • sú považované za poistencov štátu, preddavky neuhrádzajú.

Pracujúci dôchodcovia:

 • je potrebné rozlišovať, či dôchodca pracuje na dohodu alebo pracovnú zmluvu a aký typ dôchodku poistenec poberá. Napríklad poberateľ invalidného dôchodku alebo starobného dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek, neplatí preddavky na zdravotné poistenie z príjmu na dohodu.
Lista Odporucame
 ►  Kto je poistencom štátu?
 ►  Čo sa stane, ak neplatíte zdravotnú poistku?
 ►  Zakladáte si živnosť, či firmu? Takéto sú vaše povinnosti voči štátu
 ►  Odchádzate do zahraničia? Nezabudnite sa odhlásiť
 ►  Preplatí vám zdravotná poisťovňa plastickú operáciu?


Samoplatiteľ, zamestnávateľ, zamestnanec, SZČO


Definíciu týchto pojmov vyberáme z webu zdravotnej poisťovne Dôvera.


Kto je samoplatiteľ?


Samoplatiteľom, t.j. dobrovoľne nezamestnanou osobou, je poistenec, ktorý:
 • nie je zamestnancom,
 • nie je samostatne zárobkovo činnou osobou (živnostníkom),
 • nie je poistencom, za ktorého je platiteľom poistného štát (napr. žena na materskej, dôchodca).

Kto je SZČO


Samostatne zárobkovo činná osoba je tá, ktorá dovŕšila 18 rokov a vykonáva činnosti, z ktorých jej plynú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

V zdravotnej poisťovni sa prihlásite, keď:
 • vykonávate poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách, ste zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu a máte oprávnenie prevádzkovať živnosť,
 • máte oprávnenie na vykonávanie činnosti (napr. advokáti, lekári, veterinári, audítori, daňoví poradcovia, notári, znalci, tlmočníci, prekladatelia, sprostredkovatelia sporenia alebo poistenia a pod.),
 • ste spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti,
 • vykonávate činnosti, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. správcovia konkurzných podstát, sprostredkovatelia doplnkového dôchodkového sporenia a pod.),
 • vykonávate športovú činnosť zárobkovo, ale nie v pracovnom pomere,
 • vykonávate umeleckú činnosť alebo inú tvorivú činnosť (napr. podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zapisovacích návrhoch alebo činnosti podľa autorského zákona),
 • vykonávate činnosť obchodného zástupcu
 • a podobne.

Kto je zamestnávateľ


Zamestnávateľom ste vtedy, ak ste fyzická alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenska (alebo so sídlom v cudzine a organizačnou zložkou na Slovensku) a máte zamestnancov, ktorým platíte príjem zo závislej činnosti.


Kto je zamestnanec


Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá má príjem zo závislej činnosti a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zamestnancom nie ste v dňoch, v ktorých nepoberáte príjem zo závislej činnosti (napr. počas neospravedlnenej absencie alebo neplateného voľna) alebo v ktorých nepoberáte náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, nepoberáte nemocenské, ošetrovné alebo materské.


Zamestnancami ale nie sú, hoci majú príjem zo závislej činnosti, tieto osoby:

 • študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študenta,
 • starobný alebo invalidný dôchodca pracujúci na dohodu,
 • poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov a policajtov pracujúci na dohodu, ak dosiahol dôchodkový vek,
 • predseda a ani člen volebnej komisie, komisie pre referendum a sčítací komisár
 • športovec na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (do 31.12.2018).


Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy