Pri rušení poistky na dom či byt musíte dbať na lehotyAutor: Andrej Dorič
03.09.2013 (17:00)

Ak chcete zrušiť poistenie nehnuteľnosti, oznámte to poisťovni vopred. Prestať platiť poistné sa vám nemusí vyplatiť. 

Keď nie ste spokojný so svojou poistkou na dom či byt, môžete ju vypovedať, ale mali by ste dodržať isté lehoty a postup. Poisťovne zvyčajne majú pri zrušení poistky vlastné pravidlá a riadia sa aj podľa Občianskeho zákonníka.

V ČSOB poisťovni môžete poistnú zmluvu vypovedať troma spôsobmi:
  1. Ak sa vám nepozdáva zmluva už po jej uzavretí, musíte na jej ukončenie čakať dva mesiace, pričom výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
  2. Ak máte poistku už dlhšie a chcete ju zrušiť ku koncu poistného obdobia, výpoveď musíte doručiť poisťovni najmenej 6 týždňov pred koncom poistky.
  3. Napokon môžete zmluvu vypovedať aj do 1 mesiaca odo dňa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

„Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede, jej uplynutím poistenie zanikne. Poisťovateľovi prináleží poistné do konca poistného obdobia,“ dodáva Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB Finančnej skupiny.

Veronika Hauswaldová, manažérka externej komunikácie v Union poisťovni dodáva, že poistenie domu môže zaniknúť aj odpredajom nehnuteľnosti. Pripomína však, že poistenie nezaniká odpredajom nehnuteľnosti v prípade, keď poistený umrie, alebo zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

lista Neprehliadnite

Neplatením vám poistenie tiež zanikne

Poistenie môžete vypovedať aj tak, že ho jednoducho nezaplatíte, ale to poisťovne neodporúčajú, lebo si môžu vymáhať nezaplatenú sumu na súde.

„Poistné je cena za poistenie dohodnuté v poistnej zmluve a poistník je povinný platiť poistné,“ upozorňuje Eliášová. Ak poistenie nezaplatíte porušujete zmluvu. Poisťovňa vám totiž bude poskytovať poistnú ochranu istý čas (jeden až tri mesiace) aj po nezaplatení, ale budú chcieť za to spätne peniaze.

Občianský zákonník ponúka niekoľko možností ako poistku skončiť.
  1. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
  2. Poistenie zanikne aj tak, keď poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
  3. Poistenie zanikne aj tak, že sa dohodnete s poisťovateľom na jeho ukončení

Navyše, ak meškáte s platením poistného hrozí vám pokuta a úroky z omeškania. Nie všetky poisťovne však tieto sankcie uplatňujú.

Napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa aj Uniqa úroky z omeškania za oneskorenú platbu poistného v poistení majetku fyzických osôb neuplatňuje. Poisťovne sa zrejme pustia do sporu o vymáhanie poistného iba pri vyšších sumách.

Foto: BANKY.sk


Sponzorované odkazy