V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.

business-women-working
Oprávnenou osobou môže byť podľa Kataríny Ondra, špecialistky internej a externej komunikácie poisťovne Generali, fyzická alebo právnická osoba, ktorú poistený určil v poistnej zmluve a ktorej bude vyplatené poistné plnenie v prípade úmrtia poisteného. „S týmto pojmom sa stretávame pri životnom poistení a úrazovom poistení. Stanoviť si oprávnenú osobu je však možné aj v prípade II. dôchodkového piliera, čo je práve jednou z jeho výhod v porovnaní s I. pilierom, kde nasporené financie na dôchodok nie je možné zdediť,“ vysvetľuje.

Môžem určiť aj viac oprávnených osôb?

Oprávnenou osobou býva podľa Heleny Kanderkovej, špecialistky externej komunikácie poisťovne Allianz, najčastejšie rodinný príslušník. „Oprávnenú osobu klient uvádza buď vzťahom, alebo menom, priezviskom a dátumom narodenia. Oprávnených osôb môže byť aj viac a klient si určí percentuálne rozdelenie medzi všetky určené osoby. Oprávnenú osobu si pri uzatváraní životnej poistnej zmluvy uzatvára približne 80 % klientov.“

Prečo je dobré mať určenú oprávnenú osobu

Uviesť oprávnenú osobu, ktorej poisťovňa vyplatí poistné plnenie v prípade smrti poisteného, poisťovne rozhodne odporúčajú; klient tak nadobudne istotu, že v prípade jeho smrti získa peniaze z poistného plnenia priamo osoba, ktorú sám v poistnej zmluve stanovil, pričom s ním nemusí byť v žiadnom rodinnom vzťahu. „Možnosť stanoviť oprávnenú osobu je tak výhodná napríklad pre partnerov, ktorí nie sú v manželskom zväzku, a chcú, aby v prípade ich smrti bol ich partner finančne zabezpečený vďaka priamemu nároku na poistné plnenie. Oprávnená osoba má tiež právo byť na základe jej písomnej žiadosti informovaná o priebehu šetrenia či likvidácii poistnej udalosti,“ vysvetľuje Katarína Ondra.

Uviesť oprávnenú osobu je podľa Heleny Kanderkovej dobré najmä z dôvodu efektivity a rýchlosti pri výplate poisteného plnenia v prípade smrti poisteného. „Vďaka tomu nie je potrebné čakať na dedičské konanie či dokladovanie.“

„Ak poistený neurčí oprávnenú osobu alebo osoby, na to, aby mohla poisťovňa vyplatiť poistné plnenie, musí zisťovať okruh dedičov a ich percentuálny nárok na plnenie, a preto vždy treba počkať, kým sa ukončí dedičské konanie,“ vysvetľuje s tým, že dedičské konanie trvá niekoľko mesiacov, no môže sa predĺžiť aj na rok a viac. „Preto je praktické, ak poistený určí vo svojej poistnej zmluve oprávnenú osobu alebo osoby, pretože vtedy poisťovňa vyplatí poistné plnenie oveľa rýchlejšie, a to do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti. Navyše, oprávnená osoba neplatí poplatok za dedičské konanie,“ hovorí Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne Kooperativa.

Oprávnená osoba – dôležité fakty

  • Uplatňuje sa v životnom a úrazovom poistení a v 2. pilieri

  • Je určená vzťahom (napr. manžel) alebo menom a dátumom narodenia

  • Môžu byť určené viaceré oprávnené osoby

  • Poistné plnenie je vyplatené rýchlo, bez dedičského konania

  • O zmenu treba požiadať poisťovňu písomne

  • Za zmenu oprávnenej osoby sa neplatí poplatok

  • Po vzniku poistnej udalosti nie je možné oprávnenú osobu zmeniť

 

Ako sa dá oprávnená osoba zmeniť

Poistený môže kedykoľvek počas trvania poistenia zmeniť, upraviť, doplniť alebo úplne odstrániť oprávnenú osobu. „Stačí, ak navštívi pobočku a vyplní žiadosť o zmenu oprávnenej osoby,“ dodáva Katarína Ondra. Podľa Heleny Kanderkovej si klient môže oprávnenú osobu zmeniť jednoducho v rámci aktualizácie svojej poistnej zmluvy, buď prostredníctvom svojho obchodníka alebo formou žiadanky.

Podľa Silvie Noskovej Illášovej môže zmenu kedykoľvek vykonať poistník, teda osoba, ktorá poistnú zmluvu s poisťovňou uzavrela, a to až do okamihu vzniku poistnej udalosti. „Ak poistník nie je sám poistený, musí na zmenu oprávnenej osoby predložiť písomný súhlas poisteného,“ vysvetľuje ďalej s tým, že zmena nadobudne účinnosť dňom jej doručenia do poisťovne. „Zmeniť oprávnenú osobu, respektíve oprávnené osoby, je možné aj viackrát. Tento úkon je bez poplatku.“

Pri rozvode zmenu oprávnenej osoby neodkladajte

Čo v prípade, keď má napríklad manželka vo svojej životnej poistke oprávnenú osobu manžela, a rozvedú sa? Existuje časový limit na zmenu oprávnenej osoby? „Je na rozhodnutí poisteného, kedy sa rozhodne zmenu oprávnenej osoby ohlásiť poisťovni. Kým však túto zmenu neohlási poisťovni prostredníctvom žiadosti a poisťovňa zmenu neakceptuje, považuje sa za oprávnenú osobu pôvodne určená osoba,“ vysvetľuje Ondra.

Treba si však dať pozor aj na to, ako máme danú osobu v zmluve uvedenú. „Ak by napríklad prišlo v takom prípade k úmrtiu manželky ešte pred zamýšľanou zmenou, bude mať nárok na poistné plnenie tá osoba, ktorá je aktuálne v poistnej zmluve určená, teda v tomto prípade manžel. Ak je oprávnená osoba určená vzťahom, oprávnenou osobou bude aktuálny manžel, no ak je určená menom, priezvisko a dátumom narodenia, bude ňou bývalý manžel,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová s tým, že odporúča určiť oprávnenú osobu údajmi, ako meno, priezvisko a dátum narodenia, a zároveň vykonať zmenu oprávnenej osoby, respektíve osôb, bez zbytočného odkladu.

Ak je oprávnenou osobou maloleté dieťa

Ak je oprávnenou osobou maloleté dieťa, do dovŕšenia plnoletosti jeho záujmy zastupuje druhý rodič, respektíve ak ide o sirotu, súd stanoví poručníka dieťaťa, ktorý zodpovedá za spravovanie jeho majetku, než dovŕši plnoletosť.

Nastať však môže aj komplikovaná situácia, napríklad ak je rodič vo väzení alebo nezvestný. „V takýchto prípadoch poisťovňa osloví a overuje osobu, ktorá je zákonným zástupcom maloletého, ak je to potrebné, aj opakovane,“ hovorí Silvia Nosková Illášová. „Ak zákonných zástupcov niet, o splnomocnenej osobe rozhoduje súd. Poisťovňa v takom prípade požaduje od súdu právoplatné rozhodnutie, aby mohla poistné plnenie maloletého vyplatiť k rukám splnomocnenej osoby, ak bola splnomocnená aj na takýto účel.“

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk