Poistenie povodne

burka-redakcia
Aký je rozdiel medzi záplavou a povodňou? Do akej výšky mi poisťovňa preplatí zničený majetok? Musím čakať na obhliadku, či môžem škody začať odstraňovať ihneď? Kedy mi poisťovňa odmietne poistiť dom proti povodni? Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Počul som, že záplava nie je to isté ako povodeň. Musím si povodeň a záplavu poistiť osobitne? 
Odpoveď: Povodeň je zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vodných nádrží, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla, alebo zaplavenie územia vodou bolo spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepovažuje také zaplavenie územ…
Odpovedal: Ján Pavlík (07.09.2011)
Otázka: Mám starú poistku na dom. Môže s stať, že pri povodni mi poisťovňa nepreplatí všetky náklady na jeho opravu? 
Odpoveď: Najčastejším prípadom je nedostatočná výška poistného krytia, poisťovňa uplatní podpoistenie a tým zníži výšku priznaného poistného plnenia. Poistenému sa môže stať, že nebude mať preplatené všetky skutočne vynaložené náklady na opravu vzniknuté pri povodni.  
Odpovedal: Ján Pavlík (05.09.2011)
Otázka: Môžem si navyšovať poistku na dom každý rok podľa seba alebo jej výšku určí poisťovňa? Z čoho bude vychádzať? 
Odpoveď: Poistenie na dom/nehnuteľnosť možno dojednať s „indexačnou doložkou“ (kopíruje index inflácie stavebných materiálov a stav.prác). V tomto prípade poisťovňa automaticky navyšuje klientovi poistnú sumu a následne aj výšku poistného k výročnému dátumu poistenia o percento inflácie. V prípade, že …
Odpovedal: Ján Pavlík (05.09.2011)
Otázka: Bude mi stačiť pri povodni poistenie nehnuteľnosti alebo je dobré mať aj poistenú domácnosť? 
Odpoveď: Prirovnal by som to k pravej a ľavej ruke človeka (jedna bez druhej vie fungovať, ale s obmedzeniami). Rovnako je to aj s poistením nehnuteľnosti a hnuteľného majetku/domácnosti. Napr. v prípade rodinného domu sú bežné škody aj na nehnuteľnosti aj na hnuteľnom majetku/domácnosti. Ak si jedno z n…
Odpovedal: Ján Pavlík (24.08.2011)
Otázka: Kedy mi poisťovňa riziko povodne nepoistí alebo obmedzí poistné plnenie? 
Odpoveď: V prípade, že povodne sa pravidelne opakujú (t.j. už nejde o náhlu a nepredvídanú udalosť). Tzn. v prípade, že poistnú udalosť vzniknutú povodňou alebo záplavou s ohľadom na situáciu v mieste poistenia je možné predpokladať - t.j. jej výskyt bol častejší ako jedenkrát za päť rokov.  
Odpovedal: Ján Pavlík (24.08.2011)
Otázka: Ako dlho zvyčajne trvá vyplatenie poistného plnenia? Môžem dostať od poisťovne predčasnú zálohu?
Odpoveď: V zmysle všeobecných poistných podmienok poisťovňa vyplatí poistné plnenie najneskôr do 14 dní od doloženia posledného potrebného dokladu k likvidácii poistnej udalosti. Zvyčajná časová doba je 7 dní. Poisťovňa poskytne zálohu na základe písomnej žiadosti klienta vo výške 50 % z predpokladaných n…
Odpovedal: Ján Pavlík (22.08.2011)
Otázka: Ako si mám zdokumentovať škody po povodni. Stačí si škodu nafotiť? 
Odpoveď: Poisťovňa fotodokumentáciu akceptuje. 
Odpovedal: Ján Pavlík (18.08.2011)
Otázka: Koľko percent z nákladov na odstránenie škôd mi poisťovňa bežne zaplatí? 
Odpoveď: Rozhodujúce sú poistné podmienky dohodnuté v poistnej zmluve. Poisťovňa môže nahradiť klientovi aj 100 % výšku nákladov na odstránenie vzniknutého poškodenia. 
Odpovedal: Ján Pavlík (18.08.2011)
Otázka: Čo všetko bežne poisťovňa kryje v poistnom krytí po povodni?  
Odpoveď: Všetky škody vzniknuté na poistenom majetku. 
Odpovedal: Ján Pavlík (17.08.2011)
Otázka: Musím čakať pri povodni na likvidátora škôd alebo si môžem upratať dom aj sám? Nestratia sa potom dôkazy o škodách? 
Odpoveď: Poistený je povinný nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. To však neplatí, ak je takáto zmena nutná z hygienických, bezpečnostných alebo iných vážnych dôvodov alebo k tomu, aby sa rozsah následkov nezväčšoval. V takých prípadoch je povinný zabezpečiť dostatočné dôka…
Odpovedal: Ján Pavlík (17.08.2011)
Otázka: Môže mi poisťovňa preplatiť škodu z povodne každý rok? 
Odpoveď: Poisťovňa posudzuje takéto prípady individuálne, posudzuje okolnosti vzniku škody a prípadný podiel poisteného na vzniku takýchto škôd. Za poistnú udalosť sa považuje iba náhodná udalosť. 
Odpovedal: Ján Pavlík (16.08.2011)

Vyberáme z banky.sk