Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.

17444
“Valné zhromaždenie európskej Rady kancelárií CoB (Council of Bureaux) v roku 2023 rozhodlo, že s účinnosťou od 1. januára 2025 sú všetky členské krajiny povinné akceptovať zelenú kartu v elektronickom formáte „PDF“, napríklad uloženú v mobilnom telefóne. Pre motoristu bude jednoduchšie mať v telefóne mobilnú aplikáciu poisťovne s platnou zelenou kartou, ktorú má vždy pri sebe.“

Napriek tomu Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) odporúča mať pri ceste do zahraničia zelenú kartu aj vytlačenú – pre prípad vybitej batérie telefónu alebo jeho straty.

Pre poisťovne bude záväzné doručovať poisteným popri papierovej verzii aj elektronickú formu (napr. PDF formát) potvrdenia o poistení, teda zelenej karty.

“Klienti Allianz si svoju Zelenú kartu nájdu v vo svojom online konte Môj Allianz, alebo si ju môžu rovno stiahnuť do svojho mobilného telefónu,” hovorí Helena Kanderková, PR špecialista Allianz poisťovne. Aktuálny slovenský zákon o povinnom zmluvnom poistení stanovuje povinnosť
  1. poisťovateľovi vydať poistníkovi zelenú kartu
  2. motoristovi preukázať sa orgánu evidencie vozidiel platným poistením zodpovednosti zelenou kartou, alebo preukázať uzavretie poistenia
Oslovili sme teda Ministerstvo vnútra SR, či sa aj v súčasnosti môžu vodiči preukázať elektronickou bielou/zelenou kartou, alebo je potrebné mať jej papierovú podobu: “Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je vodič pri prevádzke tuzemského motorového vozidla povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu policajta predložiť: ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať. Rovnako aj podľa § 18 ods. 2 zákona je vodič pri prevádzke cudzozemského motorového vozidla povinný mať pri sebe zelenú kartu alebo potvrdenie o hraničnom poistení, ktoré je povinný na výzvu policajta predložiť. Podľa súčasne platnej legislatívy je teda potrebné, aby vodič spomenutý doklad pri cestnej kontrole predložil v listinnej podobe. Akceptovanie dokladu o PZP v elektronickej podobe bude teda v budúcnosti možné len za predpokladu, že bude prijatá príslušná legislatíva. S ministerstvom financií – gestorom zákona o povinnom zmluvnom poistení - v tejto súvislosti komunikujeme, zámerom je, aby od budúceho roka polícia pri kontrole postupovala v súlade s dohodnutými pravidlami.“

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk