Nech to zaplatí poisťovňa!

V predchádzajúcom článku o poistných podvodoch sme sa pozreli na to, ako poisťovne poistné podvody odhaľujú. Dnes vám portál Poistovne.sk prináša niekoľko konkrétnych poistných udalostí, keď poisťovne na plánované podvody prišli.Kde je najviac podozrivých


Z regionálneho hľadiska Allianz – SP prešetrovala najviac podozrivých prípadov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji (spolu 764 prípadov). Na druhom mieste skončil Nitriansky a Trenčiansky kraj, nasledoval Bratislavský a Trnavský kraj a najmenej podozrení zaznamenali v Košickom a Prešovskom kraji.
 

lista sp 6
 

 

ČO VŠETKO ĽUDIA NA POISŤOVNE SKÚŠAJÚ?


1. Oprava nepoistenej strechy – nech to zaplatí poisťovňa!


Klient nahlásil poškodenie strechy svojho domu po búrke. Keďže poškodenie malo vzniknúť krátko po uzatvorení poistenia domu, prípad sme preverili. V hlásení škody klient uviedol, že strecha domu je už po oprave, lebo krátko po jej poškodení mali prísť silné dažde a on sa obával, že by do domu mohlo zatiecť. Obhliadka strechy bola preto vykonaná až po oprave. Pri preverovaní okolností vzniku tejto škody sme však zistili viacero nejasností. Napríklad v čase, keď malo dôjsť k poškodeniu strechy neboli v danej oblasti, podľa údajov SHMÚ, hlásené búrky ani silné dažde. Navyše po preverení satelitných snímok sme zistili, že strecha bola opravená už minimálne rok, čo preukázalo, že poškodenie hlásené klientom nevzniklo v čase trvania poistenia. Poistený si uplatňoval poistné plnenie vo výške približne 5-tisíc eur. Táto suma samozrejme nebola vyplatená a poisťovňa zvažuje aj podanie trestného oznámenia.


2. Poškodený nepoškodený poľnohospodársky stroj


Poľnohospodárske družstvo v regióne východného Slovenska nahlásilo, že pri sezónnych prácach došlo k poškodeniu poľnohospodárskej techniky nárazom do betónovej skruže. Prešetrovaním bolo zistené, že stroj bol podľa predložených dokladov zakúpený ako použitý a nepoškodený v susednom Maďarsku. Mechanizmus vzniku poškodenia naznačoval, že by mohlo ísť o poškodenie, ktoré nie je poistením kryté a ktoré mohlo vzniknúť ešte pred kúpením stroja u predchádzajúceho vlastníka. Predložené nákupné doklady nebolo možné v zahraničí jednoznačne preveriť, preto bol vznik poškodení nasimulovaný s pomocou dodatočných meraní na mieste vzniku a za využitia dostupných satelitných záznamov. Simulácia ukázala, že poškodenie stroja nemohlo vzniknúť na mieste a ani v tom čase, ako uvádzal poistený. Vyplatením poistného plnenia by došlo k bezdôvodnému obohateniu vo výške približne 8 600 eur.


3. Najprv poistka, potom fingovaný úraz


Klient nahlásil úraz ľavého ramena, kde malo dôjsť k vážnemu poškodeniu svalu. Nakoľko však škoda nastala v krátkej dobe po vzniku úrazového poistenia, začali sme ju preverovať. Po došetrení všetkých okolností vzniku škody a následných vyšetreniach a konzultáciách s príslušnými lekármi sme preukázali, že klient si úraz len vymyslel a že takéto poškodenie vzniklo ako dôsledok chorobného stavu, ktorý vznikol ešte pred poistením. Klient by sa fiktívnym úrazom obohatil o viac ako 3 800 eur, no nakoniec sa priznal, že si takto chcel vylepšiť zlú finančnú situáciu. Momentálne čelí policajnému vyšetrovaniu.

Lista Odporucame

4. Aký otec – taký syn.... aj úraz


V regióne Bratislava boli z úrazového poistenia nahlásené dve škodové udalosti, v ktorých ako poškodení vystupovali otec a jeho maloletý syn. V oboch hláseniach bol uvedený rovnaký úrazový mechanizmus a tiež rovnaký čas vzniku poškodení. Rozdielne bolo miesto, kde k úrazom došlo. Malo ísť o popáleniny 2. stupňa, ktoré mali vzniknúť obliatím horúcou vodou. Po vykonaní osobného preverovania u poškodených bolo zistené, že nikto z poškodených nemá na príslušnej časti tela jazvy po tak závažnej popálenine. Následne sa poškodení vzdali svojho nároku na poistné plnenie, ktoré bolo predbežne vyčíslené na približne 450 eur.
 

5. Navýšenie škody na zdraví utrpenej pri havárii vozidiel


Pri zrážke dvoch vozidiel došlo k zraneniu jedného zo spolucestujúcich vo vozidle, ktorého vodič nehodu nezavinil. Bola privolaná polícia a zranený spolujazdec bol odvezený na ošetrenie do nemocnice. Po nejakom čase sme cez právneho zástupcu tohto poškodeného spolujazdca dostali uplatnenie nárokov za škodu na zdraví, avšak v ďaleko vyššej miere, než sme očakávali. Dôkladne sme preto preverili mechanizmus vzniku škody na zdraví pri tejto havárii a na základe využitia simulačného softvéru sme zistili, že pri zraneniach, ktoré si poškodený uplatňuje, by sa muselo vozidlo niekoľkokrát prevrátiť, čo sa v skutočnosti nestalo. Neskôr bolo preukázané, že poškodený, právny zástupca a lekár vzájomne spolupracovali v snahe navýšiť odškodné za túto škodu na zdraví na úkor PZP vozidla. Celkové neoprávnene požadované plnenie za škodu na zdraví presahovalo 176-tisíc eur a vo veci koná polícia.
 

6. Náhradné vozidlo


Pri dopravnej nehode u nás poistený vodič (PZP) nedal prednosť inému motorovému vozidlu. Došlo k stretu a k menej závažným poškodeniam na vozidle poškodeného (Audi A8), pričom toto vozidlo zostalo pojazdné. Poškodený využíval vozidlo na podnikateľské účely. Obhliadkou bol zistený stav vozidla a boli priznané niektoré poškodené diely na výmenu. Dodanie náhradných dielov do servisu trvalo cca 10 dní, preto oprava nemohla byť vykonaná ihneď po pristavení vozidla do servisu. Poškodený si uplatnil náhradu škody za zapožičanie náhradného vozidla v celkovej sume cca 4.500 eur. Šetrením bolo zistené, že poškodený nemal zapožičané žiadne náhradné vozidlo, svoje vozidlo riadne používal až do dodania náhradných dielov a vykonania opravy. Poistné plnenie za tento nárok (požičovné) na základe týchto zistení nebolo vyplatené. S prihliadnutím na výšku spôsobenej škody a okolnosti prípadu bol podaný podnet na trestné stíhanie za pokus o poisťovací podvod.
 

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk