Neskoré nahlásenie poistnej udalosti môže poisťovňa sankcionovať

Čo sa stane, ak nestihnete poisťovni nahlásiť poistnú udalosť včas?

IMG_20180706_154126_HDR
Štandardne ľudia nahlasujú poistnú udalosť poisťovni čím skôr, pretože sa tak najskôr dostanú k poistnému plneniu od poisťovne. Avšak, niekedy nahlásenie poistnej udalosti môže skomplikovať hospitalizácia, pobyt v zahraničí, alebo "skleróza".

Ak lehota nie je dodržaná z objektívnych príčin

Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť poisťovni hneď, ako zistíme, že došlo k škode, respektíve hneď, ako to situácia, okolnosti či zdravotný stav dovoľujú. „Je pochopiteľné, že napríklad v prípade bleskových povodní bude každý najskôr zachraňovať svoj majetok a poistnú udalosť nahlási poisťovni až neskôr. Takýto postup je správny, pretože povinnosťou klienta je v situácii, ak už došlo k škode, urobiť všetko preto, aby nedošlo k jej rozšíreniu,“ vysvetľuje Katarína Ondra, hovorkyňa poisťovne Generali. „Než však začneme odstraňovať škody, mali by sme o poistnej udalosti upovedomiť poisťovňu. Rovnako je to aj v prípade iných objektívnych príčin, napríklad hospitalizácie alebo vážneho zdravotného stavu, keď klient nie je schopný poistnú udalosť nahlásiť okamžite. Takéto situácie sú bežné a my sa našim klientom snažíme čo najviac vyjsť v ústrety,“ hovorí ďalej s tým, že v takýchto prípadoch môže poistnú udalosť poisťovni oznámiť napríklad aj rodinný príslušník alebo ju poisťovni oznámi klient, keď dôjde k zlepšeniu jeho stavu.

Objektívne príčiny musí klient vydokladovať

Kooperativa v prípadoch hospitalizácie a podobne toleruje pri PZP plus 10 dní bez toho, aby voči poistenému uplatnila regres – to znamená 25 dní, ak vznikla poistná udalosť na území SR a 40 dní, ak vznikla mimo územia SR. „Ak uvedená lehota nie je dodržaná z objektívnych príčin, napríklad z dôvodu hospitalizácie, a uvedené objektívne príčiny vie poistený vydokladovať, naša spoločnosť odstúpi od vymáhania regresu,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová, hovorkyňa poisťovne Kooperativa. V prípade likvidácie poistnej udalosti, keď bolo hlásenie poisteného vykonané oneskorene, likvidátor za porušenie uplatní regres vo výške 10 % (minimálne 67 eur, maximálne 2 000 eur). „V prípade likvidácie škodovej udalosti na základe polície, záznamu o dopravnej nehode a podobne, bez hlásenia poisteného, likvidátor za porušenie uplatní regres vo výške 30 %. V zmysle Občianskeho zákonníka sa právo na náhradu škody premlčí o dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá (subjektívna premlčacia doba). Najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí o tri roky. Ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, o desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví (objektívna premlčacia doba).“

Ak si nespomeniete

A čo v prípade, že klient na nahlásenie jednoducho zabudol? „Žijeme v hektickom svete a chápeme, že sa občas môže stať, že poistnú udalosť klient zabudne nahlásiť. Klientom však odporúčame nahlásiť poistnú udalosť hneď, ako si na to spomenú. O čo skôr poistnú udalosť nahlásia, o to skôr na nej môžeme začať pracovať a klientovi vyplatiť poistné plnenie,“ hovorí Katarína Ondra, PR špecialistka poisťovne Generali. „Výnimkou je však poistenie PZP, ktoré má zákonom stanovené limity pre nahlásenie škody a ktoré je poistený klient povinný dodržať.“

Vyberáme z Poistovne.sk

IMG_20180706_154126_HDR

Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?

Vandali môžu spôsobiť škodu na majetku (posprejovať fasádu), alebo na aute (prerezanie pneumatík). Pozrite si, aké druhy vandalizmu poisťovne rozlišujú, aké doklady budú požadovať a s akými prípadmi sa poisťovne stretávajú najčastejšie.
02.10.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Vandalizmus: Ktoré škody vám preplatí poisťovňa a ktoré nie?
31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Vyberáme z banky.sk