Ako sa dá vypovedať poistná zmluva? 2.časť

Poradíme vám, ako treba postupovať, ak chcete vypovedať zmluvu v poisťovni. Pozor si dajte na formu aj na lehoty.

write-notes-from-laptop
Podľa Kataríny Kukurovej, hovorkyne poisťovne Generali, klient môže vypovedať poistnú zmluvu buď osobne, poštou, e-mailom alebo online prostredníctvom Klientskej zóny.

Poštou

Klient napíše žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy, pričom je potrebné uviesť meno a priezvisko poistníka, adresu jeho bydliska, číslo zmluvy a jednoznačné vyjadrenie vôle k zániku poistnej zmluvy. Výpoveď treba poslať v dostatočnom predstihu tak, aby ju doručovateľ (respektíve pošta) stihla doručiť v stanovenej lehote pre daný typ výpovede. Viac o lehotách si pozrite tu.

Osobne

Ak sa klient rozhodne odovzdať žiadosť o zrušenie poistky osobne na obchodnom mieste poisťovne, nemal by zabudnúť na potvrdenie o jej prevzatí.

Klientska zóna

Prostredníctvom Klientskej zóny vie klient vypovedať akúkoľvek poistnú zmluvu niekoľkými klikmi. Po prihlásení si zvolí poistnú zmluvu, ktorú chce zrušiť, a vyberie možnosť zadať storno poistenia. Klient bude o vybavení svojej požiadavky informovaný e-mailovou notifikáciou. Týmto spôsobom môže klient vypovedať zmluvu len v lehote 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

E-mailom

Tento rok z dôvodu koronakrízy pristúpili poisťovne aj k akceptácii emailových výpovedí. Je potrebné, aby v tele e-mailu klient uviedol meno a priezvisko, adresu bydliska, číslo zmluvy a jednoznačné vyjadrenie vôle k zániku poistnej zmluvy. Rovnako poisťovne akceptujú aj e-mailovú žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy, ku ktorej klient pripojí ako prílohu sken podpísanej žiadosti o zrušenie.

Pred koronakrízou poisťovne elektronické výpovede zmluvy neakceptovali, preto je vhodné vopred si overiť v poisťovni (napríklad cez call centrum), či e-mailovú výpoveď poisťovňa aktuálne akceptuje alebo nie.

Ak poisťovňa vypovedá zmluvu klientovi, o tejto skutočnosti klienta vždy písomne informuje, a to zaslaním výpovede v zákonom stanovenej lehote doporučenou zásielkou (poštou) na uvedenú adresu bydliska klienta.

Pozor na správnosť identifikačných údajov

Podľa Silvie Noskovej Illášovej, hovorkyne poisťovne Kooperativa, je potrebné výpoveď podať písomnou formou. „Klient môže výpoveď napísať vlastnými slovami, avšak vždy musí obsahovať identifikačné údaje klienta (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, respektíve sídlo firmy), číslo poistnej zmluvy a vlastnoručný podpis klienta,“ vysvetľuje s tým, že klient môže doručiť výpoveď osobne na ktorúkoľvek pobočku alebo doporučenou poštou (doklad je potrebné starostlivo uschovať). Ich klienti však dokážu všetky zmluvy zrušiť aj online, bez návštevy pobočky – potrebné formuláre sú totiž na ich webe. „Klient si stiahne tlačivo, vytlačí, vyplní požadované údaje, podpíše, naskenuje a sken pripojí ako prílohu do formuláru. Pri výpovedi je nevyhnutné dodržať zákonom stanovený termín – najmenej 6 týždňovú výpovednú lehotu. Ak je dôvodom zrušenia zmluvy zánik rizika (napríklad predaj, prepis a podobne), k uvedenému pripojí aj príslušný doklad, ktorý preukazuje zánik (odhlásenie vozidla, výpis z katastra a podobne),“ dodáva s tým, že poisťovňa zasiela každú výpoveď zmluvy doporučene s doručenkou.

Vyberáme z Poistovne.sk

write-notes-from-laptop

Ak chcete zrušiť starú životnú poistku a uzatvoriť novú, na toto myslite vopred

V minulom článku sme sa venovali téme, či je alebo nie je možné zmeniť investičné resp. kapitálové poistenie na rizikové. V tomto článku sa pozrieme na to, či budete platiť nižšie, alebo vyššie poistné a poukážeme na najčastejšie chyby, ktoré klienti robia.
15.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Ak chcete zrušiť starú životnú poistku a uzatvoriť novú, na toto myslite vopred
female-dentist-at-work

Zdravotná poradňa: Výška doplatkov u lekára a zubára

Chcem sa opýtať, ak lekár účtuje za niektoré výkony doplatok, je tento doplatok rovnaký bez ohľadu na to, v akej zdravotnej poisťovni som poistená? Alebo poistenci niektorých poisťovní platia nižšie doplatky?
12.04.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Výška doplatkov u lekára a zubára
freelancer-typing-on-keyboard

Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Ak sa niekto dostal do ťažkej finančnej situácie a má investičné či kapitálové poistenie, môže svoju poistnú zmluvu zmeniť na rizikovú? Môže nasporené peniaze vybrať a použiť na preklenutie finančných ťažkostí? Dá sa zmeniť zmluva bez toho, aby ju klient musel vypovedať a uzatvoriť novú?
07.04.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Dá sa investičné poistenie zmeniť na rizikové?

Vyberáme z banky.sk