Aké zmeny v sociálnom poistení nám prináša rok 2020? 3.časť

V predchádzajúcom článku sme si povedali o zmenách týkajúcich sa vymeriavacieho základu pre poistné do Sociálnej poisťovne, úrazových dávok, a tiež dávok na materské, nemocenské a ošetrovné. Dnes sa pozrieme na športovcov, obecných policajtov i baníkov.Ako budú zamestnávatelia prihlasovať športovcov


Zamestnávatelia (športové kluby) budú prihlasovať svojich zamestnancov, ktorí s účinnosťou od 1.1.2020 uzatvorili zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako dohodárov. Vzťahujú sa na nich všetky ustanovenia zákona o sociálnom poistení, ktoré sa dohodárov týkajú, napríklad uplatnenie výnimky z platenia poistného na dôchodkové poistenie.

Menia sa podmienky nároku na príspevok športovému reprezentantovi


Sociálna poisťovňa už nebude priznávať príspevok športovému reprezentantovi za medailu z olympiády, paralympiády alebo deaflympiády. Nárok na príspevok za medailu z týchto hier však ostáva zachovaný aj po 31.12.2019. Tí športovci, ktorým ho Sociálna poisťovňa za tieto medaily už priznala, ho budú poberať naďalej.

Od roku 2020 si športový reprezentant môže za medaily uplatniť nárok na príspevok za zásluhy v oblasti športu vyplácaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V prípade, že o príspevok na ministerstve školstva požiada športovec, ktorý poberá príspevok zo Sociálnej poisťovne, tá mu príspevok odníme. Sociálna poisťovňa bude naďalej priznávať príspevok športovému reprezentantovi, ktorý splní všetky podmienky, za získanie akejkoľvek medaily na majstrovstvách sveta alebo za zlatú medailu na majstrovstvách Európy.

Od 1. februára 2020 môžu profesionálni športovci činnosť vykonávať aj ako SZČO


Ak profesionálny športovec vykonáva šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu ako zamestnanec, na účely sociálneho poistenia nemá postavenie zamestnanca do 31.12.2021, a preto ho zamestnávateľ do uvedeného dátumu neprihlasuje do Sociálnej poisťovne ako zamestnanca a neplatí a neodvádza za neho ani poistné na sociálne poistenie.

Ak športovec bude túto činnosť vykonávať ako SZČO na základe inej zmluvy, ktorá sa považuje za obchodnoprávny vzťah, bude na účely sociálneho poistenia považovaný za SZČO s oprávnením, pretože mu vznikne oprávnenie vykonávať šport ako SZČO dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe. Ak mu následne vznikne povinné sociálne poistenie, jeho vznik, výšku aj údaje potrebné na identifikáciu platby mu oznámi Sociálna poisťovňa.

Obecní policajti budú odvádzať 3 % z hrubej mzdy na príspevok k dôchodku


Bývalí obecní policajti budú môcť od roku 2024 požiadať Sociálnu poisťovňu o nový príspevok k dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke.

Nárok na príspevok budú mať od 1.1.2024 tí obecní policajti, ktorí majú aspoň 56 rokov a v obecnej polícii odpracovali najmenej 25 rokov. Jeho výška bude predstavovať 60 percent priemernej mzdy oprávnenej osoby. Systém je založený na báze samofinancovania, preto príslušníci obecnej polície budú od 1. apríla 2020 počas trvania pracovného pomeru odvádzať do Sociálnej poisťovne poistné na tento príspevok, a to vo výške 3% z ich vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). Nárok na príspevok podľa novej legislatívy môže zaniknúť v štyroch prípadoch:
  1. smrťou príslušníka obecnej polície,
  2. vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii,
  3. dovŕšením dôchodkového veku,
  4. priznaním predčasného starobného dôchodku.

Poistencami štátu sa stanú aj niektorí bývalí baníci


Od apríla 2020 začnú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácať kompenzačný príspevok tým zamestnancom – baníkom, ktorí ukončili zamestnanie v podzemí. Dôvodom tohto kroku je útlm banskej činnosti. Pribudne tak nová skupina poistencov štátu, za ktorých bude štát platiť poistné na dôchodkové poistenie. Vymeriavacím základom na platenie poistného bude 50 % všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov. V roku 2020 to bude mesačne suma 506,50 eur. Obdobie poberania kompenzačného príspevku sa potom jeho poberateľom zaráta na dôchodkové účely. Bývalý baník sa však stane poistencom štátu len vtedy, keď okrem poberania kompenzačného príspevku splní aj ďalšie podmienky, ktoré sú rovnaké ako pri ostatných skupinách poistencov štátu: poberateľ dávky nie je povinne poistený ako zamestnanec alebo ako živnostník, prípadne nie je poistencom štátu už z iného dôvodu a nemá priznaný invalidný dôchodok alebo nedovŕšil dôchodkový vek. Ak bývalý baník tieto podmienky splní, poistencom štátu sa stane automaticky.

O dávku v nezamestnanosti bude možné požiadať aj na úradoch práce


Do 30.6. 2020 občan najskôr navštívi príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a prihlási sa tam do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o čom mu úrad vystaví potvrdenie. Následne navštívi pobočku Sociálnej poisťovne a v nej si podá žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ku ktorej predkladá potvrdenie úradu práce. Od 1.7.2020 si však už poistenci budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce.

Sociálnu poisťovňu nebude treba žiadať o súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri


Sociálna poisťovňa nebude od 1.10.2020 povinná vydávať na žiadosť fyzickej a právnickej osoby písomný súhlas so zápisom/výmazom v obchodnom registri, ak voči takejto osobe nevedie pohľadávku. Po novom bude platiť, že registrový súd pred zápisom spoločnosti s ručením obmedzeným sám preverí v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, či táto voči osobe zakladateľa eviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie. Registrované súdy budú cez systém OverSi získavať aktuálne údaje. Do 30.9.2020 Sociálna poisťovňa bude vydávať na žiadosť fyzickej či právnickej osoby súhlas so zápisom/výmazom z obchodného registra v tých prípadoch, ak je FO/PO ku dňu udelenia súhlasu uvedená v zozname dlžníkov, avšak len z dôvodu, že zoznam ešte nebol aktualizovaný a osoba nebola zo zoznamu odstránená (dlh je uhradený).

Pri zániku spoločnosti sa od 1.10.2020 nebude vyžadovať preverenie evidovaného nedoplatku na sociálnom poistení. Nedoplatkom pritom bude aj suma nižšia ako 3,32 eur.

Odsúdení v detenčných ústavoch budú mať prerušené sociálne poistenie


Nebudú od 1. januára 2020 zárobkovo činné, čiže nebudú mať ani postavenie zamestnanca či SZČO na účely sociálneho poistenia. Vyplýva to z novely zákona o výkone detencie. Povinnosť prerušenia sa bude po novom vzťahovať aj na zamestnancov a SZČO vo výkone detencie. Pre SZČO z toho bude od nového roku vyplývať povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni prerušenie sociálneho poistenia z dôvodu výkonu detencie prostredníctvom detenčného ústavu.

Vyberáme z poistovne.sk

dovolenka6-redakcia

Za 5-dňovú liečbu klientky v USA zaplatila Allianz vyše 160-tisíc eur

Začiatkom mája Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením covid-19. Prakticky do celého sveta sa tak už dá cestovať bez väčších obmedzení. Rast záujmu o cestovanie eviduje aj najväčšia poisťovňa na trhu.
25.05.2023
Čítať viac o Za 5-dňovú liečbu klientky v USA zaplatila Allianz vyše 160-tisíc eur
rear-view-mirror-on-highway

Havarijné poistenie: Pozor na vodu na ceste

Voda na ceste je pre pre vodičov nebezpečná. Poradíme, ako predísť fatálnym následkom pri dopravnej nehode a kedy vám pomôže zmierniť škody havarijné poistenie.
24.05.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Havarijné poistenie: Pozor na vodu na ceste

Vyberáme z banky.sk