Ako sa dostanete k životnému poisteniu po príbuznomAutor: Andrej Dorič
28.03.2013 (07:00)

Na koho prejde životné poistenie ak si zomrelý v zmluve neurčil osobu dediča? 

Sporiteľ alebo majiteľ životnej poistky si zvyčajne v zmluve označí aj osobu, zvyčajne z blízkej rodiny, ktorej by po jeho smrti bola jeho poistka vyplatená. Ak tak neurobí poisťovne majú istú postupnosť komu poistné plnenie vyplatia.


Ak nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená klientom, postupujú poisťovne podľa Občianskeho zákonníka a právo na plnenie dostane ako prvá manželka či manžel, potom deti poisteného a napokon rodičia poistenca. Ak nemá blízkych príbuzných poistenie zdedia iný dediči podľa dedičského konania. Môžu to byť aj osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného.

Ako dokázať smrť

Keď zdedíte životnú poistku čakajú vás aj isté papierovačky. „Oprávnené osoby musia smrť poisteného oznámiť písomne. Na žiadosti o vyplatenie poistného plnenia je vždy požadovaný úradne overený podpis žiadateľa o poistné plnenie,“ informuje Ružena Štiglicová, špecialistka pre podporu životného poistenia AXA.

K žiadosti musíte priložiť aj úradne overenú kópiu úmrtného listu, kópiu listu o prehliadke mŕtveho v prípade smrti následkom úrazu , kópiu policajnej správy a správu o závere vyšetrovania v prípade smrti následkom úrazu, záznam rýchlej zdravotníckej pomoci, ak je to relevantné, rodný list určenej oprávnenej osoby, ak ide o neplnoletú osobu (kópiu).

Podobné dokumenty vyžaduje aj ING životná poisťovňa. U nej je možné vykonať identifikáciu a overenie identifikácie poisteného alebo jeho zákonného zástupcu aj cez finančného agenta. “Overenie pravosti podpisu je možné vykonať prostredníctvom notára, miestneho alebo obecného úradu, “ dodáva Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.


Poisťovne by vám nemali účtovať žiadne poplatky pri poistnom plnení. Náklady vám vzniknú iba v súvislosti s úradným overením listín či podpisu.

Neprehliadnite:

Ako zrušiť čo najlacnejšie životnú poistku
Kedy voliť investičné a kedy kapitálové poistenie
Aké poplatky vás pri životnej poistke čakajú 
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy