Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (4. časť) - výber poistného a zmeny v povinnostiach pri sociálnom poistení

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti výberu poistného a pozrieme sa aj na zmeny v povinnostiach pri sociálnom poistení.

woman-working-on-laptop

Nové sumy minimálneho a maximálneho poistného a nová výška poistného

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO a DPO (dobrovoľne poistené osoby) sa od 1. januára 2023 zvyšuje takto:

- minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje na 605,50 eura, maximálny na 8 477 eur.

-minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO je 200,72 eura a maximálne 2 810,11 eura.

-minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, je 212,83 eura.

Poistné v novej výške po prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023).

Pre zamestnávateľov a zamestnancov platí nový maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie; minimálny sa na zamestnanca nevzťahuje. Maximálny vymeriavací základ zamestnanca na platenie poistného na nemocenské, dôchodkové a na poistenie v nezamestnanosti je v úhrne mesačne 8 477 eur, z toho maximálne poistné 796,83 eura. Maximálny vymeriavací základ zamestnávateľa mesačne na platenie poistného na nemocenské, dôchodkové a na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory, na garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity za zamestnanca je 8 477 eur, z toho maximálne poistné 2 068,36 eura. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie nie je obmedzený maximálnou výškou. v

Pracujúci dôchodcovia a študenti si budú po novom uplatňovať odvodovo odpočítateľnú položku

Právo študenta a dôchodcu pracujúceho na základe dohody uplatniť si výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne 200 eur, zaniklo 31. decembra 2022.

Od 1. januára 2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva každý takýto študent, ako aj dôchodca bez ohľadu na to, či mu z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, resp. či využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (OOP), alebo nie. Študent, ako aj dôchodca na základe spomínaných dohôd má právo určiť v jednom mesiaci najviac jednu dohodu na účely uplatnenia OOP. OOP je 200 eur za mesiac. Študent a dôchodca-dohodár, ktorý si chce uplatniť OOP, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP. Študent a dôchodca, pracujúci na základe spomínaných dohôd, ktorí si k 31. decembru 2022 uplatňujú odvodovú úľavu a chcú si uplatňovať úľavu vo forme odvodovo odpočítateľnej položky od 1. januára 2023, museli svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení OOP v decembri 2022. Ak si právo na OOP uplatnili počas januára 2023, právne účinky nastanú až od 1. februára 2023.

Dohodár a sezónne práce

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý ju uzatvorí, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a v nezamestnanosti, a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási tak, ako doteraz, jeho zamestnávateľ.

Od nového roka sa tiež zavádza nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOP-SP) v sume minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý bude v roku 2023 v sume 605,50 eur. Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti sa bude automaticky znižovať o sumu OOP-SP, t.j. v roku 2023 o sumu 605,50 eura. Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a na invalidné poistenie zamestnanca a v prípade jeho zamestnávateľa aj vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity sa o OOP-SP nebude znižovať.

Prihlasovanie – poistencami štátu sa stanú členovia cirkevného, rehoľného a charitatívneho spoločenstva

V roku 2023 bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva a vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie. Takáto osoba musí spĺňať aj ďalšie zákonné podmienky: nemôže byť dôchodkovo poistená z iného zákonom stanoveného dôvodu, nebol jej priznaný predčasný starobný alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek.

Aby sa mohla v roku 2023 stať poistencom štátu, je potrebné, aby v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu výkonu tejto činnosti ako člen cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva. K prihláške pripája Čestné vyhlásenie s prílohami: Potvrdenie o členstve v spoločenstve a období vykonávania pracovnej činnosti bez práva na príjem pre toto spoločenstvo, kópiu zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pre spoločenstvo, resp. inú dohodu so spoločenstvom o vykonávaní pracovnej činnosti bez práva na príjem pre spoločenstvo. Prihlásiť na dôchodkové poistenie v uvedenej kategórii poistenca štátu je možné aj spätne, ku dňu splnenia zákonných podmienok, nie však skôr ako od 1. januára 2023.

Od začiatku roka Sociálna poisťovňa eviduje viacero analytických údajov

Zamestnávateľom pribudnú povinnosti: viesť evidenciu analytických údajov zamestnanca od vzniku do zániku dôchodkového poistenia zamestnanca, uviesť pri prihlásení svojho zamestnanca na Registračnom liste FO - prihláška: číselný kód miesta výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce, uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného - pri každom podaní výkazu počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac, oznámiť analytické údaje všetkých svojich zamestnancov, ktorých prihlásil do registra poistencov Sociálnej poisťovne pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022 na Registračnom liste FO - zmena v termíne podania Mesačného výkazu/Výkazu poistného za mesiac január 2023.

Do konca augusta 2023 budú môcť dlžníci využiť generálny pardon (odpustenie penále)

Sociálna poisťovňa odpustí alebo nepredpíše dlžníkom – právnickým i fyzickým osobám – penále v prípade, ak celé dlžné poistné z minulosti, ktoré im vzniklo za obdobie poistenia pred 1. júlom 2022, zaplatia v lehote najneskôr do 31. augusta 2023. Zmena zákona, ktorá zavádza generálny pardon, nadobúda účinnosť 1. februára 2023. Počet kandidátov, ktorých by sa tento mimoriadny legislatívny nástroj oddlžovania mohol dotknúť, je viac ako 1 milión subjektov, z toho takmer 354-tisíc zamestnávateľov a 716-tisíc SZČO alebo dobrovoľne poistených fyzických osôb. Penále spadajúce do generálneho pardonu by malo predbežne predstavovať spolu sumu približne 885 mil. eur. O podrobnostiach bude Sociálna poisťovňa včas informovať.

Informácie sme čerpali z portálu www.socpoist.sk.

Vyberáme z poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk