Životné poistenie 4U

Rizikové životné poistenie 4U krytie tzv. veľké riziká, napríklad riziko smrti, invalidity, či kritických ochorení. Na jednej poistnej zmluve je možné poistiť celú rodinu,tzn. až 10 osôb.

Poistenie je distribuované výhradne prostredníctvom samostatných finančných agentov.

Pripoistenie pre prípad smrti a terminálneho štádia ochorenia

- uzatvára sa pre prípad terminálneho štádia choroby a pre prípad smrti poisteného, ku ktorým dôjde v dobe trvania poistenia

Pripoistenie pre prípad smrti úrazom
- je poistením pre prípad smrti poisteného následkom úrazu, ak k úrazu aj k smrti poisteného došlo v čase trvania poistenia

Pripoistenie pre prípad kritických ochorení
- uzatvára sa pre prípad vymenovaných diagnóz ochorení, ktoré nastali v dôsledku úrazu alebo choroby. Diagnózy sú uvedené v Zozname kritických ochorení. Kritické ochorenie musí nastať v dobe trvania poistenia a naplniť všetky znaky závažnosti, ktoré sú stanovené pre dané ochorenie.

Pripoistenie pre prípad invalidity
- uzatvára sa pre prípad, keď poistenému z dôvodu úrazu alebo choroby dlhodobo poklesla schopnosť pracovať o príslušné percento, stanovené poistnými podmienkami. Poistenie je možné dohodnúť pre pokles schopnosti pracovať nad 40 % alebo nad 70 %.

Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu
-uzatvára sa pre prípad, keď dôjde k úrazu, ktorý na zdraví poisteného zanechá trvalý následok.

Pripoistenie pre prípad pracovnej neschopnosti
- uzatvára sa pre prípad, keď v dôsledku úrazu alebo choroby dôjde k dočasnej pracovnej neschopnosti poisteného, kvôli ktorej nemôže poistený vykonávať svoje zamestnanie alebo povolanie a poberá náhradu príjmu od zamestnávateľa alebo nemocenské dávky.
Dohodnutá poistná suma sa vypláca ako denná dávka, pričom poisťovňa vyplatí max. 730 denných dávok.

Pripoistenie pre prípad liečenia úrazu
- uzatvára sa pre prípad, keď dôjde k liečeniu následku úrazu, uvedeného v Oceňovacej tabuľke. Je možné ho dohodnúť ako poistenie pre prípad liečenia vážnejších úrazov, alebo ho rozšíriť poistením liečenia aj drobných úrazov.

Pripoistenie pre prípad hospitalizácie
- uzatvára sa pre prípad, keď dôjde k hospitalizácii poisteného v dôsledku úrazu alebo choroby. Poistné plnenie má podobu denných dávok.
Poistné plnenie je obmedzené výplatou 730 denných dávok.

Pripoistenie oslobodenie od platenia poistného
- uzatvára sa pre prípad, keď poistenému poistníkovi z dôvodu úrazu alebo choroby dlhodobo poklesla schopnosť pracovať o najmenej 70 % a stal sa invalidným.

 

Vyberáme z banky.sk