Téma: Havarijné poistenie
Otázka:

Do akej výšky mi poisťovňa ukradnuté veci z auta preplatí? 

Odpoveď:
Výška poistných limitov je v každej poisťovni iná a máte ju uvedenú v zmluve.
V našej poisťovni je výška limitu poistného plnenia 1 000 € na jedno poistné obdobie s výnimkou krádeže zo strešného nosiča; v tomto prípade sa pripoistenie uzatvára so spoluúčasťou 166 € a horný limit plnenia je 500 €.
V prípade poškodenia batožiny poskytne poisťovateľ poistné plnenie v podobe náhrady účelne vynaložených nákladov na jej opravu, a to až do výšky obvyklej ceny tejto veci. V prípade zničenia, odcudzenia alebo straty batožiny poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške jej obvyklej ceny. Použiteľné zvyšky poškodených vecí zostávajú tomu, komu bolo vyplatené poistné plnenie, pričom zostatková hodnota týchto zvyškov predstavujúca sumu, za ktorú je možné zvyšky speňažiť, bude z tohto plnenia odpočítaná.
 
Odpovedal: Ján Kusý (22.08.2014)
Späť

Vyberáme z banky.sk