Morálka v podnikaní

Ako kríza zmenila trh s finančnými produktmi.


Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) vznikla v máji 2007, kedy na úrovni vlády SR vrcholila práca na príprave koncepcie ochrany spotrebiteľa na trhu finančných služieb. Koncepcia stanovila odvážne ciele regulovať sprostredkovanie finančných produktov a finančné poradenstvo jediným zákonom. Súčasne koncepcia počítala so sprísnením podmienok výkonu činnosti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva tak, aby tieto činnosti vykonávali osoby trvalo zapojené do finančného vzdelávania, ktorých vedomosti by boli pravidelne preverované.


Silná koncepcia
Koncepcia ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu bola schválená v auguste 2007 a skutočne vo svojich cieľoch obsiahla nové nároky na odbornosť tohto druhu podnikateľov aj s ambíciou vzdelávať nielen finančných sprostredkovateľov a poradcov, ale aj obyvateľstvo v záujme zvýšenia ich finančnej gramotnosti. V systéme ochrany počítala koncepcia s vytvorením samostatného inštitútu finančného ombudsmana, ktorý by bol jednoznačne orientovaný na ochranu práv spotrebiteľa finančných služieb. Schválením tejto vládnej koncepcie sa začali legislatívne práce, ktoré vyvrcholili prijatím zákona č. 186/2009 Z. z. O finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Polovičný zákon
Podarilo sa dosiahnuť reguláciu podnikania v oblasti finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, avšak nepodarilo sa naplniť pôvodné predstavy o ochrane spotrebiteľa vybudovaním inštitútu finančného ombudsmana spojeného s pomenovaním nekalých praktík v činnosti finančných inštitúcií a ich sprostredkovateľov. Tento ciel by mal naplniť ďalší zákon o ochrane finančného spotrebiteľa, ktorý sa však nepodarilo posunúť do parlamentu v tomto volebnom období a je otázkou, či sa ním bude zaoberať aj budúca vláda. Nové legislatívne podmienky finančného sprostredkovania totiž prišli v čase, ktorý bol a je poznačený finančnou krízou a tak sa sprostredkovatelia ocitli v mimoriadne náročnom prostredí, kedy riešia nielen otázky prispôsobovania sa novým zákonným podmienkam, ale aj poklesu záujmu o využívanie finančných produktov.

Dopady krízy
Extrémne náročným bol posledný štvrťrok roka 2008. Finančná kríza naplno zasiahla kolektívne investovanie. Finančných sprostredkovateľov bolo potrebné správne usmerniť tak, aby následkom obáv z poklesov cien podielových listov nedochádzalo unáhleným konaním k trvalým stratám na majetku, ktorý bol od občanov sústredený v podielových fondoch. Sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu bolo zasiahnuté krízou výraznou mierou a objem novo sprostredkovaných investícií klesol rovnako výrazne. Situácia sa stabilizovala až vo februári 2009.
Kríza ukázala aj slabiny fungovania štruktúrovaných sietí a činnosti, ktoré si vyžiadali obhajobu oprávnených záujmov finančných sprostredkovateľov. Kríza tiež potvrdila závislosť finančných inštitúcií od kvality a výkonnosti sprostredkovateľských sietí. Vďaka tejto skúsenosti sa mohla asociácia sústrediť na pripomienkovanie podmienok zákona o finančnom sprostredkovaní tak, aby jeho prijatie nespôsobilo rozpad podnikania a mal sa na zreteli aj záujem o ochranu spotrebiteľa.

Prioritou je spotrebiteľ
Ochranu práv spotrebiteľa na finančnom trhu nerozporoval nikto z členov asociácie. Aj kríza zdôraznila potrebu, aby finanční sprostredkovatelia vykonávali svoju činnosť nie prioritne pre výšku provízie, ale pre získanie klienta na základe kvalitnej ponuky komplexu finančných služieb. Služieb, ktoré zabezpečia pre klienta jeho finančné potreby a finančné zázemie s následnou ponukou trvalej starostlivosti. Jasne sa v tomto období vyrovnávania s následkami finančnej krízy preukázala potreba zvýšenia kvality predzmluvnej i pozmluvnej starostlivosti o klienta finančného sprostredkovateľa, ktorý súčasne je v postavení klienta alebo budúceho klienta finančnej inštitúcie.

Migrácia sprostredkovateľov je vážny problém
Asociácia sa stavia negatívne k takýmto aktivitám sprostredkovateľov, pretože s ich odchodom je spojený ďalší negatívny jav a to je presviedčanie klientov, aby svoje poistné, sporivé, úverové alebo investičné zmluvy rušili v čase, kedy je to pre nich nevýhodné a znášali sankcie s tým spojené. Takéto aktivity sú sprevádzané prísľubmi, že im budú sprostredkované zmluvy vhodnejšie, než mali predtým. Jedná sa o kategóriu sprostredkovateľov, ktorí jednoznačne poškodzujú záujmy občanov pri sprostredkovaní finančných služieb (najmä poistných) a dokazuje to aj štatistika stornovaných zmlúv následkom odchodu sprostredkovateľa z jednej organizovanej siete do druhej. Storná provízií ako následok rušených zmlúv sa stali v krízovom období mimoriadne závažným a vypuklým problémom a asociácia má za povinnosť pracovať intenzívne na riešení tohto problému. Prechody sprostredkovateľa z jednej organizovanej siete do druhej nie sú totiž iba vecou voľnej hospodárskej súťaže, ale odhaľujú najmä morálku správania sa sprostredkovateľov. Asociácia má možnosť konať v rovine etickej rovnako úspešne, ako sa to podarilo pri obhajobe záujmov svojich členov - serióznych podnikateľov v oblasti finančného sprostredkovania pri príprave.

Kríza morálky
Kríza, a to je jej pozitívum, jasne ukázala, že okrem kvality odbornej prípravy je potrebné, aby toto podnikanie vykonávali iba ľudia morálne vyspelí a aby ich viedli rovnako manažmenty, ktorých morálka nevyvoláva negatívne situácie, ktoré končia škodami na majetku klientov. Asociácia zaviedla zoznamy osôb, ktoré sa pri výkone sprostredkovania dopúšťajú nekalých praktík a osôb, s ktorých sprostredkovateľskou činnosťou sú spojené storná zmlúv a neuhradené záväzky voči spoločnostiam, pre ktoré pracovali.

Informovaný klient
Spoločne je však potrebné nezanedbať otázku finančného vzdelávania obyvateľstva, zaviesť koncepčne organizované vzdelávanie v systéme základných a stredných škôl, vzdelať učiteľov a v konečnom dôsledku sprístupniť laickej verejnosti čo najkvalitnejšie informácie o fungovaní finančného trhu a jeho rizikách.
Kríza, nech sa prejaví v akejkoľvek oblasti života ľudí, má katarzné účinky, poukáže na to, čo je zlé a čoho sa treba zbaviť, alebo čo je potrebné zmeniť. V tomto zmysle globálna kríza poukázala na negatívne prvky, ktoré vieme eliminovať a korigovať ako v oblasti finančných produktov, tak aj v oblasti morálky správania sa podnikateľov. Asociácia bude naďalej spolupracovať pri zabezpečovaní osobitného finančného vzdelávania sprostredkovateľov a poradcov na finančnom trhu a riešení etiky podnikania svojich členov.

Rastislav Podhorec
Predseda predstavenstva AFISP
General Manager, Alico Funds Central Europe, správ. spol., a. s.


Náš recept na úspech
  • Úspech podnikania na finančnom trhu je spojený so vzdelanosťou a morálnou vyspelosťou poskytovateľov finančných služieb. Bez týchto atribútov, ako ukázalo nedávne obdobie, hrozí cesta poškodzovania majetkových a finančných záujmov spotrebiteľov.

Partneri projektu


ProgressLetter - manažérsky dvojtýždenník   COMM-PASS - poradenská a konzultačná spoločnosť
 Casper Media - komunikačná agentúra Slovenská obchodná a priemyselná komora 
 SAMP SASE - Slovenská asociácia malých podnikov Mega&Loman, internet marketing specialist 
 
 
SAF - Slov. asociácia podnikových finančníkov

 
O asociácii
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vynikla 11. 5. 2007 a je neziskovým združením obchodných spoločností a fyzických osôb podnikajúcich na trhu sprostredkovania finančných služieb. Obhajuje a chráni záujmy svojich členov, aktívne sa zapája do prípravy nových legislatívnych podmienok podnikania finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Hlási sa k myšlienke ochrany finančných spotrebiteľov, presadzuje myšlienku trvalého odborného rastu finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, budovania systému osobitného finančného vzdelávania týchto podnikateľov a finančného vzdelávania laickej verejnosti od základných škôl.

Názory odborníkov
Napriek tomu, že mnohí očakávali počas krízy pokles na trhu predaja finančných produktov, realita to nepotvrdila. To, čo kríza ukázala, je nízka finančná vzdelanosť (dokonca by som povedal negramotnosť) klientov, ktorí robili zlé rozhodnutia. Veľkú zásluhu na tom majú médiá, pre ktoré je akákoľvek kríza požehnaním. Pozitívnym výsledkom celej situácie, ktorú sme zažili, či ešte zažívame, je a bude, že ľudia budú oveľa silnejšie vnímať potrebu finančného vzdelávania. Potrebu, ktorú dokonale odignorovalo naše školstvo, ale napríklad aj médiá, ktoré sa s chuťou venujú katastrofickým správam, ale úplne zanedbávajú edukáciu svojich čitateľov, poslucháčov a divákov. Čo je tiež pochopiteľné - menej vzdelaného človeka ohúrite oveľa ľahšie.

Do obdobia krízy zapadli aj nové zákony, ktoré majú na finančnom trhu chrániť občana. Nie že by nemali dobrý zámer, ale bojím sa aby nemali podobný dopad, ako keď budeme chrániť rastlinku pred zlými vplyvmi prostredia tak, že ju dáme do nepriehľadnej vákuovej nádoby. Určite jej žiadny kyslý dážď neublíži, len neviem o koľko narastie... Určite by bolo lepšie vypestovať rastlinku, ktorá znesie nejaký ten vánok. A zase sme pri tom vzdelávaní. Pre mňa je totiž hlavným výsledkom krízy fakt, že musíme učiť ľudí, aby sme sa ďalšej kríze čo najdlhšie vyhli. Minimálne tej, ktorá vznikla takými amatérskymi chybami ako táto. A keďže snahu vzdelávať ľud od médií ani politikov očakávať asi nemôžeme, je to výzva pre všetky finančné inštitúcie: Chcete mať dobrých klientov? Vychovajte si ich.

Doc. RNDr. Peter Bero PhD.
Executive Director PZ Consult s. r. o.


Kríza - nekríza, isté je jedno a to platí vždy bez ohľadu na krízu a jej práve prebiehajúcu fázu, že seriózny vzťah ku klientovi je kľúčový. Jedine taký vzťah vytvára predpoklady na dlhodobý obchod výhodný pre obe strany a navyše nevytvára predpoklady pre vznik kríz, pretože prináša klientovi skutočnú pridanú hodnotu, nielen fiktívnu, ktorá padne ako domček z karát pri prvom záchveve.
Potreba prijatia zákona o ochrane spotrebiteľa je vždy viac aktuálna ak sa prestane seriózne správať poskytovateľ služby. Z tohto hľadiska by bolo ideálne, ak by žiaden zákon o ochrane spotrebiteľa nebolo potrebné prijímať, lebo je to len dôkaz vyššie uvedeného.
Pokiaľ ide o nové nároky na odbornosť sprostredkovateľov, je to na jednej strane potrebné, avšak ak sa ruka v ruke s vyššou odbornosťou nesleduje aj etika sprostredkovateľa, tak sa základný problém nerieši.
Nepovažujem za ideálne riešenie, i keď tiež potrebné, aby sa vzdelával spotrebiteľ a aby sa do značnej miery prehodila zodpovednosť zo sprostredkovateľa na spotrebiteľa. Len si predstavme v koľkých rôznych situáciách sa môže vyskytnúť spotrebiteľ a vlastne na všetky by mal byť odborne pripravený. To je jednoducho nemožné. Etický a seriózny prístup k spotrebiteľovi so snahou poslúžiť mu čo najlepšie, aby spotrebiteľ prostredníctvom naviazania dôveryhodného vzťahu so sprostredkovateľom mohol čo najdlhšie a najefektívnejšie na báze víťazstva oboch strán prinášať efekt spotrebiteľovi. Ak to takto nefunguje, potom základný zmysel a poslanie akejkoľvek služby zostáva nenaplnený a je len úbohou honbou za krátkodobým efektom, na jednej strane a dlhodobým sklamaním na druhej strane.

Tibor Bôrik
Generálny riaditeľ, Union poisťovňa

Finančný sektor bol zároveň spúšťačom a zároveň jednou z prvých obetí krízy. Pri súčasnej miere globalizácie, v čase keď neexistujú uzavreté celky, ktoré by nemali interakciu so zvyškom sveta sa kríza preniesla aj do oblasti sporenia a poistenia. Dopady krízy na poisťovací biznis boli v podstate dvojaké, dá sa povedať, že prišli v dvoch vlnách po sebe. Prvá vlna mala vplyv na investovanie a zverené prostriedky. Odpisy prípadne znehodnotenia investícií prinútili investičných manažérov precíznejšie prehodnocovať riziká, dôkladnejšie narábať s faktami, s cieľom zodpovedného investovania alebo prípadného získania konkurenčnej výhody. Prudentnosť, väčší dôraz na rozpoznanie a meranie rizík pri investovaní zverených prostriedkov je dnes faktom, z ktorého v konečnom dôsledku (verím) bude benefitovať primárne klient. V druhej vlne poisťovací biznis pocítil dopady krízy v podobe limitovaného záujmu klientov o poistne produkty resp. vyššieho záujmu o predčasné ukončovania existujúcich poistných zmlúv, ale aj v podobe poistných podvodov ako spôsobov riešenia vlastnej ekonomickej situácie. Iba náležité odborné poradenstvo klientovi môže byť kľúčom k úspechu, ktorý však nemusí prísť okamžite. Pretože v konečnom dôsledku je klient centrom záujmu spoločnosti a pokiaľ si dnes, v čase krízy, dokáže spoločnosť vybudovať u klienta dôveru, získava konkurenčnú výhodu pre budúcnosť. Úspešné firmy sa práve v čase krízy obracajú intenzívnejšie smerom ku svojim (aj iba potenciálnym) klientom, čo je v konečnom dôsledku pre každého jedinca benefitom. Benefitom pochádzajúcim z krízy.

Ing. Ľubomír Remšík
Riaditeľ divízie Neživotného poistenia
CSOB Poisťovňa, a.s.

Kríza ma zastihla ako manažéra v maklérskej firme. Takmer „zo dňa na deň“ sa ukázala zničujúca sila jednoduchých chýb. Ako prví reagovali dodávatelia produktov (poisťovne). „Upratali“ neplatené poistné zmluvy a uplatnili vrátenie uzatváracích provízií. Následne realizované storná v maklérskej sieti pôsobili ako výbušnina v rukách. Poškodili príjmy maklérov, vedúcich pracovníkov a celistvosť siete. Prijaté sprísnené opatrenia na kvalitatívne parametre spracovania produkcie mali brzdiaci účinok na nový predaj. K tomu zvýšená opatrnosť potenciálnych klientov vytvorili naozaj náročné a ťažké prostredie pre predaj finančných produktov.
Kríza ukázala aká dôležitá je kvalitná administrácia citlivo prepojená s predajom. Do budúcnosti vidím ako zásadnú vlastnosť finančných produktov ich pružnosť a manévrovateľnosť pri platení a zachraňovaní zmlúv v obdobiach nepriaznivej finančnej situácie.

Dr. Svetozár Ružička
External Senior Expert, COMM-PASS s.r.o.

Každá kríza je zmena a tá prináša okrem možných negatívnych vždy aj pozitívne efekty. Kríza na finančnom trhu, ktorú ešte stále prežívame, znamenala v prvom rade prehodnotenie procesov, prístupov, plánov a riešení. Ako v osobnom živote každého z nás, tak aj v profesijných vzťahoch a v podnikaní. Na finančnom trhu a najmä v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva bola navyše sprevádzaná novou legislatívou, stanovujúcou presnejšie a prísnejšie podmienky vykonávania činnosti pre všetkých účastníkov trhu. Okrem toho sa ako červená niť všetkými aktivitami v spoločnosti v posledných rokoch presadzuje hlavná myšlienka - ochrana spotrebiteľa. Výsledným efektom je, tak v poisťovníctve ako aj na celom finančnom trhu, zavádzanie presnejších a zrozumiteľnejších spôsobov informovania klienta, hľadanie čo najefektívnejších produktov vychádzajúcich v ústrety obmedzenejším finančným možnostiam a zvýšenej opatrnosti klienta pri ich výbere. Finančné inštitúcie dbajú na väčšiu hospodárnosť podnikania, sprostredkovatelia nachádzajú pragmatickú cestu prispôsobenia sa všetkým podmienkam nového zákona. A všetci sa vzdelávame, aby sme zvládli každodenné výzvy a termíny regulátora a aby sme napomohli vzdelávaniu spotrebiteľa, ktorý v tomto ťahá za kratší koniec. Klient, ktorý vyšiel zo školských lavíc, nemá veľa motivácie ani možností doplniť si finančnú gramotnosť. Pritom vzdelaný a uvedomelý klient je to najlepšie, čo nás môže postretnúť. Počas krízy sa viac ako inokedy ukazuje, že najlepší spôsob ako si udržať dlhodobý úspech v podnikaní a vysoký kredit na trhu je serióznosť, kvalifikovanosť a etickosť vo všetkých vzťahoch. Uvedomenie a presadzovanie tohto prístupu je podstatný pozitívny prínos krízy a dobrý predpoklad budúceho rastu a rozvoja.

RNDr. Ivica Chačaturianová
Riaditeľka odboru vzdelávania a vzťahov s verejnosťou
OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Kríza významne zasiahla trh životného poistenia v priebehu roka 2009, keď nová produkcia zaostávala za predchádzajúcim obdobím približne o 20 %, a najmä v prípade zmlúv s jednorázovo plateným poistným zaznamenala pokles takmer o polovicu. To nasvedčuje tomu, že obyvateľstvo pristupovalo opatrnejšie k alokácii svojich voľných finančných zdrojov, predovšetkým s ohľadom na neistotu budúcich príjmov.
Sprísňovanie podmienok a hodnotenia bonity klientov pri poskytovaní úverových produktov na strane finančných inštitúcií a zvýšenie vnímania rizika straty zamestnania zo strany potenciálnych klientov pozitívne ovplyvnilo oblasť poistenia schopnosti splácať finančné záväzky, kde poisťovňa Cardif zaznamenala zvýšený záujem o daný druh poistenia nielen zo strany retailových klientov, ale aj priamo finančných inštitúcií.
Na druhej strane kríza negatívne ovplyvnila nákladovú oblasť, keď poisťovňa zaznamenala v priebehu roka 2009 niekoľkonásobný nárast nahlásených a vyplatených poistných udalostí (najmä z titulu nedobrovoľnej straty zamestnania).
Napriek zvýšenému dopytu po poistení schopnosti splácať finančné záväzky, poisťovňa Cardif v období krízy naďalej prichádzala na trh s novými produktmi a analyzovala oblasti nezávislé od ekonomického cyklu, ktoré môžu byť základom nových produktov v blízkej budúcnosti.

Peter Bindzár
Senior aktuár poisťovní Cardif (BNP Paribas Group)


Článok bol zverejnený v časopise ProgressLetter vo vydaní 10/2010. Prístup k celému vydaniu môžete objednať tu.
 

Vyberáme z poistovne.sk

relaxing-brown-and-white-tabby

Poistenie psa a mačky. Čo potrebujete vedieť?

Vedeli ste, že v súčasnosti si môžete poistiť už aj psíka a mačku? Pozrite si užitočné informácie o tom, ako toto poistenie funguje a ktoré riziká kryje.
02.12.2021 | redakcia
Čítať viac o Poistenie psa a mačky. Čo potrebujete vedieť?
IMG_8017-500

Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?

Ceny nehnuteľností v rokoch 2009 až 2016 boli relatívne stabilné, potom začali mierne rásť a pandémia začala hnať ceny raketovo hore. Skontrolujte si výšku poistného krytia, či zodpovedá cene vašej nehnuteľnosti. Na toto upozorňujú odborníci.
30.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?
long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Vyberáme z banky.sk