Ako rýchlo sa dostanete k peniazom z poistky?

V snahe ochrániť svoj majetok ľudia uzatvárajú poistenie majetku, v prípade áut, havarijné poistenie. Pokiaľ sa nič nedeje, všetko je v poriadku. Ak sa vám však stane škodová udalosť, viete kedy môžete očakávať peniaze z poisťovne?


Likvidácia poistnej udalosti

Likvidácia poistnej udalosti je proces, ktorý má zabezpečiť náhradu za vzniknutú poistnú udalosť. Inými slovami, sú to všetky úkony, ktoré musí vykonať poisťovňa a poistený, aby mu mohla poisťovňa vyplatiť peniaze za škodu, ktorá mu vznikla.


JE TU NOVÁ KALKULAČKA PZP!
VÝHODY, KTORÉ SA VÁM OPLATIA!

 


1. Registrácia (nahlásenie) poistnej udalosti

Škodu môžete nahlásiť telefonicky, cez internet vyplnením online formuláru na webovej stránke poisťovne, mailom, mobilnou aplikáciou, osobne alebo poštou. Informácie k nahláseniu škody a potrebné formuláre nájdete na webovej stránke vašej poisťovne.

2. Overenie poistného krytia

Poistné krytie popisuje rozsah dojednaných poistných rizík, limity poistných súm, obmedzenie výlukami, alebo rozšírenie formou pripoistení. Poistné krytie presne vymedzuje poistná zmluva, vrátane poistných podmienok a príloh. V tomto kroku poisťovňa zisťuje, či vaša poistná zmluva pokrýva typ škody, ktorá vám vznikla.

 

3. Obhliadka poškodenej veci

Obhliadku vykoná osoba poverená poisťovňou. Obhliadku motorového vozidla je možné dohodnúť si priamo v servise, v poisťovni, alebo aj na inom mieste. Ak máte škodu na majetku – napríklad vás vytopia susedia - „obhliadkár“ vás navštívi doma, aby mohol zodpovedne určiť rozsah poškodenia.

4. Šetrenie a korešpondencia

Pri niektorých typoch škôd je nutné vyjadrenie tretích strán, ktoré poisťovňa musí vyžiadať. Napríklad správu z hydrometeorologického ústavu, či správu z polície. Poisťovňa na základe všetkých dostupných informácii posúdi, či poškodený má nárok na výplatu poistného plnenia.

5. Výpočet poistného plnenia (poistnej náhrady)

Poisťovňa určí výšku náhrady škody.


lista Neprehliadnite

Ako dlho trvá likvidácia poistnej udalosti?


Túto otázku sme sa spýtali priamo v poisťovniach.

Zuzana Eliášová z ČSOB poisťovne, hovorí že „90% poistných udalostí je vybavených do 2 dní. Zvyšných 10% trvá dlhšie v priemere 3,5 dňa.“

Podobne je to aj v Komunálnej poisťovni. Pri oprave poškodeného vozidla (havarijné poistenie) v zmluvnom servise, Komunálna poisťovňa vám garantuje likvidáciu do 48 hodín. "Doba likvidácie samozrejme závisí od typu škody – pri nadlimitných škodách, totálnych škodách, krádežiach, škodách šetrených políciou alebo hasičmi, atď. je samozrejme doba likvidácie dlhšia a závisí od práce subjektov mimo poisťovne. Snahou likvidátorov je však likvidovať škody v čo najkratších termínoch a vychádzať klientom v ústrety napr. vystavením krycieho listu v priebehu pár hodín (pri riadne preukázanej, zdokladovanej a bezproblémovej škode)", dodáva Daniela Šulcová z Komunálnej poisťovne.

V Generali Poisťovni, škody na majetku do 1 000 eur likvidujú do 24 hodín. Škody na majetku väčšieho rozsahu v priemere uzatvárajú do troch dní od doloženia posledného dokladu na plnenie. "Doba likvidácie pri havarijnom poistení je v priemere desať dní", hovorí Milan Janásik z Generali poisťovne a dodáva, že "v tomto čase je už dokonca zahrnutá aj dĺžka opravy v servise. Krycí list (vďaka nemu servis vydá klientovi vozidlo) zasielame vo viac ako 90 % poistných udalostí do štyroch hodín od obdržania faktúry zo servisu."

V poisťovni UNIQA vedia zlikvidovať jednoduchú poistnú udalosť takmer okamžite. Pri zložitejších udalostiach, ovplyvňuje proces likvidácie komunikácia s tretími stranami, čo môže byť časovo náročnejšie. Preto priemernú dĺžku likvidácie poisťovňa neuvádza.

Poisťovňa Groupama vychádza v ústrety svojim klientom práve pri procese likvidácie poistných udalostí. Svojim klientom zaručuje, že škodovú udalosť uzavrie najneskôr do desiatich dní. Ak nie, zaplatí za nich poistenie na pol roka. Táto garancia sa vzťahuje nielen na nové, ale aj na všetky existujúce poistné zmluvy havarijného poistenia a poistenia majetku a týka sa škodových udalostí nahlásených od 7. septembra 2015.

Ak poisťovateľ (=poisťovňa) nestihne vybaviť likvidáciu škodovej udalosti do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia posledného dokumentu, resp. odo dňa posledného úkonu potrebného na prešetrenie udalosti, zaplatí za klienta šesťmesačné poistné na poistnú zmluvu, na ktorú sa škodová udalosť viaže. „Jedinou podmienkou je, že musíme mať k dispozícii všetky podklady, aby sme mohli začať riešiť škodovú udalosť,“ dodáva Tomáš Kalivoda, riaditeľ Groupama poisťovne.

Do koľkých dní zasiela poisťovňa náhradu škody?


Dĺžka likvidácie škody je garantovaná ustanovením §797 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ktorý stanovuje, že "poistné je splatné do 15 dní, len čo poistiteľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu, ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poistiteľ o poistnej udalosti dozvedel, je povinný poskytnúť poistenému na požiadanie primeraný preddavok."

Beáta Lipšicová z poisťovne UNIQA vysvetľuje, že v zmysle tohto ustanovenia je daná 15 dňová lehota na vyplatenie poistného plnenia, ak už poisťovňa nárok na takéto plnenie preverila a ukončila šetrenie poistnej udalosti.

Pokiaľ chcete, aby sa celý proces likvidácie vašej poistnej udalosti urýchlil, spolupracujte s poisťovňou a predložte jej v čo najkratšom čase všetky doklady, ktoré od vás bude požadovať.Vyberáme z poistovne.sk

34148_obr

Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali napriek pandémii, škody na privátnom majetku medziročne stúpli.
20.01.2021
Čítať viac o Pandémia zmenila štruktúru škôd, cestovné poistenie prepadlo
burst-research-labjpg

Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov

Prerušenie prevádzky, pandémia a kybernetické útoky sú tri najväčšie hrozby podnikania v roku 2021. Všetky tri sú silne prepojené. Pandémia poskočila zo 17. na 2. miesto top rizík podnikania. Až 59 % respondentov ju považuje za hlavnú príčinu prerušenia výroby. Sociálno-ekonomické dôsledky pandémie prinesú v tomto roku viac platobnej neschopnosti, rekordný nárast bankrotov a pravdepodobne podporia ďalšie občianske nepokoje.
19.01.2021
Čítať viac o Pandémia po prvýkrát medzi najväčšími rizikami podnikania. Hrozí rekordný nárast bankrotov
54134

Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Stav úspor v konzervatívnych dlhopisových dôchodkových fondoch sa za posledný rok znížil len minimálne: zo 72 % (2019) na 69 % (2020). Ak chcete získať pri odchode do dôchodku 3-krát vyššie úspory, je načase prestúpiť z konzervatívneho do rastového fondu.
19.01.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Ak si sporíte v 2.pilieri v konzervatívnom fonde, dosiahnete 3x nižšie úspory

Vyberáme z banky.sk