Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Chcem Vás poprosiť o radu, pred pár dňami mi prišiel list z poisťovne kde mám PZP a v ňom stálo, že mi vypovedajú zmluvu, bez udania dôvodu. Som v tej poisťovni roky, nemal som žiadnu škodovú udalosť. Nemyslím si, že je to štandardné jednanie, je nejako stanovené z akých dôvodov môže poisťovňa vypovedať zmluvu?

Odpoveď:
Keď ste nám neuviedli, v ktorej poisťovni máte PZP, oslovili sme poisťovňu Allianz, aby poskytla odpoveď na vašu otázku.

Áno, v zmysle Občianskeho zákonníka a poistných podmienok môže ktorákoľvek strana, teda klient aj poisťovňa, písomne vypovedať poistnú zmluvu bez uvedenia dôvodu výpovede.

Zmluva môže zaniknúť:
- ku koncu poistného obdobia
- do 2 mesiacov po uzatvorení zmluvy
- po poistnej udalosti - podľa poistných podmienok má po každej poistnej udalosti poisťovňa aj klient právo písomne vypovedať poistenie, ku ktorému sa poistná udalosť vzťahuje, najneskôr však do 1 mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia. Výpovedná lehota je 15-dňová.

Rovnako môže poisťovňa odstúpiť od poistnej zmluvy ak:
- klient vedome nepravdivo alebo neúplne odpovedali na písomné otázky týkajúce sa uzatváraného poistenia
- alebo ak sa po uzatvorení poistnej zmluvy preukáže, že:
na poistenom vozidle boli pozmenené identifikátory,
vozidlo uvedené v poistnej zmluve bolo v čase uzatvorenia poistenia poškodené,
poistené vozidlo nespĺňalo po technickej alebo právnej stránke požiadavky na uzatvorenie poistnej zmluvy (napr. nebolo vybavené určeným zabezpečovacím zariadením, resp. ich kombináciou),

Toto právo si môže poisťovňa uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistí, inak právo zanikne. Poisťovňa aj klient sú povinní si vrátiť všetko, čo podľa poistnej zmluvy dostali.

Poisťovňa má zároveň právo na odpočítanie nákladov, ktoré nám vznikli v súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy.
 
Odpovedal: (23.09.2020)
Späť

Vyberáme z banky.sk