Téma: Životné poistenie
Otázka:

 Dobrý deň. Aký je časový limit na dodanie dokladov po úraze?

Odpoveď:
Je v záujme poisteného, aby poistnú udalosť oznámil čo najskôr a k oznámeniu priložil všetky relevantné doklady a lekárske správy. Čím skôr tak urobí, tým skôr bude vyplatené poistné plnenie. Maximálny termín pre nárokovanie si poistného plnenia sú 4 roky od poistnej udalosti (všeobecná premlčacia doba v zmysle Občianskeho zákonník 3 roky, ktorá pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť o 1 rok po poistnej udalosti).
Odpovedal: Ružena Štiglicová (30.10.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk