Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 3.

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení a druhému dôchodkovému pilieru; dnes pokračujeme zmenami v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení

30994_obr

ePN: rozšírenie potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti lekármi špecialistami a zubármi

Od 1.1.2024 bude dočasnú pracovnú neschopnosť v rámci elektronickej dočasnej PN (ePN) potvrdzovať aj lekár špecialista a zubár. Vystavenie ePN je zároveň žiadosťou o dávku nemocenské, ktorú Sociálna poisťovňa poistencom automaticky posúdi a v prípade splnenia zákonných podmienok aj automaticky vyplatí bez potreby návštevy pobočky a osobitnej žiadosti.

Rozšírenie nároku na materské pre absolventky stredných a vysokých škôl s ukončeným štúdiom

Od 1.1.2024 sa do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nároku nemocensky poistených matiek na materské započíta aj doba štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole, ktorá sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenka týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. Ak dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31.12.2023, do obdobia 270 dní nemocenského poistenia na účely nároku na materské je možné započítať obdobie štúdia. K žiadosti poistenka doloží potvrdenie školy o dobách štúdia a fotokópiu dokladu o ukončení štúdia, ktorým získala príslušný stupeň vzdelania.

Nové maximálne výšky štyroch druhov nemocenských dávok – nemocenské, tehotenské, materské, ošetrovné

V roku 2024 budú poistenci po splnení zákonných podmienok dostávať zo Sociálnej poisťovne vyššie maximálne sumy týchto štyroch druhov nemocenských dávok. Ak sa poistenec stane dočasne PN v roku 2024, max. výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 47,15837500 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 414,80 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 462 eura.

Maximálne denné ošetrovné v roku 2024 predstavuje hodnotu 47,15837500 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca najviac za 14 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 660,30 eura. Pri dlhodobom ošetrovnom, ktoré môže Sociálna poisťovňa po splnení zákonných podmienok vyplácať najviac 90 dní, bude jeho maximálna výška 1 414, 80 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 1 462 eura mesačne pri 31 kalendárnom mesiaci.

Maximálne denné materské dosiahne hodnotu 64,30687500 eura; znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 929,30 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci alebo 1 993,60 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.

Podobne vzrastie aj maximálna výška dávky tehotenské. Jej maximálna denná suma bude predstavovať 12,86137500 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 385,90 eura mesačne pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, resp. 398,80 eura mesačne pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Zvyšovanie viacerých úrazových dávok

Poberateľom úrazovej renty alebo pozostalostnej úrazovej renty (ďalej len „úrazová renta“) Sociálna poisťovňa od 1.1.2024 zvýši vyplácanú úrazovú rentu o 3,2 % automaticky, v novej výške ju dostanú poberatelia v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im zároveň v januári 2024 zašle aj písomné rozhodnutie. Novopriznávaná úrazová renta, o ktorej bude Sociálna poisťovňa rozhodovať po 1.1.2024, sa bude valorizovať o 13,6 %.
Maximálne sumy určených úrazových dávok

Od 1. januára 2024 vzrastú o 3,2 % aj tieto úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky či nezaopatreného dieťaťa predstavuje od 1. januára 2024 sumu 75 166,20 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením predstavuje od 1. januára 2024 sumu 37 583,70 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom je v roku 2024 vo výške 3 759,60 eura. Na hodnotu 3 759,60 eura vzrastie v roku 2024 aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Maximálne sumy garančnej dávky a dávky v nezamestnanosti sa zmenia až od 1. júla 2024

Dovtedy platia sumy, ktoré sú stanovené od 1. júla 2023 do 30. júna 2024. Naďalej platí, že
  • maximálna výška dávky v nezamestnanosti je v mesiaci, ktorý má 31 dní, vo výške 1 329,10 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je vo výške 1 286,20 eura
  • maximálna výška dávky garančného poistenia je vo výške 3 912,00 eur

Príspevok za prácu v obecnej polícii

Od 1. januára 2024 nadobúdajú účinnosť ustanovenia zákona o obecnej polícii, ktorými sa upravuje príspevok za prácu v obecnej polícii. Príspevok je pravidelnou peňažnou dávkou, vyplácanou Sociálnou poisťovňou bývalým príslušníkom obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku najskôr odo dňa účinnosti spomínaného zákona.

Nárok žiadateľ spĺňa za predpokladu, že v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície, trvanie pracovného pomeru žiadateľa v obecnej polícii bolo najmenej 25 rokov a jeho vek je najmenej 56 rokov. Za obdobie trvania pracovného pomeru v obecnej polícii sa považuje aj doba výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej alebo prípravnej vojenskej služby. Nárok na príspevok žiadateľovi zaniká v prípade úmrtia, dovŕšenia dôchodkového veku, priznaním predčasného starobného dôchodku alebo opätovným vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii. O príspevok je možné požiadať od 1. januára 2024 žiadosťou, ktorú aj s vysvetlením nájdete na socpoist.sk.

Informácie sme čerpali z portálu www.socpoist.sk.

Vyberáme z poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk