Životné poistenie Mozaika (rizikové)

Poistiť sa môžu osoby vo veku od 15 do 70 rokov.
Spolu s osobou vo veku od 15 rokov je možné v jednej poistnej zmluve poistiť až 3 deti vo veku do 14 rokov.

Pripoistenia

Na výber máte tieto pripoistenia:
Poistenie pre prípad úrazu:
 • úmrtie následkom úrazu (poistné plnenie v prípade smrti následkom dopravnej nehody v dvojnásobnej výške)
 • trvalé následky úrazu
 • denné odškodné za dobu liečenia úrazu (s dobou liečenia aspoň 15 dní)
Poistenie pre prípad choroby:
 • kritická choroba (pokrytie až 17 diagnóz a operácií)
Poistenie pre prípad trvalého výpadku príjmu:
 • invalidita následkom úrazu
 • invalidita následkom choroby alebo úrazu
 • oslobodenie od platenia poistného za hlavné poistenie z dôvodu invalidity poisteného
Poistenie pre prípad dočasného výpadku príjmu:
 • práceneschopnosť následkom choroby alebo úrazu (s plnením od 15. dňa PN)
 • hospitalizácia následkom úrazu
 • hospitalizácia následkom choroby, úrazu alebo tehotenstva
Poistenie pre prípad úrazu dieťaťa:
 • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • denné odškodné za dobu liečenia úrazu (s dobou liečenia aspoň 15 dní)
 • hospitalizácia následkom úrazu
 • úmrtie následkom úrazu

Vyberáme z banky.sk