Sporitelia dostávajú nové výpisy, 2. pilier oslavuje 20 rokov

V týchto dňoch sporitelia v 2. pilieri opäť dostávajú personalizovaný výpis zo svojho osobného dôchodkového účtu. Výpis prichádza v novom, zákonom stanovenom šate - je prehľadnejší a jednoduchší na čítanie.

Penazenka a peniaze-002
Sporiteľa informuje v akom pomere mu pribúdajú príspevky do dôchodkových fondov, aká je výška dobrovoľných príspevkov, aj aké je čisté ročné zhodnotenie jeho úspor. Prognóza budúceho dôchodku je nasimulovaná jednoduchšie a pohyby na dôchodkovom účte sú v oboch fondoch zobrazené ako jedna suma. Výpis zároveň informuje, či sa sporiteľa týka predvolená investičná stratégia.

Indexový fond stúpol za rok o 18,91 %*

Allianz - SDSS aktuálne spravuje majetok viac ako 495-tisíc sporiteľov, za vyše 4 miliardy eur, čo predstavuje viac ako štvrtinu všetkých dôchodkových úspor v 2. pilieri. „Vďaka rozhodnutiu o presune pasívnych sporiteľov, ktorých sme v polovici minulého roka na základe predvolenej investičnej stratégie začali postupne presúvať z dlhopisového do indexového fondu, sú aktuálne úspory budúcich dôchodcov rozložené takmer rovnomerne, pričom 52 percent sa nachádza v garantovanom fonde,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Allianz - SDSS Miroslav Kotov. Za minulý rok zhodnotil Allianz indexový fond PROGRES o 18,91 %, hodnota dlhopisového fondu GARANT stúpla o 2,70 %*.

2. pilier má 20 rokov

Tento rok 2. pilier oslavuje okrúhlych 20 rokov. Jeho založenie v roku 2004 bolo reakciou na zlý demografický vývoj na Slovensku. Súčasným dôchodcom ešte neprispieva na dôchodok tak výrazne, jeho význam však bude v čase rásť. Zmluvu o dôchodkovom sporení s jednou z piatich dôchodkových správcovských spoločností má približne 70 % pracujúcej populácie. „Aktuálne z 2. piliera odchádza do dôchodku približne 12-tisíc dôchodcov ročne, no v horizonte desiatich rokov to bude až 50-tisíc dôchodcov ročne. Druhý pilier už pri svojom vzniku prekvapil veľkým záujmom, keď doň vstúpilo viac ľudí ako sa očakávalo. Sporitelia v neho majú dôveru a ich počet neustále pribúda. Len v Allianzi sme minulý rok prijali viac ako 34-tisíc nových sporiteľov. Negatívom, s ktorým sme nepočítali, sú časté štátne zásahy do jeho fungovania, ktorých od jeho vzniku bolo vyše 50,“ vysvetľuje M. Kotov. Tými najzásadnejšími je zmena príspevkov do 2. piliera, keď v súčasnosti z celkových odvodov na starobné dôchodkové sporenie vo výške 18 %, putujú do 2. piliera len 4 % a zvyšok ide do 1. piliera. „Pri založení 2. piliera sa očakávalo, že odvody budú v pomere jedna k jednej. Druhý pilier je beh na dlhú trať a akékoľvek zmeny treba dobre premyslieť a radšej dvakrát merať a raz strihať,“ upozorňuje M. Kotov. Ďalšími významnými zmenami, ktoré negatívne ovplyvnili 2. pilier, bolo zavedenie garancií ako reakcia na finančnú krízu v roku 2009 a tiež hromadný presun sporiteľov z akciových a indexových do garantovaných fondov v roku 2013.

Možnosť vylepšiť si budúci dôchodok

Aktuálne sa u nás na jedného dôchodcu skladajú dvaja pracujúci. V horizonte 15 až 20 rokov, vzhľadom na demografický vývoj, podľa M. Kotova na jedného dôchodcu pripadne len jeden pracujúci a bude potrebné znižovať štedrosť 1. piliera. Všetci sporitelia v 2. pilieri majú možnosť zlepšiť si svoj budúci dôchodok posielaním dobrovoľných príspevkov na svoj dôchodkový účet v ľubovoľnej výške.

*Výkonnosť nie je upravená o infláciu. Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Výkonnosť fondov nezahŕňa infláciu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

(Tlačová správa)

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk