Rizikové poistenie Profi Komplet

Profi Komplet je rizikové životné poistenie, ktoré dáva istotu finančného zabezpečenia v nečakaných životných situáciách, ako je napríklad vážna choroba, úmrtie, invalidita, úraz alebo hospitalizácia. Poistné plnenie pomôže naďalej splácať záväzky, nakoľko jeho vyplatenie nie je účelovo viazané. Môže byť použité na financovanie nadštandardu v nemocnici, zaplatenie opatrovateľskej služby alebo bežných výdavkoch v domácnosti. Poistná doba môže byť od 5 do 40 rokov a tvať až do 85. roku poisteného.

Pripoistenia

 • dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia
 • dočasné životné pripoistenie pre prípad úmrtia s klesajúcou poistnou sumou
 • úmrtie následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • denné odškodné za pobyt v nemocnici
 • odškodné za chirurgický zákrok
 • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
 • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
 • pripoistenie vážnych chorôb
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Vyberáme z banky.sk