Poistenie úveru

pozicka
Musíte mať úver poistený? Od čoho závisí výška poistenia a aké riziká si môžete poistiť? Ako môžete zrušiť poistenie úveru? V čom sa líši poistenie úveru od životnej poistky? Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám na redakcia@poistovne.sk

Otázka: Môže banka žiadať pri poistení úveru aj vinkuláciu mojej životnej poistky? 
Odpoveď: Nie, banka nevyžaduje pri poskytnutí Poistenia k úveru vinkuláciu životnej poistky. 
Odpovedal: Stanislava Imrichová (18.04.2012)
Otázka: Oplatí sa mi uzatvárať poistenie úveru, ak mám aj životnú poistku?  
Odpoveď: Aj keď má klient uzatvorené životné poistenie, poistenie k úveru má svoje opodstatnenie, najmä kvôli tomu, že kryje riziká (napr. pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania), ktoré životné poistenie v sebe nezahŕňa. Preto ho Slovenská sporiteľňa odporúča svojim klientom.  
Odpovedal: Stanislava Imrichová (16.04.2012)
Otázka: Je lacnejšie poistiť si nesplácanie úveru iba pre riziko smrti a úrazu ako aj pre prípad straty zamestnania? 
Odpoveď: Samozrejme, čím väčší počet poistných rizík súbor poistenia zahŕňa, tým je sadzba poistného vyššia.  
Odpovedal: Stanislava Imrichová (12.04.2012)
Otázka: Má poistenie úveru nejako obmedzené poistné krytie? 
Odpoveď: Ak klientovi vznikne poistná udalosť, nahlási ju príslušnej poisťovni. Poisťovňa po preskúmaní vyplatí poistné plnenie v zmluvne dohodnutej výške. V Slovenskej sporiteľni je možné získať pri poistení úveru takéto poistné plnenie: - smrť - jednorazová suma vo výške pohľadávky z úveru ku dňu smr…
Odpovedal: Stanislava Imrichová (10.04.2012)
Otázka: Prehodnocuje poisťovňa môj zdravotný stav každý rok a môže sa stať, že mi poistné plnenie prestane vyplácať? 
Odpoveď: Počas trvania poistenia poisťovňa nepreveruje zdravotný stav klienta. Poisťovňa vypláca poistné plnenie z jednej poistnej udalosti - pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania maximálne 12 mesačných úverových splátok.  
Odpovedal: Stanislava Imrichová (05.04.2012)
Otázka: Ak stratím prácu, ako rýchlo a dlho bude za mňa poisťovňa splácať úver? Sú tam nejaké časové limity? 
Odpoveď: Pri strate zamestnania poisťovňa vyplatí poistné plnenie, ak nezamestnanosť trvá nepretržite 60 kalendárnych dní. Prvé poistné plnenie vzniká v mesiaci, v ktorom je klient nepretržite 60-ty deň registrovaný na úrade práce a po uplynutí 90-dňovej čakacej lehoty (čakacia lehota je lehota v stanoven…
Odpovedal: Stanislava Imrichová (26.03.2012)
Otázka: Môžem si poistiť úver iba pre práceneschopnosť a neskôr si k poisteniu pridávať aj iné riziká? 
Odpoveď: Klient si nemôže poistiť úver na jedno riziko, ani postupne pridávať jednotlivé riziká. Pri poistení úveru si klient môže vyberať len z jednotlivých súborov poistenia, ktoré kryjú jednotlivé riziká. Napríklad v Slovenskej sporiteľni si klient môže vybrať pri poistení úveru na bývanie z troch poi…
Odpovedal: Stanislava Imrichová (23.03.2012)
Otázka: Môžem vypovedať poistenie úveru ešte pred jeho splatením? 
Odpoveď: Poistenie k úveru je možné zrušiť kedykoľvek počas trvania poistného vzťahu za vopred stanovených podmienok. 
Odpovedal: Stanislava Imrichová (21.03.2012)
Otázka: Závisí výška poistného od výšky úveru a dĺžky jeho splácania? 
Odpoveď: V Slovenskej sporiteľni je výška poplatku za poistenie stanovená ako percento z výšky mesačnej úverovej splátky.  
Odpovedal: Stanislava Imrichová (16.03.2012)
Otázka: Čo všetko sa dá poistiť pri úvere?  
Odpoveď: Poistenie k úveru poskytuje ochranu v prípade vzniku neočakávaných životných situácií, akými sú smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť a strata zamestnania, kedy poisťovňa pomôže poistenému alebo jeho rodine splácať úver. Je na zvážení klienta, ktorý zo súborov poistenia si vyberie.…
Odpovedal: Stanislava Imrichová (07.03.2012)
Otázka: Oplatí sa mi uzatvárať poistenie úveru ak mám aj životnú poistku?
Odpoveď: Životné poistenie býva zväčša zamerané na sporenie, čiže kryje poistné udalosti ako dožitie sa dohodnutej doby, príp. smrť či invaliditu. Nechráni však v prípade straty zamestnania, či práceneschopnosti. Rovnako výška poistnej sumy býva často krát nižšia ako je výška úveru, čo v prípade poistnej …
Odpovedal: Daniela Škublová (09.09.2010)
Otázka: Poisťujú si úvery ľudia z rôznych regiónov či iba z tých, kde je veľká nezamestnanosť? 
Odpoveď: Úvery si poisťujú ľudia zo všetkých regiónov. Zvýšený záujem o poistenie pre prípad straty zamestnania zaznamenávame vplyvom zmenenej situácie na trhu práce. Momentálne si ľudia viac uvedomuje reálnosť tohto rizika, čo sa prejavuje aj väčším záujmom o tento typ poistenia.  
Odpovedal: Daniela Škublová (02.09.2010)
Otázka: Ak stratím prácu ako rýchlo a dlho bude za mňa poisťovňa splácať úver? 
Odpoveď: V prípade poistenia straty zamestnania nárok na poistné plnenie vznikne až po uplynutí tzv. čakacej doby. Obvykle ide o tri mesiace. Poisťovňa bude platiť za klienta jeho úverové splátky, a to počas doby trvania jeho nezamestnanosti, maximálne však 12 mesiacov počas jednej poistnej udalosti. Po…
Odpovedal: Daniela Škublová (30.08.2010)
Otázka: Je výhodné poistiť si úver v poisťovni, ktorá spolupracuje s bankou či je v jej skupine? Alebo je možné poistiť sa priamo v banke?
Odpoveď: Pre klienta je najjednoduchšie poistiť sa priamo v banke pri uzatváraní zmluvy o úvere. Vyrieši tak všetko naraz „pod jednou strechou“. Túto možnosť ponúkajú takmer všetky banky buď v rámci svojich finančných skupín alebo spolupracujú s komerčnými poisťovňami. V rámci finančných skupín môže klien…
Odpovedal: Daniela Škublová (20.08.2010)
Otázka: Ako môžem vypovedať poistenie úveru?
Odpoveď: Poistenie úveru - či už hypotekárneho alebo spotrebiteľského - je možné zrušiť len v odôvodnených prípadoch tak, že klient požiada o zrušenie poistenia s uvedením dôvodu. Banka v spolupráci s poisťovňou pripraví potrebnú dokumentáciu a v prípade súhlasu všetkých troch strán (banka – poisťovňa - k…
Odpovedal: Daniela Škublová (18.08.2010)
Otázka: Ak si poistím spotrebný úver, musím ešte niečím ručiť?  
Odpoveď: Poistenie je pre klienta akousi zárukou, že má v prípade mimoriadnej životnej situácie zabezpečené splácanie úveru a nemusí sa trápiť, že ťarchu splácania musí preniesť na príbuzných alebo ručiteľov. Vo všeobecnosti je základnou podmienkou poskytnutia úveru preukázanie schopnosti klienta tento …
Odpovedal: Daniela Škublová (16.08.2010)
Otázka: Musím si poistiť hypotéku?
Odpoveď: Banky požadujú zvyčajne poistenie nehnuteľnosti, ktorou klient ručí za úver. Je to formaochrany návratnosti úveru. Poistenie schopnosti splatiť úver je však dobrovoľné. Toto poistenie však v každom prípade uľahčí klientovi alebo jeho rodine splácanie úveruv ťažkých životných situáciách, či už doč…
Odpovedal: Daniela Škublová (12.08.2010)
« 1 2

Vyberáme z banky.sk